Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Éxodo

Éxodo 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Mer gakansaar be ibmar sogo. Emargi gakansaar yolegega melle dule-isgana-ebo be igar nabogo.
2”Melle dulemar-bukidar-ibmar-isgana-imakmaladyob be ibmar imako. Igar-nabolenaidgi dule-bukidar-sogmaladba melle be binsaed galemalo. Dule-bukidar igar-innikisulidgi-yolenai be dakele, melle eba be dao. Bedi igar-innikigwadba be imako.
3”Dule-wilegedga-igar-itolenaile, wileged-ular, melle be, e-ibmar-sognaidba, eba be nai guo.
4”Moli-bebe-nikad-alugwasualed yoggus-gudii be dakalile, moli-uayasuiddibe, amba be-isdaradgadile, gannar e-ibedga be uko.
5”Melle be dule-isdar-be-daked-bendaksuli be guo. E-moli-uayasuid ibmar-ichesur-semaidba aimukud be dakele, e-moli be bendakoed, ibmar-e-birgi-bukwad ega be odegoed.
6”Dule-wilegedga igar-nabolenaidgi, ega igar-maidba be imako, melle egi be yogasaar yoledii guo.
7”Binsa-dulemargi-gakansaar-yolemaladgi be bangumar. ”Degine, melle binsa dule-ibmar-oakalossulid-oburgwega be imako. Degi, melle dule-nued-daed okalobalo. Ar ade, dule-ibmar-oakalosad an sabsur-odurdakedsegad.
8”Melle dulemarse manigi be binsaed galego. Ar ade, manigi-bakleged be-binsaed gaoed, bar inniki-binsae be-imakosulid. Deginbali, dule-igar-nabomalad, igar-itonaidgi, dule-ibmar-oakalossulidgi-aibinega imakbalid.
9”Melle be dule-be-yarginsulid sabsur-imako, ar ade, bemarmoga, Egipto-yargi, be-yarsulidgi be gudii gusmogad. Ar bato bemar wismalad, yar-baidgi-gudiir, wede igi-itolege.”
10“Birganergwa (6) be ibmar digoed, degi, birganergwa (6) be ibmar webaloed.
11Birgagugledgindina (7) melle be ibmar bar digo. Napa-obunnogega be imakoed, adi, dule-wilemalad a-ibmar gunmalaga, degi, ibmar-durgan-sapurbarmalad, a-ibmar-obinoed gunmarmogagar. ”Amba deyob, be-uva-digaled, degi, be-olivoʼmar-digaled, be imakbaloed.
12”Ibanergwa (6) bela be-ibmar-imaked be imako, ibagugledgindina (7), be obunnogoed, adi, be-moli-bebe-nikad-alugwasualed, degi, be-moli-uayasuid, obunnomalagar. Deginbali, be-maigan, degi, dule-be-yarginedsulid, gannar gangumalagar.
13”Bela an bemarga ibmar-sogsadba be nanamalo. ”Melle bab-dummagan-baiganse be gormalo, melle bipisaale baid-bab-dummad-nug be bimalo.”
14“An-nug-odummogega, birgagi sogapaa be anga iba onogoed.
15”Madu-Inasulid-Iba be onogoed. A-ibagi, ibagugle (7) madu e-inasuli be gunnoed. Ar igi bato idu an bemarga sogsa gusa, deyob be gunmaloed. Abib-niigi be iba onogoed, ar ade, a-niigi Egipto-yargi be noar gusmalad. Dule anse arganagwabi gwen nonikosulid. Anga ibmar sedagergebmalad.
16”Gebe be ibmar-gwag-wealir, Ibmar-Gwag-Gebe-Weleged-Iba be onogoed. ”Deginbali, bela be-nainugi be arbasad, na be bela-ibmar-wesadgi, birga-bergusar, Ibmar-Gwag-Napi-Weleged-Iba be onobaloed.
17”Bela machergan, birgagi ilapaa, Bab-Jehová-Bur-Dummad-asabin ambikunonimaloed.
18”Bemar anga ibdurgan-ogumakar-ukalile, melle e-abe madu-ina-nikad-ebo-mesa be anga ukmalo. Degine, ibmar-gwallu ibagi-be-anga-ukmalad, melle banedga be osabogo.

19”Be-nainugi be-ibmar-gebe-weleged-bur-nuegan, be-Bab-Dummad-Jehová-negse be sedergebed. Sibad-e-mimmi melle e-nan-nunisgi be duo.”
20“Israel-dulemar, nue be itomalo. An-baliwitur bemar-iduega an barminaid, adi, igarba bemar-edarbenadapguega, degine, yar-guakwa-an-bemarga-nasiksadse bemar-sedegar.
21A-baliwitur nue be itomalo, a-sogedba bemar nanadii guo. Ar ade, an-nuggi ibmar-imakdisoggu, melle a-baliwiturgi be gwisgudii gumalo. Ar ade, bemar-isgued, a-baliwitur, igi-barsaye bemarga sogosulid.
22Ar nue a-sogedba be nanadimalale, an-bemarga-bela-ibmar-sogsadba be damalale, dule-be-isdardakmalad-e-isdaradga an gumogoed, degine, dule-begi-gwisgumaladgi an gwisgumogoed.
23”An-baliwitur bemar-idu nadapguoed: Amorreo-dulemar-yalaganse, Het-dulemar-yalaganse, Ferezeo-dulemar-yalaganse, Canaán-dulemar-yalaganse, Heveo-dulemar-yalaganse, degi, Jebuseo-dulemar-yalaganse, bemar-sedoed. We-dulemala bela an obelogoed.
24”Melle we-dulemar-sunnasurdamaladba be damarmogo. Melle e-bab-dummagan-asabin be yokorgi-sindigar sigmalo, degine, melle e-nug odummomarbalo. Bur e-bab-dummagan-e-wilubgan-sobarmalad be osulogoed. E-akwa-e-bab-dummadganga-imakmalad ei be mamaroed.
25”Be-Bab-Dummad-Jehová-e-nug be odummogo. Geb degine, Bab-Jehová bega mas-obinagwar, degi, dii-obinagwar ukoed. ”Bemar uellesuli an be-imakmaloed.
26”Degine, sereddii-mai an be-imakmarbaloed. Be-yargine, siamar gurgin-nika-gudiir mellegega an imakosulid. Bela omegan sikwi-bakedbi gumaloed.
27”Neggweburmargi-bemar-naoedgi, e-dulemar bemar-asabin bela-belad-gwayemalaga, surbinsa-itomalaga, degi, be-asabin-duurmakega, an imakoed.
28”Bemar-nadapid-idu bulu-barminaiyob an imakoed, adi, igi bulu-idu dulemar-duurmakdedamala, deyob bemar-asabin Heveo-dulemar, Het-dulemar, degi, Canaán-dulemar bemar-idu duurmakdemaloed.
29We-dulemar, birgagwengi yog-onoar an bemarga imakosulid, adi, melle napa binsa-wilenai guegar, degi, ibdurgan-sapurbarmalad melle yaisur mergumai gubaligar. Ar degiile, bemar-naibisamalo-itole.
30Geb bemar dula-bukidar-gusadse, degi, yar-akwegala na be unnigus-itomaladse an we-dulemar binna-binna bemarga onomai an imakoed.
31”Be-yar-abingumaloedi, weyob an bemarga nasikoed: Demar-Ginnidye-nugad-naid-akar, Filistea-dulemar-demar-naidse, degine, Nega-dulesulid-akar, diwar-Éufrates-maidse, an nasikoed. Dulemar-we-yargi-bukwamaladgi-nakwed an be-imakoed. We-dulemar bela be-asabin be onogoed.
32”Melle we-dulemar-ebo be igar-mesdii nanamalo, degine, e-bab-dummagan-ebo be igar-mesosurmarbalid.
33”Deginbali, be-yargi we-dulemar be obegosurbalid. Ar be obesmalardi, angi isguega be-imakmaloed. E-bab-dummagan-e-nug-odummogega be-imakmaloed.”