Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Esodo

Esodo 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Tabu ribaborabora u bahebahe’usei. Tabu taubaaea maem nuamiu esega bena oa tauitaita borabora.
2Tabu moutuana u lauwataidi bena baaea u ginauri, eo hinage abahedudulai eai moutuana tabu edi tupo eai u toro bena saha eo saha i dudulai u laei’udoiei.
3Gogogesagesa tauna hinage arinai tabu u hebiga aba‐hedudulaina eai.
4“Ena em waiunu ena bulumakau e ena asini, ue ita i gegegegeusi, i lolo abo u woeaiuioi ia arinai.
5Ena ia i hewaiunuem ena asini u ita ana bahebahe poroporohena i oitawai, eo bena u nuahiuioim na i ota, mamohoi mo abo u lau sagui.
6“Gogogesagesa tauna ena pilipili heduduraina tabu u gudugudui.
7Hegiru borabora u lausuara aririei, eo tau nuasupusupu eo tau laulaudurai tabu u unuidi: paana tau baaea taba nige ea eairigabaei.
8Tabu nua’oi maisana u abi, paana nua’oi maisana tau matalala i hegibudi, eo debana eai tatao laulau dudurai abo se ribaborabora.
9“Tabu laolaoma tauna u heamamna: mamohoi omi laolaoma tauna abina au ata’o, paana omi laolaoma tataodi Aigupito eanuana eai.
10“Borimai haligigi‐esega boeadi eai em tano abo u umai, eo masurina abo u tanogogoi,
11na borimai hehaligigi‐labuina eai abo i aiyawasi eo i mutawa em tatao gogogesagesa bena arinai se ai; eo saha se abitore nuura suisuidi abo se ai. Em abiabi gonogonoana hinage em waina tanona arinai, eo em olive oeana eai.
12“Asubena haligigi‐esega boeadi eai abo u paisoa, eo asubena hehaligigi‐labuina eai abo u aiyawasi: em bulumakau eo em asini abo hinage se aiyawasi, em heaheari sinena natuna eo hari eanua tauna abo hinage edi amna lolo se abiuiodi.
13Saha eo saha ea heribamiu abo au komakomani: tabu eaubada headi esadi au ataidi, eo tabu hinage se ataiedi oa awam eai.
14“Borimai boeana eai ma haiona egu mataasi abo u ginauridi.
15Falawa nige ie sese mataasina abo au abididini: asubena haligigi‐labui falawa nige i sese abo u ai doha ea lauhesom wa, huiana wa ea ribaei Abibi nawaraina eai, paana nawarai me arinai Aigupito au torohaigabaei. Tabu esau ma nima’aha’ahana i toro matagu eai.
16Masuri mataasina abo hinage u abididini oea eai am paisoa uauadi bagubagunadi, iaede oea eai u umaidi wa abo borimai anasigana eai em tanogogo mataasina huiana eai ne am paisoa uauadi oea eai tanogogoina.
17Borimai boeana eai mahaiona em tatao gamagaridi abo se toro masaraha Guiau EAUBADA matana eai.
18“Egu aitalasam osinana tabu u leama falawa ie sese wa maena: egu mataasi momonana hinage tabu i ota maiona maudoina i lau e mara ie tom.

19“Em oea uaua bagubagunadi lolo‐dumadumadi abo u ledima GUIAU em Eaubada ena numa eai. “Suisui natuna tabu u riga esegai sinana susuna boeana eai.
20“U ita, aneru esau abo ea hetamari matam eai bena dobila eai abo i ganaganaim, eo i woeaim eanua ea abinonohai wa arinai.
21Ia au nuatui komakomani, eo ena riba au awa’abiei, tabu au oipiliei, paana emi baaea taba nige i ribagigiri; paana esagu ia boeana eai.
22“Na ena u ata’atai komakomani, eo ia arinana u awa’abiei em waiunu abo eau ea hewaiunuedi, eo isi se ialaim eau abo ea ialaidi.
23“Egu aneru abo i edabagunaem, abo i woeaim Amore, Hito, Perisi, Kanana, Hiwi eo Iebusi tataodi aridi eai, abo nimagu eai ea saugabaedi.
24Edi eaubada tabu u taba’ohuidi, e u heayaiyedi na abo u oiheguri mamaohoiedi, eo edi we’u dudi abo u hetamagorugorudi.
25GUIAU em Eaubada abo au heayaiyei, eo am falawa eo am goila abo ea ribahelolo, asiebo boeamiu eai abo hinage ea abihai.
26Taba nige esau em eanua eai i boga tagodu e i agari; abo em mauri asubenadi ea hegamagaridi.
27Egu matausi lailaididigana abo ea hetamari matam eai, tatao gamagaridi emi abalau eai abo ea hetatagorigoridi, am waiunu abo se dago tatadagedagela matam eai.
28Gumo abo ea hetamaridi matam eai bena Hiwi, Kanana eo Hito tataodi se aihenaudi.
29Taba nige borimai esega boeana eai ea aihenauidi ata eanua i hemala barabara, eo suisui manamanabaradi se gamagari ariri se hemala am waiunu.
30Benai benai abo ea henauidi matam eai, i lau e u tadada eo eanua u abi enam.
31Abo am sigasiga ea hetorodi Gabogabo Buiabuiana eai i lau e Pilistia edi gabogabo eai, eo hinage barabara i lau e saga eai, paana eanua tataodi abo ea lediwa nimam eai eo abo ea aihenauidi matam eai.
32Tabu em ribahesunuma u ginauri aridi eai, eo edi eaubada aridi eai.
33Taba nige em eanua eai se mia, ata se hebeum eo baaea u ginauri arigu eai; paana ena edi eaubada u heayaiyedi mamohoi abo i hemala sa’i arim eai.”