Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - BƆNA

BƆNA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Àton wàpe baaru kpáro. Àton zɛ kↄ̃n gbɛ̃ zaaao ɛgɛ sèedadee ũro.
2Àton tɛ́ pariizi yãzaakɛna guuro. Àton zɛ kↄ̃n pariio yãkpaɛ guu à bↄ yãzɛdee kpɛɛro.
3Tó takaaside yã nnaro, àton zɛoro.
4Tó n ibɛɛ zù ke à zaaki sã̀sã bensↄ̃ n kpakũo, ǹ kũ ǹ gáonɛ bɛ.
5Tó n n zanguri zaaki è èe fuu asooa, ǹ à ĩan ká, ǹton à tónlo.
6Tó takaaside yã nna, àton bↄ à kpɛɛro.
7À zã̀ kũ kↄ̃n mↄnafikio. Àton taarisaidee ke gbɛ̃ maaa dɛro, zaakɛ mɛ́ tó taaridee bↄ pãro.
8Àton ↄdↄnkpɛɛgbaa síro, zaakɛ ↄdↄnkpɛɛgbaa è tó wɛ́ɛdeenↄ vĩa kũmɛ, bensↄ̃ è gbɛ̃ maaanↄ yã liɛ kpɛɛgãnda.
9Àton wɛ́ɛ tã bↄ̀amↄaro. Á bↄ̀amↄkɛɛ dↄ̃, zaakɛ bↄ̀amↄnↄn a ũ yã zaa Igipiti.
10Àgae pↄ́ tↄ̃ a buraanↄa à kɛkɛ ai wɛ̃̀ swɛɛdo,
11à wɛ̃̀ swɛɛplaadeen à tó tↄↄtɛ kámma bo à ĩam pá, lɛ a takaasideenↄ e wà à zã̀ kɛ̀ bↄ̀ɛ gweenↄ kↄ̃ↄ wɛ, nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ e wà à kpaa só. À kɛ lɛ dↄ kↄ̃n a geepi búo kↄ̃n a kùkpɛo.
12Àgaegↄ̃ zĩi kɛɛ ai gurↄ swɛɛdo, à swɛɛplaadeen àgae kámma bo, lɛ a zùnↄ kↄ̃n a zaakinↄ e wà kámma bo, bensↄ̃ a zↄ̀nↄ kↄ̃n bↄ̀amↄnↄ é e wà ĩam pá.
13Àgↄ̃ yã kɛ̀ má òareenↄ kũna píngi. Àton tãanↄ tↄ́ síro. Wàton ń tↄ́ ma a lɛ́n sero.
14Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o àgae mↄ́ zĩbaa kɛmɛ gɛ̃̀n aagↄ̃.
15Àgae Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa kɛ lán má dìɛare nà, àgae burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai só ai gurↄ swɛɛplaa mↄↄ kɛ̀ wè be Abibu guu a gurↄↄa, zaakɛ mↄↄ pì guun a bↄɛ Igipiti. Gbɛ̃ke tón mↄ́ ma kiia ↄkoriro.
16Àgae Pↄ́kɛkɛna zĩbaa kɛ gurↄↄ kɛ̀ a na pↄ́kɛkɛnaa, à a bura pↄ́ káakunↄ kpáma. Àgae Pↄ́dufublena zĩbaa kɛ wɛ̃̀ yãanaa, gurↄↄ kɛ̀ a a bura pↄ́nↄ kàkↄ̃a píngi.
17Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o gɛ̃̀n aagↄ̃ a gↄ̃gbɛ̃ píngi mↄ́ kakↄ̃ana kɛ mamↄma Dii a Luda aɛzĩ.
18Àton pↄ́sɛsɛna kpáma lɛdo kↄ̃n sa'opↄ aruoro. Àton zĩbaa sa'opↄ nↄ́si diɛ guu dↄaro.

19Àgae gá mamↄma Dii a Luda ua kↄ̃n a bura pↄ́ káakunↄ. Àton blènɛ nↄ̀bↄ kuku kↄ̃n à da yↄ̃'ioro.
20Mɛ́ Malaika gbarɛ à dↄare aɛ à a dãkpa zɛ́n à káao guu kɛ̀ má kɛ̀kɛn.
21À làakari dↄ à yãa à à yã ma. Àton bↄ à kpɛɛro, zaakɛ eé sùu kɛao a taari yã musuro kɛ̀ ma tↄ́ kúa yãnzi.
22Tó a à yã mà bensↄ̃ a yã kɛ̀ má òaree kɛ̀ píngi, mɛ́gↄ̃ dɛ a ibɛɛnↄ ibɛɛ ũmɛ, a wɛdɛrinↄ wɛdɛri ũ.
23Ma Malaika pì é dↄare aɛ à gá zɛare bùsu kɛ̀ Amↄrinↄↄ kún kↄ̃n Itinↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Kanaanↄ kↄ̃n Ivinↄ kↄ̃n Yebusinↄo, mɛ́ ń kaatɛ.
24Àton kúɛ ń tãanↄnɛ à zↄ̀ bleńnɛro, àton ń kɛna kɛro. À ń gboro à ń gbɛ̀nↄ wíwi.
25À dↄ Dii a Ludazi, eé aubarika daare a pↄ́bleen kↄ̃n a íminao, eé gyãanↄ kɛ̃awa.
26Nↄgbɛ̃nↄ é nↄ̀ bↄɛ a bùsunlo bensↄ̃ pãaa égↄ̃ kuuro. Mɛ́ a wɛ̃̀ndi bà dↄare kↄ̃n mↄ̀kyakooo.
27Mɛ́ vĩa dada gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a aɛnↄzi mɛ́ tó bídi gɛ̃ borii kɛ̀ a ka ń kiianↄn, mɛ́ tó a ibɛɛnↄ kpɛɛ kpáare.
28Mɛ́ zↄ̃mantɛ̃nↄ gbarɛ a aɛ aↄ̃ ká Ivinↄn kↄ̃n Kanaanↄ kↄ̃n Itinↄ aↄ̃ pɛ́ḿmaare.
29Èe kɛ mɛ́ pɛ́ḿmaare wɛ̃̀ doo guu gↄ̃ↄnlo, lɛ bùsu pì tón gↄ̃ lákpɛ ũ nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ daalaro yãnzi.
30Mɛ́gↄ̃ pɛ́ḿmaare busɛbusɛmɛ ai à gá pari kũ à ká à bùsu pì sí.
31Mɛ́ a bùsu lɛ́ kɛare zaa Isia Tɛ̃a lɛ́a ai Filisitininↄ Isia lɛ́a, zaa gbáa lɛ́n ai Yuflati lɛ́a. Mɛ́ bùsu pì deenↄ naare a ↄzĩ à pɛ́ḿma.
32A bà tóngↄ̃ kú ń yãn ke ń tãanↄ yãnlo.
33Àton tó aↄ̃gↄ̃ kú a bùsunlo, lɛ aↄ̃ton tó à durun kɛmɛro, zaakɛ tó a ń tãanↄ gbã̀gbã, a takutɛɛ kpàkpa a zĩndanɛmɛ.