Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dilia ogogosu sia: amola baligidu sia: mae sia:ma. Dilia giadofale hamosu dunu amo fidimusa:, mae ogogole sia:ma.
2Ogogosu amola wadela:i hamosu dunu ilia idi da moloi hamosu dunu ilia idi baligisia, dilia da ogogosu amola wadela:i hamosu dunu bagohame ilima mae fa:no bobogema. Ilia da ogogobeba:le, moloidafa fofada:su wadela:sea, ilima mae fa:no bobogema.
3Hame gagui dunu da wadela:i hou hamobeba:le fofada:sea, e da liligi hame gaguiba:le, ema baligiliwane mae asigima. Emagale mae fofada:ma.
4Dima ha lai dunu amo ea bulamagau o dougi da ea la:gi fadegale, udigili lalebe ba:sea, di da amo ema bu oule masa.
5Ea dougi baligiga dioi bagade liligi ligisiba:le da dafai dagoi ba:sea, di da dima ha lai dunu amo ea dougi ea emoga bu wa:lesima:ne fidima. Di mae udigili yolesili masa.
6Hame gagui dunu da fofada:su dunuma fofada:sea, e da moloidafa hou ba:ma:ne, noga:le ouligima.
7Mae ogogole diwaneya udidima. Dunu da wadela:le hame hamoi, amo udigili mae fanelegema. Nowa da amo wadela:i hou hamosea, Na da ema se imunusa: fofada:su hamomu.
8Hano suligi hou mae hamoma. Hano suligi hou da dunu ilia moloidafa hou amo mae ba:ma:ne si dofosa. Amola hano suligi da moloi hamosu dunu amo ilia hou wadela:sa.
9Dilia da Idibidi soge ganodini ga fi dunu esalu, amo mae gogolema. Amaiba:le, ga fi dunu ilima mae se ima.
10Dilia da ode gafeyale amoga dilia sogega ha:i manu sagama amola ha:i manu faima.
11Be ode fesu amoga dilia sogega ha:i manu mae sagama amo ha:i manu mae faima. Hame gagui dunu da ha:i manu amoga dialebe ba:sea, ilia amo ha:i manu lamu amola soge ohe fi da eno hame fai dialebe manu da defea. Amo hou defele dilia da waini sagai amola olife ifa sagai hamoma.
12Hi aligi amoga eso gafeyale amoga hawa: hamoma. Be eso fesu amoga mae hawa: hamoma. Bai amo esoga, dilia udigili hawa: hamosu dunu, ga fi dilima hawa: hamosa amola dilia lai gebo helefimu da defea.
13Na sia: huluane Na, Hina Gode da dilima olelei, amo noga:le nabima. Eno ‘gode’ agoane liligi ilima mae sia:ne gadoma. Ilia dio amola maedafa sia:ma.
14Ode huluane amoga, dilia Nama nodomusa: Lolo Nasu gilisisu udiana hamoma.
15Oubi ea dio Abibi, amoga dilia musa: da Idibidi yolesili gadili asi, dilia da Yisidi Hame Sali Agi gilisisu Na dilima olelei defele hamoma. Amo gilisisu eso fesu amoga, agi amoga yisidi sali amo mae moma. Eso huluane, dilia da Nama nodomusa: masea, Nama iasu liligi gaguli misa.
16Dilia da degabo widi amola gagoma amo ha:i manu faimusa: dawa:sea, Ha:i Manu Gaheabolo Fai Lolo Nasu bagade hamoma. Dilia da ifa fage, waini fage amo dilia sagai amola waini sagai amoga faimusa: dawa:sea, Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu bagade hamoma.
17Dilia da ode huluane amo Gilisisu udiana gala amoga dilia da gilisisia, dunu huluane da Nama nodone sia:ne gadomusa: misa:ne sia:ma. Na da dilia Hina Gode.
18Dilia da Nama ohe gobele salasu iasea, agi amo ganodini yisidi sali, amo Nama mae ima. Amo ohe gobele sali ilia sefe huluane gobesima. Dilia sefe udigili mae yolesima. Hahabe doaga:sea amo sefe da gobesi dagoi ba:mu.

19Ode huluane dilia widi amola gagoma bisili fai amo dilia Hina Gode ea diasuga gaguli misa. Dilia sibi o goudi mano amo ea ame ea dodo maga:me amo ganodini mae gobema.
20Dilia da logoga ahoasea, Na da a:igele amo dili bisimusa: amola ouligimusa: asunasimu. E da soge amo dilia fima:ne Na da hahamoi, amoga E da dili oule masunu.
21Dilia Ea sia: noga:le nabima. Ema higale mae hamoma amola mae odoga:ma. Bai Na da E asunasiba:le, E da Ema odoga:su hame gogolema:ne olofomu.
22Be dilia da Ea sia: noga:le nabasea, amola Na adoi defele hamosea, Na da dilima ha lai dunu huluane ilima gegemu.
23Na a:igele dunu da dilima bisili, amo A:moulaide dunu, Hidaide dunu, Belisaide dunu, Ga:ina:naide dunu, Haifaide dunu amola Yebusaide dunu amo ilia sogega dili oule masunu. Amasea Na da amo dunu fi huluane gugunufinisimu.
24Dilia da ilia ‘gode’ liligi ilima mae beguduma. Amola ilima mae nodone sia:ne gadoma amola ilia sia:ne gadosu hou mae lalegaguma. Ilia ‘gode’ liligi gugunufinisima amola ilia sia:ne gadosu gele duni bugi huluane goudane salima.
25Dilia da Nama fawane nodone sia:ne gadosea, Na da dilima ha:i manu amola hano noga:i amo dilima imunu. Amola Na da dilia olo huluane fadegale fasimu.
26Dilia soge ganodini, abula agui uda da mano dudubu ea hagomo ganodini hamedafa fisimu. Amola uda huluane da mano lamu. Dilia ode bagohame esaloma:ne, na da amo logo hamomu.
27Na da hamobeba:le, dilima ha lai dunu da Nama bagade beda:mu. Dunu eno da dilima gegesea, Na da ili ededenagia:ma:ne hamomu amola ilia dilima beda:iba:le, hobeamu.
28Dilima ha lai amo hobeama:ne, Na da ilima beda:su hou imunu. Dilia da gaba:i ahoasea, Na da Haifaide, Ga:ina:naide amola Hidaide amo dunu fi gadili sefasimu.
29Na da ode afadafa amoga ili hame sefasimu. Amai ganiaba soge da fisi dagoi ba:la:loba amola gasonasu ohe fi da heda:le dilima gegena:noba.
30Be Na da gebewane amo dunu fi gadili sefasimu. Amasea, dilia fi dunu ilia idi da amo soge huluane fimusa: defele ba:sea, ilia huluane sefasi dagoi ba:mu.
31Na da dilia soge alalo defei agoane hamomu. Soge da Agaba Wayabo Adobo muni asili, Medidala:inia Wayabo Bagade amoga doaga:mu. La:di da wadela:i hafoga:i soge amoga asili Iufala:idisi Hano amoga doaga:mu. Na da dilima gasa imunu. Amasea, dilia amo dunu fi ilia da wali amo soge ganodini esala ilima gasa fili, dilia amo soge ganodini golili dasea, amo dunu gadili sefasimu.
32Dilia da ilima o ilia ‘gode’ liligi ilima gousa:su maedafa hamoma.
33Dilia da amo dunu ilia da dilia soge ganodini bu esaloma:ne logo maedafa doasima. Ilia da dilia soge ganodini bu esalea, ilia da dilia hou wadela:mu. Amola dilia da Nama wadela:le hamoma:ne, ilia da dili logemu. Dilia da ilia ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosea, amo da dilima sani bagade agoane ba:mu.” Hina Gode da amo hamoma:ne sia:i huluane Isala:ili dunuma olelei.