Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Bↄa

Bↄa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ásuli wàpe baokpao. Ásuli zɛ ń gbɛ̃vãio ɛgɛ seelade ũo.
2Ásuli tɛ́ bílazi yãvãikɛa musuo. Ásuli zɛ ń bílao yã́kpalɛ guu à bↄ yã́zɛde kpɛo.
3Tó taaside yã́ nao, ásuli zɛaànↄo.
4Tó n ibɛɛ zu ge aà zàa'ĩna sã̀sã, mɛ́ n kpaaũò, kũ ǹ suoɛ̀ bɛ.
5Tó n n zangude zàa'ĩna è, àlɛ fu asowa, dↄaàlɛ, ńsu to weo.
6Tó taaside yã́ na, ásuli bↄ aà kpɛo.
7À kɛ̃ mↄafiliwa zã̀. Ásuli tàaesaide ge gbɛ̃maa dɛo, asa má tó tàaede bↄ pão.
8Ásuli gbagusaɛsio, asa gbagusaɛ ì to wɛdeↄ vĩ̀akũɛ, mɛ́ ì gbɛ̃maaↄ yã́ fuangba.
9Ásuli bↄ̀mↄ wɛtão. Á bↄ̀mↄkɛ dↄ̃, asa bↄ̀mↄↄn á ũ yãa Egipi.
10Àliↄ pↄ́tↄ̃ á bua, íliↄ kɛkɛ e wɛ̃̀ soolo,
11a wɛ̃̀ soplade í tó tↄↄlɛ kã́mabo à ĩ́ampa, á taasideↄ i a zã pↄ́ bↄ̀lɛ weↄ kↄ̃nwɛ, sɛ̃̀anↄbↄↄ i a kĩni só. À yã́ doũpi kɛ ń á vɛ̃ɛbuo ń á kù kpɛ́o.
12Àliↄ zĩkɛ e gↄↄ soolo, a soplade zĩ́ íli kã́mabo, kɛ́ á zuↄ ń á zàa'ĩnaↄ e kã́mabo, mɛ́ á zↄↄ ń bↄ̀mↄↄ e ĩ́ampa.
13Àↄ yã́ pↄ́ má òɛ́ↄ kũa píi. Ásuli dii pãleↄ sísio. Wasuli ń tↄ́ ma á lɛ́u seo.
14Wɛ̃ ń wɛ̃o àli mↄ́ lousisidikpɛ lɛɛ àaↄ̃ↄ kɛimɛɛ.
15Àliↄ Kàaso dikpɛkɛ lá má dàɛ́wa, íliↄ kàa so e gↄↄ sopla mↄ pↄ́ wì mɛ Abibu guu a gↄↄwa, asa mↄpi guu ↄ̃ a bↄlɛ Egipi. Gbɛ̃e suli mↄ́ ma kĩ́i ↄgiio.
16Àliↄ Pↄkɛkɛ dikpɛkɛ gↄↄ pↄ́ a na pↄkɛkɛawa, íliↄ á buapↄ́ káauↄ kpaa. Àliↄ Pↄkãaa dikpɛkɛ wɛ̃̀ láaawa gↄↄ pↄ́ a á buapↄ́ↄ kã̀aa píi.
17Wɛ̃ ń wɛ̃o gɛ̃n àaↄ̃ á gↄ̃ɛ píi lí mↄ́ dikpɛkɛi mapi ma Dii á Luaɛ.
18Ásuli pↄ́sɛa kpaa sãnu ń á sa'obↄ auoo. Ásuli dikpɛ sa'obↄ nísi dilɛ gu dↄwào.

19Àli gɛ́ Dii á Lua kpɛ́u ń á buapↄ́ káauↄ. Ásuli blenɛ nↄ̀ↄ kuu ń a da yↄ̃́'ioo.
20Má Malaika zĩ aà dↄaaɛ́, iↄ á dↄ̃́a zɛ́u, i gɛ́ánↄ gu pↄ́ má kɛ̀kɛu.
21À laaidↄ aà yã́wa, íↄ aà yãma. Ásu bↄ aà kpɛo, asa a sùuukɛánↄ á tàae yã́ musuo, kɛ́ ma tↄ́ kuwà yã́i.
22Tó a aà yãmà mɛ́ a yã́ pↄ́ má òɛ́ kɛ̀ píi, máↄ dɛ á ibɛɛↄ ibɛɛ ũɛ, á wɛ̀lɛↄ wɛ̀lɛ ũ.
23Ma malaikapi a dↄaaɛ́, i gɛ zɛɛ́ bùsu pↄ́ Amↄleↄ kuu ń Itiↄ ń Pɛliziↄ ń Kanaaↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ, mí ń midɛɛ́.
24Ásu kúlɛ ń diiↄnɛo, ásu zↄblenɛ́o, ásu ń kɛa kɛo. À ń gboo, í ń gbɛ̀pɛlɛↄ wíwi.
25À zↄble Dii á Luaɛ, i báaadaɛ́ á blɛu ń á imiao, i gyãↄ kɛ̃́wá.
26Nↄɛↄ nↄbↄlɛ á bùsuuo, mɛ́ fĩi aↄ kuuo. Má á wɛ̃ni dↄɛ́ ń mↄgalaoɛ.
27Má vĩadada gbɛ̃́ pↄ́ kú á aɛↄzi, mí tó gili gɛ̃ bui pↄ́ a ka ń kĩ́iↄgu, mí tó á ibɛɛↄ kpɛkpaɛ́.
28Má bɛↄↄ gbaɛ á aɛ, aa ka Iviↄ ń Kanaaↄ ń Itiↄgu, aai ń yáɛ́.
29I kɛ má ń yáɛ́ wɛ̃̀ do guu gↄ̃̀ↄ no, kɛ́ bùsupi su gↄ̃ lákpɛ ũ, sɛ̃̀anↄbↄↄ liálao yã́i.
30Máↄ ń yáɛ́ busɛbusɛɛ e à gɛ dasikũ à ka bùsu kũa.
31Má á bùsu lɛ́ daɛ́ za Ísia Tɛ̃a lɛ́u e Filitɛ̃ↄ Ísia lɛ́u, za guwaiwai lɛ́u e Uflata lɛ́u. Má bùsupideↄ naɛ́ á ↄzĩɛ, í ń yá.
32Á lɛ́ su àↄ kú ń yã́u ge ń diiↄ yã́uo.
33Ásu to aaↄ kú á bùsuuo, kɛ́ aasu to à duunakɛmɛɛo yã́i, asa tó a zↄblè ń diiↄnɛ, a mↄkpà ázĩaɛɛ.