Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Exodo

Exodo 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Djãrãda sewad̶eba jararãnadua. Ẽberã cadjirua od̶ara sewad̶eba carebarãnadua dji cawa obari quĩrãpita.
2Dewararãba cadjirua o duanʌne ab̶arica orãnadua. Dji cawa obari quĩrãpita dewararãba dji cadjirua od̶aare sewad̶eba bed̶ea duanʌne ab̶arica orãnadua.
3Idjab̶a dji cawa obari quĩrãpita mĩã djuburi quiruare sewad̶eba bed̶earãnadua.
4Bʌ dji quĩrũ paca aduad̶ada wa burro aduad̶ada unuibʌrʌ, idjía diad̶e wãdua.
5Burroda ne zʌgʌaba b̶ae tab̶ʌda unusira ara mãwã b̶erãdua. Djibarira bʌ ume dji quĩrũmĩna carebadua maʌ̃ animarãra piradrʌmãrẽã.
6Mĩã djuburi quiru cawa obʌdad̶e arid̶e od̶ida panʌa.
7Sewad̶eba djãrã jara panʌra ũrĩniẽ́ panʌa. Ẽberã bed̶ea neẽ́ b̶ʌra bead̶iẽ́ panʌa. Mãwã obʌrʌra mʌ̃ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶eya.
8Bariduaba paratada idjiare bed̶eamãrẽã diaibʌrʌ, maʌ̃ paratara edarãnadua. Edad̶ibʌrʌ daub̶errea panʌ quĩrãca panenaped̶a jipa cawa od̶aẽ́a. Mãwãra dji bed̶ea neẽ́ b̶ʌda bed̶ead̶e b̶ʌd̶ia.
9Ãĩbema bãrã tãẽna b̶eara biẽ́ orãnadua. Bãrãba cawa panʌa djãrã druad̶e b̶ʌd̶e dadjira sãwã b̶abarida, bãrãra Egiptod̶e drua ãĩbemarã basi bẽrã.
10Sei poa bãrã ẽjũãra od̶aped̶a ewad̶ida panʌa.
11Baribʌrʌ siete poa jũẽbʌrʌd̶e ẽjũãra od̶iẽ́ panʌa. Maʌ̃ poad̶e bãrãnebema ne neẽ́ qued̶eaa dji tununa pureabʌrʌra idu ewabid̶adua, idjab̶a ãdjia ewaped̶ad̶aẽ́ra idu b̶ʌd̶adua animarã mẽãbemarãba cod̶amãrẽã. Ara maʌ̃ quĩrãca od̶adua bãrã uvara, olivo sid̶a.
12Bãrãra sei ewari trajad̶ida panʌa. Baribʌrʌ sietebema ewarid̶e bãrãra ʌ̃nãũnida panʌa. Bãrã pacada, burroda, nezocada, idjab̶a drua ãĩbema bãrã tãẽna panʌ sid̶a ʌ̃nãũnida panʌa wayacusa ʌb̶ʌad̶i carea.
13Jũma mʌ̃a jarad̶ada quĩrãcuita od̶adua. Dewara ãcõrẽca b̶eaa ni maãrĩ bid̶a iwid̶irãnadua.
14Poaza b̶arima ũbea bãrãba ewari dromada mʌ̃ itea od̶ida panʌa.
15Naãrã paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ cobada ewarida od̶ida panʌa. Bãrãba siete ewari paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda cod̶ida panʌa mʌ̃a jarad̶a quĩrãca. Maʌ̃ra od̶adua mʌ̃a jara b̶ʌd̶a ewari Abib jed̶ecod̶e, bãrãra maʌ̃ jed̶ecod̶e Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃́a ne diai carea neẽ́ b̶ʌra mʌ̃ quĩrãpita wãcara b̶ʌa.
16Maʌ̃ awara bãrã néud̶ebema naãrã ewaped̶ad̶a carea b̶ʌsrid̶a ewarida od̶ida panʌa. Idjab̶a bãrã néu jũma ewaped̶ad̶acarea bid̶a b̶ʌsrid̶a ewarida od̶ida panʌa.
17Mʌ̃ra bãrã Boroa. Poaza jũma umaquĩrãrãba mʌ̃ quĩrãpita maʌ̃ ũbeabema ewari dromara od̶e ze pananida panʌa.
18Animarã mʌ̃́a babue diabʌdad̶e dji oada paʌ̃ ẽsãbari bara b̶ʌ ume babue diarãnadua. Idjab̶a ʌ̃nadrʌi naẽna dji dragara jũma babued̶ida panʌa.

19Bãrã néu naãrã ewabʌdad̶ebemada dji biara b̶ʌdrʌ mʌ̃ ded̶aa diad̶e zed̶adua. Chiwatu zaquera dji papa jub̶ad̶e djurãnadua.
20Ũrĩnadua. Mʌ̃ nezoca bajãnebemada bãrã na wãbiya bia waga edemãrẽã mʌ̃a bãrã itea erob̶ʌ ẽjũãnaa.
21Jũma idjia jara b̶ʌra ĩjã od̶adua. Ĩjã od̶aẽ́bʌrʌ idjia bãrãra quĩrã djuburiaẽ́a, mʌ̃ trʌ̃neba bed̶ea b̶ʌ bẽrã.
22Baribʌrʌ idjia jara b̶ʌda quĩrãcuita ĩjã od̶ibʌrʌ idjab̶a mʌ̃a obi jarad̶ada jũma ĩjã od̶ibʌrʌ, bãrã dji quĩrũ ume mʌ̃ra dji quĩrũ baya. Bãrã ume djõne zebʌdad̶e mʌ̃drʌ ãdjirã ume djõya.
23Mʌ̃ nezoca bajãnebemada bãrã na wãya. Idjia bãrãra edeya amorreorã, hititarã, perezeorã, cananeorã, heveorã, jebuseorã druad̶aa. Maʌ̃rã ẽberãrãra mʌ̃a jũma jõbiya.
24Mama jũẽbʌdad̶e ãdjirãba obada quĩrãca orãnadua. Ãdji jʌwaba ocuad̶a ãcõrẽ quĩrãpita quĩrã ed̶aa b̶arrud̶aped̶a iwid̶irãnadua ni bia bed̶earãnadua. Ãdji jʌwaba ocuad̶a ãcõrẽra idjab̶a maʌ̃ ãcõrẽa bia bed̶ead̶i carea eropanʌ sid̶a ab̶ed̶a jũma ãrĩnadua.
25Ab̶abe mʌ̃́abʌrʌ bia bed̶ead̶adua. Maʌ̃ne mʌ̃a bãrãra carebaya. Mʌ̃a baidoda, cod̶i sid̶a diaya. Mʌ̃a iduaribiẽ́a bãrãra cacua biẽ́ b̶ead̶ida.
26Bãrã druad̶e wẽrãrãra warra ʌradʌgad̶aẽ́a. Wẽrãrã warra tod̶acara neẽ́ baya. Idjab̶a mʌ̃a bãrãra dãrã zocai b̶ʌya.
27Bãrã wãbʌdaza mʌ̃a maʌ̃ druad̶ebemarãra ne wayabiya. Ãdjirãba sãwã od̶ida cawaẽ́ panania. Maʌ̃ba bãrã jũẽbʌdad̶e ãyã mĩrũ pirapod̶ia.
28Mʌ̃a heveorãra, hititarãra, cananeorã sid̶a ãyã pirapobiya nedʌrrʌba ãdjirã ãyã pirapobibari quĩrãca.
29Baribʌrʌ poa ab̶aʌd̶e mʌ̃a ãdjirãra jũma ãyã jʌretaẽ́a. Mãwã obʌrʌbara maʌ̃ druara ẽberã neẽ́ b̶eped̶a mẽãbema animarãra jũmawãyã yõnaped̶a bãrãra biẽ́ ocasid̶aa.
30Maʌ̃ carea mʌ̃a maʌ̃ druad̶ebemarãra pĩãca ãyã jʌrecuaya. Maʌ̃ne bãrã yõ wãnane maʌ̃ ẽjũãra jũma edad̶ia.
31Mʌ̃a bãrãa dia b̶ʌ ẽjũãra b̶ʌa Pusa Purru abadad̶eba ab̶a Pusa Mediterraneo abadad̶aa idjab̶a ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶eba ab̶a Euprate dod̶aa. Mʌ̃a bãrãra carebaya jũma ẽberãrã maʌ̃ ẽjũãne panʌra poyad̶aped̶a ãyã jʌrecuad̶amãrẽã.
32Maʌ̃ ẽberãrã ume bed̶ea b̶ʌrãnadua. Ãdji ãcõrẽca b̶eada bãrã druad̶e erob̶earãnadua.
33Maʌ̃ ẽberãrãra bãrã druad̶e idu b̶ebirãnadua. Iduaribid̶ibʌrʌ ãdjirãba bãrãa ãdji ãcõrẽca b̶eara ẽpẽbid̶ia. Mãwã bãrãba cadjiruara od̶aped̶a biẽ́ panania.–