Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Hudee hagadele ina nnelekai dilikai, hudee hagamaamaa ina tangada e hala gi di hai hegau gi nnelekai hagalee donu.
2Hudee daudalia di baahi dogologo ma ga hai gee be e hai nadau helekai hai gee e hagahuaidu nia donu.
3Hudee hai baahi hala gi tangada hagaloale i lodo dono gabunga.
4“Maa goe ga gidee di kau be di manu ‘donkey’ o do hagadaumee e heehee i daha, lahia a mee gi muli gi tangada dana manu.
5Maa dana ‘donkey’ ga daamaha di kae ana mee gaa hinga, hagamaamaa ina di ‘donkey’ deelaa, hudee hana hua gi mua.
6“Hudee haga deiloo ina goe nia donu o tangada hagaloale i lodo di gabunga.
7Hudee dilikai hagahuaidu tangada, hudee wanga ina tangada ono hala ai gi di made, idimaa Au ga haga huaidu laa tangada dela e hai beenei.
8Hudee kaina bahihadu mai tangada dela belee hai goe gii hai di mee dela hagalee donu; idimaa di hai deenei e hai nia daangada gi de gidee di hai dela e donu, gei e hagahuaidu nia hai o digau humalia.
9“Hudee hagahuaidu ina tangada mai daha, goodou e iloo di manawa o tangada henua gee, idimaa, goodou nogo hai digau henua gee i Egypt.
10“I lodo nia ngadau e ono, dogia dau gowaa ga hagabudu mai nia huwa huogodoo o dau gowaa.
11Gei di hidu ngadau, heia do henua gi hagamolooloo, hudee haadia nia mee ala e tomo i ono nua. Digau hagaloale gi miami i nia mee ala e tomo i golo, nia manu lodo geinga gaa kae nia mee ala e dubu. Heia labelaa beelaa gi dau hadagee waini mo au laagau olib.
12“Ngalua i nia laangi e ono i lodo di tabu e dahi, hudee ngalua i di hidu laangi, gei au hege mo au gau henua gee ala e ngalua adu mono manu hogi gaa mee di hagamolooloo.
13“Au go Dimaadua, hagalongo gi nia mee huogodoo ala e helekai iei Au adu gi goodou. Hudee dalodalo gi nia balu ieidu, hudee gahigahia nadau ingoo.
14“Budu ina nia laangi llauehe e dolu i lodo di ngadau e dahi e hagalaamua Au.
15I lodo di malama Abib dela ne hagatanga goodou i Egypt, budu ina Tagamiami o di Palaawaa Digi Hagatanga be dagu hai ne hagi adu gi goodou. Hudee geina di palaawaa gu hagatanga gi nia ‘yeast’ i lodo nia laangi e hidu o tagamiami deenei. “Hudee hanimoi e daumaha mai gi di Au maa goe digi gaamai dau tigidaumaha.
16“Budu ina Tagamiami o di Hadi nia Huwa Laagau i di godou madagoaa ma ga daamada gaa hadi godou huwa laagau. “Nia hagaodi o nia ngadau, budu ina nia laangi o Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili i di godou madagoaa ma ga hagabudu nia huwa laagau mai godou hadagee waini mo godou huwa laagau ala i golo.
17Nia ngadau huogodoo, nia daane huogodoo e hai loo gi lloomoi e daumaha mai gi di Au, go Dimaadua go di godou God, i nia laangi llauehe e dolu aanei.
18“Hudee hai hegau gi nia palaawaa gu hagatanga i di godou madagoaa ga tigidaumaha dahi manu mai gi di Au. Nia kiliidi o nia manu ne tigidaumaha mai gi di Au i lodo nia laangi llauehe e hagalee hai gii dae gi di luada dono daiaa.

19“Nia ngadau dagidahi huogodoo, goodou gaamai gi di hale o Dimaadua go di godou God, nia huwa laagau ala ma gaa hadi go goodou matagidagi. “Hudee dunu ina tama siibi be tamaa kuudi i lodo nia weuu o dono dinana.
20“Au ga hagau dagu dangada di langi i godou mua e madamada humalia i goodou i di godou hula, mo e lahi goodou gi di gowaa ne hagatogomaalia ko Au.
21Hagalongo gi mee mo di daudali ana helekai. Goodou hudee hai baahi gi mee, idimaa mee ne hagau adu ko Au, gei mee e hagalee dumaalia gi godou de hagalongo.
22Maa goodou ga hagalongo gi mee, gaa hai nia mee huogodoo ala ne helekai iei Au, Au ga heebagi gi godou hagadaumee huogodoo.
23Dagu dangada di langi gaa hana i godou mua, gaa lahi goodou gi tenua digau Amor, Hittite, Perizzite, Canaan, Hivite mo Jebus, gei Au ga daaligi digaula.
24Hudee pala ang gi nadau god, hudee daumaha gi nia maa, hudee hai mee gi nadau hai daumaha. Ohaa ina nia god digaula, ohaa ina nia waduu hadugalaa hagamadagu digaula.
25Maa goodou ga daumaha mai gi di Au, go Dimaadua di godou God, Au ga hagahumalia goodou gi nia meegai mono wai, gei Au ga daa gi daha godou magi huogodoo.
26I lodo di godou henua, ga deai di ahina e made dana dama i lodo dono dinae ai, ge deai di ahina dana dama ai. Au ga gowadu gi goodou di mouli waalooloo.
27“Au gaa hai nia daangada ala e hai baahi adu gi goodou gi mmaadagu i di Au. Au ga hagahinihini nia daangada ala e heebagi adu, gaa hai digaula gii huli ge gii llele gi daha mo goodou.
28Au gaa hai godou hagadaumee gii llele gi daha mo di mmaadagu huoloo, Au ga hagabagi digau Hivite, Canaan, mo digau Hittite gi daha mo godou mua.
29Au e hagalee hagabagi digaula i lodo di ngadau e dahi. Maa nei bolo Au gaa hai beelaa, gei nia henua ga ono daangada ai, gei nia manu lodo geinga gaa logo balua adu gi goodou.
30Au e hagabagibagi digaula dagi hogoohi, gaa dae loo gi di godou dohu di noho i hongo nnenua.
31Au gaa hai taalinga di godou gowaa gi daamada i di Malua o Aqaba, gaa hana gi di tai o Mediterranean, ge mai di anggowaa gaa hana gi di monowai Euphrates. Au ga gowadu di mogobuna i hongo nia daangada o tenua, gei goodou e mee di hagabagi digaula i di godou llooadu.
32Hudee hai hagababa gi digaula be gi nadau god.
33Hudee heia digaula gii noho i lodo godou henua. Maa goodou gaa hai beelaa, digaula gaa hai goodou gii hala mai gi di Au. Maa goodou ga daumaha gi nadau god, deelaa la di hele huaidu adu gi goodou.”