Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - BONAA

BONAA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Àsun òpi baaru kpáro. Àsun zɛ kũ gbɛ̃ vãnio ɛ́kɛ sèedade ũro.
2Àsun tɛ́ parii yãvãnikɛnaa gũnlo. Àsun zɛ kũ pario yãkpatɛ gũn à bo yãzɛde kpɛro.
3Tó takaside yã nnaro, àsun zɛ kãaoro.
4Tó n ibɛrɛɛ zù ke a zaaki sã̀tɛ akũsↄ̃ n kpakũ kãao, ǹ a kũ ǹ gɛ́onɛ bɛ.
5Tó n n zãnguri zaaki è àtɛn fu asoa, ǹ kpái, ǹsun a tónlo.
6Tó takaside yã nna, àsun bo a kpɛro.
7À kɛ zã̀ kũ manafikio. Àsun taarisaride ke gbɛ̃ mana dɛro, zaakũ mani tó taaride bo pãro.
8Àsun gusarɛgba síro, zaakũ gusarɛgba dì tó wɛ́denↄ vĩna kũmɛ, akũsↄ̃ àdi gbɛ̃ mananↄ yã litɛ kpɛdangara.
9Àsun bòasu wɛ́ tãro. Á bòasukɛ dↄ̃, zaakũ bòasunↄn á ũ yã Misila.
10Àgↄ̃ pↄ́ tↄ̃ á buranↄa à kɛkɛ ari wɛ̃̀ suddo,
11a wɛ̃̀ suppladen à tó zĩtɛ kámma bo à ĩam pá, de á takasidenↄ le ò a zã̀ kũ à bùtɛ gwenↄ kↄ̃nↄ wɛ, nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ le ò a kpara só. À kɛ lɛ dↄ kũ á geepi búo kũ á kùkpɛo.
12Àgↄ̃ zĩ kɛ ari gↄrↄ suddo, a suppladen àgↄ̃ kámma bo, de á zùnↄ kũ á zaakinↄ le ò kámma bo, akũsↄ̃ á zↄ̀nↄ kũ bòasunↄ ni le ò ĩam pá.
13Àgↄ̃ yã kũ ma òárɛnↄ kũna pínki. Àsun tãnanↄ tↄ́ síro. Òsun ń tↄ́ ma á lɛ́n sero.
14Wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo àgↄ̃ su dikpɛ kɛmɛnɛ gɛ̃̀n aakↄ̃.
15Àgↄ̃ Burodi Futɛnasari dikpɛ kɛ lákũ ma dìtɛárɛ nà, àgↄ̃ burodi futɛnasari só ari gↄrↄ suppla mↄ kũ òdi pi Abibu gũn a gↄrↄa, zaakũ mↄ pìi gũnn a bↄtɛn Misila. Gbɛ̃ke sún su ma kĩnaa ↄkoriro.
16Àgↄ̃ Pↄ́kɛ̃na dikpɛ kɛ gↄrↄ kũ a na pↄ́kɛ̃naaa, à á burapↄ káakunↄ kpáma. Àgↄ̃ Pↄ́dufublena dikpɛ kɛ wɛ̃̀ lakanaaa, gↄrↄ kũ a á burapↄnↄ kàkara pínki.
17Wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo gɛ̃̀n aakↄ̃ á gↄ̃gbɛ̃ sĩnda pínki su kↄ̃kakarana kɛ makũ Dikiri á Luda arɛ.
18Àsun pↄ́futɛna kpáma lɛɛlɛ kũ sa'opↄ aruoro. Àsun dikpɛ sa'opↄ nísi ditɛ gu dↄaro.

19Àgↄ̃ gɛ́ ma Dikiri á Luda ↄnn kũ á burapↄ káakunↄo. Àsun blènɛ nↄ̀bↄ kuku kũ a da yↄ̃'ioro.
20Mani malaika gbarɛ à doárɛ arɛ à á dãkpã zɛ́n à ká kãáo gu kũ ma kɛ̀kɛn.
21À laakari dↄ a yãa à a yã ma. Àsun bo a kpɛro, zaakũ ani sùru kɛ kãáo á taari yã musuro kũ ma tↄ́ kúa yãi.
22Tó a a yã mà akũsↄ̃ a yã kũ ma òárɛ kɛ̀ pínki, manigↄ̃ de á ibɛrɛnↄ ibɛrɛ ũmɛ, á wɛtɛrinↄ wɛtɛri ũ.
23Ma malaika pì ni doárɛ arɛ à gɛ́ zɛárɛ bùsu kũ Amↄrinↄn kun kũ Itinↄ kũ Pɛrizinↄ kũ Kanaanↄ kũ Ivinↄ kũ Yebusinↄo, mani ń kakatɛ.
24Àsun kútɛ ń tãnanↄnɛ à dońyĩro, àsun ń kɛna kɛro. À ń gboro à ń gbɛ̀nↄ wíwi.
25À dↄ Dikiri á Ludai, ani arubarika daárɛ á pↄ́blen kũ á pↄ́minaao, ani gyãnↄ kɛ̃áwa.
26Nↄgbɛ̃nↄ ni nↄ̀ bↄtɛ á bùsunlo akũsↄ̃ para nigↄ̃ kunlo. Mani á wɛ̃̀ndi bà dↄárɛ kũ mↄ̀kakↄ̃anaao.
27Mani vĩna dada gbɛ̃ kũ ò kú á arɛnↄi, mani tó bídi gɛ̃ buri kũ a ka ń kĩnaanↄgu, mani tó á ibɛrɛnↄ kpɛ liárɛ.
28Mani zúmantɛ̃nↄ gbarɛ á arɛ ò ká Ivinↄgu kũ Kanaanↄ kũ Itinↄ ò pɛ́ḿmaárɛ.
29Adi kɛ mani pɛ́ḿmaárɛ wɛ̃̀ do gũn gↄ̃̀nↄnlo, de bùsuu pì sún gↄ̃ lákpɛ ũ nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ daálaro yãi.
30Manigↄ̃ pɛ́ḿmaárɛ busɛbusɛmɛ ari à kɛ dasi à ká à bùsu sí.
31Mani á bùsu lɛ́ daárɛ zaa Isira Tɛ̃ra lɛ́a ari Filisitininↄ Isira lɛ́a, zaa gbáranna lɛ́n ari Yuflati lɛ́a. Mani bùsupidenↄ naárɛ á ↄĩ à pɛ́ḿma.
32Á bàka súngↄ̃ kú ń yãn ke ń tãnanↄ yãnlo.
33Àsun tó ògↄ̃ kú á bùsunlo, de òsun tó à durunna kɛmɛnɛro, zaakũ tó a ń tãnanↄ gbàgba, a tankutɛ kpàkpa á zĩdanɛmɛ.