Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Worddo odo puukkoppa; worddo markka gidada, iita asa maaddoppa.
2Iitabaa oottanau daro asaa kaalloppa; pirddaa geellayanau daro asaara maayada markkattoppa.
3Hiyyeesai pirddau shiiqikko, mootuwan a metuwaa xeellada maaddoppa.
4“Ne morkkiyaa boori woikko haree bayidaagaa demmikko, zaarada ayyo efa.
5Nena ixxiya bitaniyaa haree caanaara wullidaashin be7ikko, hegan aggaagoppa; maaddada aara dentta.
6“Pirddaa dabaaban maaddada, ne hiyyeesa asaa pirddaa geellayoppa.
7Oonanne malttiyan mootoppa; geeshshaa woikko xilluwaa woroppa; aissi giikko, dabaa oottidaagaa taani saro yeddikke.
8Mattaayiyaa ekkoppa; aissi giikko, mattaayee xeelliyaageetu aifiyaa qooqisseesinne xillotu qaalaa mirqqees.
9“Betiyaa naaqqoppite; bete gidiyoogee aiba azzanttiyaabaakko ereeta; aissi giikko, intte intte huuphen bete gididi Gibxxe biittan de7ideta.
10“Neeni ne gadiyaa usuppun laittau goyada, zerada kattaa cakka ekka.
11Laappuntta laitti gadiyaa goyennan shaachcha; yaatikko, ne asaa giddon de7iya hiyyeesati hegaappe miyoobaa demmana; qassi etappe attiyaagaa do7ati maana. Neeni ne woiniyaa turaakka ne wogaraakka hegaadan ootta.
12Usuppun gallassaa ne oosuwaa ootta; ne boorainne ne haree shemppana malanne ne son yelettida ailleenne betee, gazddana mala, laappuntta gallassi ooso oottoppa.
13“Taani inttena giidobaa ubbaa minttidi oottite; hara xoossatu sunttaa xeesoppite; intte inxxarssaappe hegee siyettoppo.
14“Laittan heezzutoo intte taayyo baalaa bonchchite.
15Oittaa Baalaa bonchchite; taani inttena azazidoogaadan, laappun gallassaa irshshuwaa yeggibeenna oittaa miite; intte Abiiba giyo aginan keerido gallassan ha baalaa bonchchite; aissi giikko, intte Gibxxeppe kiyidoi he aginaana. “Intteppe issi asinne ta sinttan mela kushe beettoppo.
16“Qassi intte intte gaden zerin, koiro gakkida kattaa cakkiyo wode, Kattaa Cakkiyo Baalaa bonchchite. “Qassikka laittaa wurssettan, kattaa aifiyaa gadeppe shiishshiyo wode, SHiishuwaa Baalaa bonchchite.
17Attumaasai ubbai Ubbaa Haariya GODAA sinttan laittan heezzutoo beetto.
18“Neeni yarshshuwaa suuttaa taayyo shiishshaidda, irshshuwaa yeggidi uukkido oittaara shiishshoppa. Ta baalaa bonchchiyo gallassi yarshshettida modhdhuwaappe maalladossi aibinne attoppo.

19Ne gaden baira kaxxida kattaappe ubbaappe lo77iyaagaa GODAA soo, ne Xoossaa soo eha. Deeshsha maraa a aayee maattan doissoppa.
20“Ne ogiyan nena naagana malanne taani neeyyo giigissido sohuwaa nena efaana mala, taani kiitanchchaa ne sinttau kiittana.
21I yootiyoobaa ezggada ayyo azazetta; a bolli makkaloppa; ta sunttai a bolli de7iyo gishshau, intte nagara oottiyaabaa gidikko, intteyyo i atto geenna.
22I yootiyoobaa intte minttidi ezggikkonne taani yootiyoobaa ubbaa oottikko, intte morkketa ubbaa taani morkkana; inttenaara eqettiyaageetuura taanikka eqettana.
23Ta kiitanchchai intteppe sinttau biidi, inttena Amooretu biittaa, Hiitetu biittaa, Parzzetu biittaa, Kanaanetu biittaa, Hiiwetu biittaanne Yaabuusatu biittaa ehaana. Taani eta muleera xaissana.
24Eta xoossatu sinttan hokkoppite, woikko goinnoppite, woikko eta hanuwaa qulloppite. Intte eta xaissanaunne eta eeqa shuchchata mentterettanau koshshees.
25GODAASSI, intte Xoossaassi, goinnite; yaatikko, i intte kattaanne intte haattaa anjjana; taani harggiyaa intte giddoppe diggana.
26Intte biittan ai maccaasinne boshettenna; mainenna. Taani intte de7ana laittaa qoodaa kunttana.
27“Taani ta yashshaa intte sinttau yeddana; inttenaara gaittiya kawotetta ubbaa daganttana; intte morkketi ubbai intteyyo zokkuwaa zaaridi, baqatanaadan taani oottana.
28Taani intteppe sinttau kashiyaa yeddana; yeddada Hiiweta, Kanaanetanne Hiiteta intte sinttaappe laaggada kessana.
29SHin biittai mela attennaadaaninne bazzo do7ai inttena waissennaadan, issi laittan eta gooddikke.
30SHin intte qoodan daridi, he biittaa laattana gakkanaassi, taani eta guuttaa guuttaa laaggada kessana.
31Taani intte zawaa Zo7o Abbaappe Pilisxxeema Abbaa, bazzuwaappe Efiraaxiisa SHaafaa gattana. He biittan de7iya ubbaa taani intte kushiyan aattada immana; inttekka eta intte sinttappe laaggidi kessana.
32Etaara woikko eta xoossatuura maachcha wottoppite.
33Eta intte biittan wottoppite; hinkkoode eti inttena ta bolli nagaraa ootissana; aissi giikko, eta xoossatussi goinniyoogee tumuppe intteyyo pire gidana” yaagiis.