Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xɔrɔyana

Xɔrɔyana 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“I nama wule falane rali muxune ma. I nama kafu fe ɲaxi rabane ma wule seren badeni.
2I nama bira yamaan fɔxɔ ra fe ɲaxi rabadeni. I nama sa yamaan fari, i wule seren ba alogo kitin nama sa tinxinni.
3I nama yiigelitɔɔn nafisa bonne xa kitini.”
4“Xa i naralan i yaxuna ɲinge tununxin na hanma a sofanla, i xa fa a ra a yɛ ra.
5Xa i i yaxuna sofanla to, a biraxi a goronna bun, i nama a lu na kiini. I xa a mali.”
6“I nama tondi kiti kɛndɛn sɛ tɔrɔ muxun xa a kitini.
7I xa fata wulen birin ma. I nama sɔntaren hanma tinxin muxun yalagi, a yi faxa. Amasɔtɔ n muxu ɲaxine yalagima nɛn.
8I nama dimi yi seene rasuxu mayifuni, amasɔtɔ finmase sifani itoe muxune yɛɛne raxima, e tinxin muxune falane maxɛtɛ.”
9“I nama ɲaxu xɔɲɛne ra, bayo i ya a kolon xɔɲɛne tɔrɔyaan naxan yi, amasɔtɔ i findi nɛn xɔɲɛn na Misiran yamanani.”
10“I ya xɛɛne bi ɲɛɛ sennin bun ma, i yi sii seene xaba.
11Koni i nama xɛɛn bi i ya bɔxɔni ɲɛɛ solofereden ma. A xa lu a yɛtɛ ma. Tɔrɔ muxune yi seen sɔtɔ a xɔnni nayi, naxan na lu burunna subene yi na don. I xa na fan liga i ya manpa bili nakɔne nun Oliwi binle ra.”
12“I ya wanla kɛ xii sennin bun. Koni i xa i matabu xii soloferedeni, alogo i ya ɲingen nun i ya sofanla xa e matabu, alogo i ya konyin nun i ya xɔɲɛn xa e matabu.”
13“N naxan birin falaxi, i xa ne suxu ki faɲi! I nama ala gbɛtɛne xinla fala. A nama mini i dɛ mumɛ!”
14“Dɔxɔ saxan ɲɛɛn bun, i xa sanle liga n xa.
15I xa Buru Tetaren Sanla raba. I xa burun tetaren don xii solofere bun, alo n ni i yamari kii naxan yi. Ito liga a waxatini Abiba kiken na, amasɔtɔ i minixi Misiran yi na kiken nan na. Muxu yo nama fa n yɛtagi n kise mi a yii.”
16“I xa Se Xaba Singen sanla raba, i na i ya se bixine xaban fɔlɔ xɛɛn ma waxatin naxan yi. I mɔn xa Se Xaba Dɔnxɛn sanla raba ɲɛɛ raɲanni, i ya bogiseene malanma waxatin naxan yi keli xɛɛn ma.
17Muxune birin fama nɛn Marigina Alatala yɛtagi dɔxɔɲa ma saxan ɲɛɛn bun.”
18“I na saraxan wunla rali n ma, i nama donse gbɛtɛ sa a fari burun nate seen naxan yi. I nama n ma sanla saraxa subene turen namara han xɔtɔnni.

19I xa fa i ya xɛɛn bogise singe faɲine ra Alatalaa banxini, i ya Ala.” “I nama sii diin ɲin a nga xiɲɛ igen na.”
20“N malekan xɛma nɛn i yɛɛ ra, a i kantan kira yi, a i rafa na yireni n dɛnaxan yitɔnxi.
21A liga i yeren ma, i yi a xuiin suxu. I nama murutɛ a ma, amasɔtɔ a mi diɲama i ya matandine ma, bayo n na a xɛxi n xinla nin.
22Koni xa i ya a xuiin namɛ, n naxan birin falama i xa i na liga, n findima nɛn i yaxune yaxun na, e nun i yɛngɛfane yɛngɛfana.
23N ma malekan tima nɛn i yɛɛ ra, a i xali Amorine nun Xitine nun Perisine nun Kanan kaane nun Xiwine nun Yebusune bɔxɔn ma, n yi e raxɔri.”
24“I nama i xinbi sin e alane bun ma, i nama e batu, i nama bira e namunne fɔxɔ ra. Koni i xa e kala, i yi e kide gɛmɛne yibɔ.
25Ɛ xa Alatala batu, ɛ Ala. A barakan sama ɛ donseene nun ɛ igene yi nɛn. N furen masiga ɛ ra.
26Ɲaxalan yo kui mi kalama i ya yamanani, ɲaxalan yo mi findɛ gbantan na. N ni i ya siimayaan xɔnkuyama ayi nɛn.”
27“N na n ma yɛɛragaxun nasigama nɛn ɛ yɛɛ ra. I na so yamanan naxan yi, n na muxune yifuma nɛn. N na ɛ yaxune birin xun xanbi soma nɛn ɛ yɛtagi, e yi e gi ɛ bun.
28N ɲurune rasigama nɛn, e yi Xiwine, Kanan kaane, nun Xitine kedi i yɛɛ ra pon!
29N mi e birin kedima ɛ yɛɛ ra ɲɛɛ kedenni, xanamu, yamanani gelima nɛn, burunna subene yi wuya ɛ xa.
30N na e kedima nɛn ɛ yɛtagi ndedi ndedi, han ɛ wuya ayi, yamanan yi findi ɛ gbeen na.”
31“N na ɛ yamanan danne sama nɛn keli Gbala Baani han Filisitine baani, keli tonbonni han Efirati baani. Amasɔtɔ n yamanan muxune sama nɛn i sagoni alogo i xa e kedi i yɛ ra.
32Ɛ nun ne nama layirin xidi, e nun e alane fan.
33E nama dɔxɔ i ya bɔxɔni, alogo e nama i ti yulubin ma. Amasɔtɔ i ye e suxurene batuma nɛn, e suxurene yi lu alo luti ratixina i yɛɛ ra.”