Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Buka Rughuhoru

Buka Rughuhoru 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Yahweh te ghoi bosa vania so Moses, “Kau bei bosai gea na lei bosa sorisori ivuvungadira arahei na keha. Ma siki tinoni ke hanga na koti, ke bei bosa na hava te mua utuni, ge ke hanga na tinoni te mua maemane.
2“Kau bei nira udukolu na lei tinoni tara liona na goniana na totobo dika, pa ra bosaa na hava te mua utuni tana dete.
3Ma siki tinoni bona ke tona tana koti ke, kau bei nia pala ma kau hangaa, sakai vamua/na pukuna te bona.
4Ma ge kau tona sodoa nina buluka pana donkey na ghamiu levunimate tara tona sania na bona te talura iga, kau laviolira vania mai na ghamiu levunimate.
5Nina donkey na ghamiu na levunimate, ke mavaa na hohola te holaa, me ke nia tumu na hohola tana pari, ma kau righia ke, kau bei tona haliu, kau hangaa na ghamiu na levunimate ma kau tughuru vaghinia na donkey ge ke tughuru dato.
6“Kau bei pegopalaa na tinoni bona tana koti.
7“Kau bei pegoa hei tana koti, ma kau bei labumate tinoni ma kau toroa nia te mua goni hahia siki totobo dika. Kau nea eni vania hei ke, ku mua talukehai vania hei te ghaghua iga.
8“Ma siki tinoni dika ke tabotabo ge ke nia lutu na rongo ge ke sukighau ma kau nia pala tana koti, kau bei taonia gea na totobo keri. Kau nera gea na vure dete ma kara rorodo, mara mua righikalea na hava te maemane, mau nea na koti me toroa na tinoni te ma goni hahi na hava.
9Kau lavibuleadira na sinogho haghe mai na pukuna ighau ghua tua sinogho tana bona tau kabu pipiti i Egypt, mau vadangia na dikana tana bona keri.
10“E ono na niulu kau lutui ga nimiu na leghai ta nimiu a pari, ge kau holai ga na ghamiu na vanga subai/vadei.
11E vitu na niulu kau bei suba siki totobo ilokana nimiu na pari, kau sania me ke aheahe. Kau bei lutua mua iga siki leghai, ma kau bei gheli keahi ghua siki vanga te totolo me ghahai ga. Na vure bona kara lavighi na vanga tara totolo dato, mana maumanu asi kara ghanighi na vanga tara lavi sanighi na vure bona. Ma kau nea ghua iga nimiu na leghai ni grape mana lei ghai ni olive.
12“Ma haia ke tau ghilala vamua na lutu e ono na bongi, me vituni na bongi, kau mua tangomana ge kau lutu iga. Me vituni na bongi ke, na bongi ni aheahe ighau, maia nimiu na seka, mara hei na sinogho tara lutu vanighau. Kara aheahe maia ghua nimiu na lei maumanu.
13Kau rongovi utoi na lei totobo ini inau, nimiu na God, tu bosai vanighau. Kau bei kokoeliulivuti vania siki god keha, sughu manaa na bosani na ahadira kau bei nea ghua.
14“Tana lei niulu, kau talu sosopara e tolu na bongi ge kau ghanaghana mavau iga.
15Tana vula Abib kau ghanaghana iga na bongi ni Berete Gulu, na pukuna tana vula ia tua eni, tu lavihorughau mai Egypt, ma kau taonighi na hava tu bosai vanighau. Mi tana e vitu na bongi kau ghanighi berete te taho iga na yeast. Ma kau holai mai mughua nimiu na vatei sukaghi ge kau holohabau nia.
16Kau ghanaghana ghua na bongi ni Lavinivogha, na bongi ni heveioli ta sopa nimiu na leghai na vuivuni ni vanga. “Ma kau ghanaghana ghua te soko iga na bona ni ghegheli. Mi tana sosokona na niulu, kau ghanaghana olia na bongina na ghaghata tau lavighi mai ga na vangani nimiu na leghai
17Tana tughu niulu vanira tolu na bongi mava ini na lei mane kara mai holohabau inau, Yahweh, nimiu na God.
18“Kau bei nia sukaghi na berete te loghoa na yeast tana bona kau nia sukaghi vaniu na maumanu ma kau hea nina ghabu vaniu. Ma kau kerea na birosoni na lei maumanu tau nighi sukaghi tana bongi eni, taho siki biroso te ghaha olighi me ke saravia na roropoghana.

19“Kau holai mai tughu niulu tana valegu, inau a Yahweh, nimiu na God, na vuivuni na vanga ni subai tau holai ta nimiu na leghai tana bona ni lavinivogha. “Kau bei ghalatia nia gea na dalei sheep pana goat nia kokolo ni susuna tinadira.
20“Inau ku nia vetena vanighau na angel geke idevighau me ke righitaonighau ta nimiu na vinano vaa tana komu/butonikomu tu gonidilaa vanighau.
21Kau rongovia ma kau goni taonia na hava ke bosa vanighau nia. Kau bei hughuhughu kolua, na pukuna inau tua tu nia vetena vanighau, me ke mua talukehai vania hei ke hughuhughu kolua.
22Ge teke vagha kau taonia ma kau gonia na hava tu bosa vanighau, inau ku veitotoghoni kolura ghamiu na levunimate.
23Ma nigua na angel ke idevighau me ke lavighau va tana komudira/butonikomudira rana vure ni Amor, mana vure ni Hit, mana vure ni Periz, mana vure ni Canaan, mana vure ni Hiv mana vure ni Jebus, mi nau ku taghalaghinira sokora na vure raini.
24Kau bei tongaghi vania didira na lei god ma kau bei holohabara gea. Ma kau bei taonia gea ghua ivei tar nea na holohaba. Kau taghalaghighi didira na god ma kau durake horui didira na vatu tabu datogha tara tughuru iga ge kara holohaba.
25“Kau holohabau vaso inau Yahweh, nimiu na God, ma kau nea ke, mi nau ku vautoghau nia na vanga ke subo me ke subo ghua na ghamiu na beti, mu ku lavikehaghau na vahaghi tamiu.
26Na lei vaivine kara logho daledira tana bona kau sara tana kolu ni tunuva keri. Mana lei vaivine kara mua sivilaghinia siki daledira tana bona tara mua vahuhu mua, mi nau ku neghau ge ke daro na volamiu.
27Mi nau ku nera na ghamiu na levunimate ge kara mataghuniu, mu ku nei na liodira ge ke hughahughapoto ta ghamiu na levunimate, mu ku nera ghua ge kara ririu keha ma kara sama keha itamiu.
28Mi nau ku nera na ghamiu na levunimate ge kara mataghu nighau, mu ku ghurukehara na kema ni Hiv, mana Canaan maia na kema ni Hit tana bona kau sakutua tona.
29Mu ku mua ghuruhorura ilokana sakai na niulu, na pukuna ku nea ke, me ke aroha na komu/butonikomu baubahu, me ke subo ngangata iga na maumanu asi kau mua tangomana na ghurukehaadira.
30Ku mua ghuruhorura sakai te, balu mu ghura, koekobe ke saravia na bona ke sivuragha me ke subo na tinoni ge kau vunaghina na komu/butonikomu baubahu (tunuva).
31Mi nau ku talua na kobekobena na komu/butonikomu baubahu ke vuivuni paleva launa na Tahi Sisi, me ke saravia na paleva bokona na beti tina Euphrates, me ke ghoi vuivuni paleva uluna na tahi Mediterranean me ke saravia longana na bona tuatuarese te mua totolo ga siki ghai. Mi nau ku vaheghau na laga mana maana ge kau vunaghidira na vure tana komu/butonikomu keri, ma kau ghurura so na vure tana bona kau sakutua haghe tana komu/butonikomu baubahu.
32Kau bei gonia siki baubahu koluadira pa sughua didira na god ghua.
33Kau bei lubatira ge kara sopou ilokana na komu/butonikomu ni baubahu. Kara neghau ma kau tangotangodika savuu gea. Ma kau holohaba so didira na lei god keha ke, ma gaia keri na hahi kau tumu iga ilokana.”