Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yɑribu

Yɑribu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I ku lɑbɑɑri weesuɡiɑ kpɑrɑ. I ku mɑɑ tɔn kɔ̃so seedɑ weesuɡiɑ diiyɑ u kɑ yɑri.
2Bɛɛn ɡoo u ku rɑɑ tɔn dɑbinun ɡere swĩi u kɑ kɔ̃sɑ ko. Mɛyɑ u ku mɑɑ bu swĩi bɑ̀ n ɡem sĩiyɑmɔ siribu sɔɔ.
3I ku ɡoo siri kɑ wɔnwɔndu bɑɑ ù n sɑ̃ɑ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ.
4Ì n bɛɛn wɛrɔbun sɑberu ɡɑru wɑ tɑ kɔ̃ɔrɔ, kɛtɛwɑ? Ǹ kun mɛ kɛtɛku? I tu mɔɔ i kɑ nùn wurɑmɑ.
5Ì n mɑɑ win kɛtɛku wɑ ɡɑ wɔrumɛ kɑ sɔmunu, i ku doonɑ i nùn deri. I nùn somiɔ i kɑ ɡu seeyɑ.
6Siribu sɔɔ, i ku wi u ɡem mɔ ɡem birɑ win bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛrun sɔ̃.
7I ku seedɑ weesuɡiɑ wurɑ. I ku mɑɑ ɡoo ɡo wi u kun tɑɑrɛ ɡɑɑ kue. Domi wi u kuɑ mɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ kon yɛ̃ro sɛɛyɑsiɑ.
8I ku nɔm birɑn kɛ̃nu mwɑ domi nu rɑ tɔnu nɔni wɔ̃kewɑ ɡem swɑɑ sɔɔ kpɑ u kpɑnɑ u mu ɡere.
9I ku wi u sɔru dimɔ bɛɛn suunu sɔɔ nɔni sɔ̃. Domi bɛɛn tii i yɛ̃ nɡe mɛ u bwisikumɔ, yèn sɔ̃ i rɑɑ sɔru di Eɡibitiɔ.
10Wɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑn bɑɑ sɔɔrɑ i ko i n dɑ bɛɛn ɡberun dĩɑnu duure, kpɑ i nu ɡɛ̃.
11Adɑmɑ wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse, i ko i bɛɛn ɡbeɑn tem kpuro deriwɑ mu wɛ̃rɑ, kɑ bɛɛn dɑ̃ɑ ɡbɑɑnɔ. Kpɑ i de be bɑ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑrobu bu dɑ bu dĩɑnu kunɔnu ko be kɑ yɑɑ sɑbenu.
12Mɛyɑ mɑɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑn bɑɑ sɔɔrɑ i ko i bɛɛn sɔmɑ kpuro ko. Adɑmɑ nɔɔbɑ yiruse i ko wɛ̃rɑwɑ kɑ bɛɛn yobu kɑ sɔɔ be bɑ sɔmburu mɔ̀ bɛɛn mi, kɑ sere bɛɛn yɑɑ sɑbe ni i rɑ kɑ sɔmburu ko.
13Ye nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ kpuro, i ye mɛm nɔɔwɔ mɑm mɑm. Kpɑ i ku rɑ bũnu ɡɑnun yĩsiru siɑ i sere nɛɛ, ko i nu sɑ̃.
14Wɔ̃ɔ bɑɑɡere nɔn itɑwɑ i ko i n dɑ mɑn tɔ̃ɔ bɑkɑru kue.
15Pɛ̃ɛ ye bɑ ǹ seeyɑtiɑ doken tɔ̃ɔ bɑkɑrɑ i ko ɡbi i ko. Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruwɑ i ko pɛ̃ɛ di ye yɑ kun seeyɑtiɑ mɔ nɡe mɛ nɑ rɑɑ bɛɛ yen woodɑ wɛ̃, wɔ̃ɔn suru ɡbiikoo wi bɑ mɔ̀ Abibu sɔɔ, domi sɑɑ yerɑ i yɑrɑ Eɡibitin di. Ì n kɑnɑru mɔ̀, ɡoo u ku rɑɑ nɑ nɛn wuswɑɑɔ u kun kɛ̃ru nɛni.
16Yiruse kpɑ i mɑɑ bɛɛn ɡbeɑn dĩɑ ɡbiikinun yɑɑ kpɑɑbun tɔ̃ɔ bɑkɑru di. Yen biru ì n bɛɛn ɡberun dĩɑnu kpuro ɡɑ̃ kpɑ i mɑɑ yen tɔ̃ɔ bɑkɑru di, i n wɑ̃ɑ kunu sɔɔ.
17Nɡe mɛyɑ wɔ̃ɔ bɑɑɡere bɛɛ tɔn durɔbu i ko i n dɑ kɑ mɛnnɛ nɔn itɑ nɛn sɑ̃ɑ yerɔ.
18Ì n mɑn yɑ̃kuru kuɑ, i ten yɑɑ ɡum dɔ̃ɔ mɛniɔ dɔmɑ te. Ì n mɑɑ ten yɑɑ dimɔ, i ku ye mɛnnɑ kɑ pɛ̃ɛ ye bɑ seeyɑtiɑ doke.

19I n dɑ kɑ mɑn bɛɛn ɡberun dĩɑ ɡbiikii ni nu ɡeɑ sɑ̃ɑ nɑɑwɛ nɛn sɑ̃ɑ yerɔ. Domi nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ bɛɛn Yinni. I ku boo buu yike kɑ ɡen mɛron bom.
20Yenibɑ kpuron biru Yinni Gusunɔ u Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, kon bɛɛ nɛn ɡɔrɑdo ɡɔriɑmɑ u kɑ bɛɛ kpɑrɑ kpɑ u n bɛɛ kɔ̃su bɛɛn sɑnum sɔɔ. U koo kɑ bɛɛ dɑ tem mɛ nɑ bɛɛ sɔɔru kuɑ sɔɔ.
21Yen sɔ̃, i de i n tii sɛ kpɑ i nùn mɛm nɔɔwɑ, kpɑ i ku nùn nuki sɑnku. Domi u ǹ dɑ bɛɛ suuru kuɑmmɛ ì n torɑ, yèn sɔ̃ nɛn yiiko yɑ wɑ̃ɑ wi sɔɔ.
22Adɑmɑ ì n nùn mɛm nɔɔwɑ mɑm mɑm, mɑ i mɔ̀ dee dee ye nɑ bɛɛ yiire, nɛnɑ kon kɑ bɛɛn wɛrɔbu kpuro sɑnnɑ.
23Nɛn ɡɔrɑdo wi, u koo bɛɛ swɑɑ ɡbiiyɑ u kɑ bɛɛ turi sere tem mi Amɔrebɑ kɑ Hɛtibɑ kɑ Feresibɑ kɑ Kɑnɑnibɑ kɑ Hefibɑ kɑ sere Yebusibɑ bɑ wɑ̃ɑ. Kpɑ n be kpuro ɡo bɛɛn sɔ̃.
24Adɑmɑ ì n turɑ mi, i ku rɑ ben bũnu sɑ̃, i ku mɑɑ ben komɑnu sɑɑri. I ben bũu turɑnu suririo kpɑ i ben bwɑ̃ɑrokunu kɔsuku muku muku.
25Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwɑ i ko i sɑ̃ kpɑ n bɛɛ domɑru kuɑ, i n dĩɑnu mɔ kɑ nim. Mɛyɑ nɑ kon mɑɑ bɛɛ bɑrɑnu ɡbɑrɑ.
26Nɑ ǹ mɑɑ derimɔ tɔn kurɔ ɡoon nukuru tu yɑri, mɛyɑ bɛɛn ɡoo kun mɑɑ mɔ̀ wĩro. Kon mɑɑ de bɛɛn hunde yu dɛ̃ɛyɑ.
27Ye kon mɑɑ wure n ko wee. Be bɑ nuɑ i duɔ ben temɔ kpuro, kon de bu nɑndɑ, kpɑ bu yɑri bu doonɑ bɛɛn sɔ̃.
28Kon Hefi be, kɑ Kɑnɑni be, kɑ Hɛti be susunu kpɑre, kpɑ bu yɑri bu doonɑ tem min di.
29Adɑmɑ nɑ ǹ be kpuro ɡirɑmɔ wɔ̃ɔ tiɑn bɑɑ sɔɔ, tem mɛ, mu ku rɑɑ kɑ ko bɑnsu, kpɑ ɡbeeku yɛɛ yi bɛɛ yibusi.
30Fiiko fiikowɑ kon de bɑ n doonɑmɔ min di, sere i kɑ dɑbiɑ i tɛriɑ i sinɑ tem mɛ kpuro sɔɔ.
31Tem mɛ kon bɛɛ wɛ̃ mi, mɛn nɔɔ burɑ yerɑ ko n wɑ̃ɑwɑ sɑɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Nɑɑ yɑrin di sere n kɑ ɡirɑri Filisitibɑn nim wɔ̃kuɔ, kɑ mɑɑ sɑɑ Sinɑin ɡbɑburun di, sere n kɑ ɡirɑri dɑɑ te bɑ mɔ̀ Efɑrɑtiɔ. Tɔn be bɑ wɑ̃ɑ tem mi kpuro, kon bɛɛ bu nɔmu bɛriɑwɑ kpɑ i bu ɡirɑ.
32I ku rɑ kɑ bu ɑrukɑwɑni ɡɑɑ bɔke. I ku mɑɑ ben bũu ɡoo sɑ̃.
33Ì n ben bũnu sɑ̃ɑmɔ, nu ko n sɑ̃ɑwɑ bɛɛn yinɑ. Yen sɔ̃, i ku de ben ɡoo u n wɑ̃ɑ bɛɛn suunu sɔɔ kpɑ u ku rɑɑ bɛɛ torɑsiɑ nɛn swɑɑ sɔɔ.