Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Korosẽ

Korosẽ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nẽ na pre Tĩrtũm akupỹm Kris o htĩr nhũm mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr jakamã te Tĩrtũm kot Kris nhĩpêx pyrà nẽ akupỹm mẽ pahto mẽ pahtĩr pyràk o mẽ panhĩpêx. Jakamã kwa kêr pu mẽ axte pahte amnhĩ nhĩpêx tũm kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Te Kris pyrà nẽ ra kaxkwa hwỳr paxàpir nẽ kamã ri papa pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Jao pajamaxpẽr nyw pix o pajamaxpẽr nẽ pahte amnhĩ nhĩpêx nyw pix o amnhĩ nhĩpêx o ri papa. Te Kris kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Na pre akupỹm kaxkwa hwỳr api nẽ Tĩrtũm nhĩhkô hã mẽ ho amnhĩptàr xà kamã hkrĩ ho hkrĩ.
2Nẽ ra mẽ pahte Kris kôt amnhĩ xunhwỳr jakamã te jar pika hkôt pajapêx par nẽ Tĩrtũm wa kuri kaxkwa kamã pamex nẽ papa ho papa pyràk. Jakamã kwa kêr pu mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx nyw mã mãn pajamaxpẽr rãhã ho papa. Nẽ axte mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx tũm mã pajamaxpẽr kêt nẽ.
4Kris kêp akupỹm mẽ pahto mẽ pahtĩr xwỳnh. Koja nhỹrmã akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ hãmri nhũm Tĩrtũm te ho mex raxta pyràk o mẽ panhĩpêx nẽ mẽ pahto mex rax kumrẽx.
5Jakamã kwa kêr ka mẽ axte ate amnhĩ nhĩpêx tũm kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Te ra mẽ apê htyk nẽ hapêx par pyrà nẽ axte kãm ajamaxpẽr kêt nẽ. Jakamã axte ri axpẽn mjên rỳ axpẽn prõ ho amnhĩkati hkêt nẽ. Nẽ nhãm ri mẽmyjê hõ rỳ mẽnijê hõ ho amnhĩkati hkêt nẽ. Nẽ mẽ amã tanhmã amnhĩ tomnuj to hprãm kêt nẽ. Nẽ mẽ amã akukrêx rax prãm kêt nẽ. Kot ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ gaa nẽ akukrêx rax gryk ã axte Tĩrtũm mã ajamaxpẽr kêt nẽ.
6ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnhjaja Tĩrtũm kãm mẽ hprãm kêt. Koja nhỹrmã tanhmã ja hã mẽ homnuj tỳx to.
7Amnepêm kormã mẽ ate Kris kôt amnhĩ xunhwỳr kêt ri na ka prem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa.
8Tã kêr ka mẽ axte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Nẽ mẽ ri axpẽn kãm agryk o ano hkà karôt o axpẽn pumunh kêt nẽ. Nẽ mẽ axpẽn kamã axàhkurê hkêt nẽ. Ri tanhmã axpẽn tomnuj to ho apa hkêt nẽ. Rỳ axpẽn jakwa kamã mẽmoj ma nẽ ri axpẽn xô ri tanhmã ri axpẽn mã ho axêx to ho ri apa hkêt nẽ. Nẽ mẽ akapẽr mã agêt o ri mẽ kãm akapẽr kêt nẽ. Nẽ mẽ ri mẽmoj to axpẽn mã axêx hkêt nẽ. Ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr tũmta ra mẽ apê hapêx par kênã.
10Nẽ na ka mẽ ra mẽ ate amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Jao ra mẽ pahto kator xwỳnh maatija kôt amnhĩ nhĩpêx mex o mõ. Kot kaj mẽ gaa nẽ rĩ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex kumrẽx o ri apa. Kãm hprãm xà hkôt.
11Nẽ mẽ pahpê Kris kwỳjaja ahpỹnhã na pu mẽ. Na mẽ pakamã Ijaew nẽ Ijaew kêt xwỳnhjaja. Nẽ mẽ pakamã panhĩ nẽ kupẽ. Nẽ mẽ kãm àpênh xwỳnhjaja nẽ mẽ kot amnhĩ mã ri àpênh xwỳnhjaja. Ãm ahpỹnhã mẽ pahpê Kris kwỳjaja mẽ pahte anhỹr tã na hte Tĩrtũm tanhmã mẽ pakute hkôt mẽ pahpumunh kêt nẽ. Na hte mẽ panhĩpêx o axpẽn pyrà nẽ mẽ pahpiitã mẽ pakamã pa ho pa pu htem pahpimrààtã hkôt ri amnhĩ nhĩpêx o papa.
12Nẽ Tĩrtũm kãm mẽ pajapê nẽ kãm mẽ pajapê xàj mẽ pakukamã amnhĩm mẽ parê. Mẽ pahte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa kaxyw mẽ pakukamã mẽ parê. Jakamã kêr ka mẽ axpẽn kamã axukaprĩ ho ri axpẽn kôt apa. Nẽ axpẽn to mex pix o ri axpẽn kôt apa. Nẽ mẽ amã amnhĩ to rax o axpẽn jakrenh prãm kêt nẽ. Nẽ mẽ ãm amnhĩ pix kukamã ri ajamaxpẽr kêt nẽ. Amnhĩ mẽ nhãm mẽ hkukamã ajamaxpẽr o ri apa. Nẽ mẽ ri agryk tokyx anhỹr kêt nẽ.
13Nẽ koja mẽhõ tanhmã mẽ ato ka mẽ amnhĩ tã omu nẽ tanhmã amnhĩ tã ho hkêt nẽ. Ãm ja ho ajamakêtkati kurê kumrẽx nẽ axte kãm ajamaxpẽr o ri apa hkêt nẽ. Ra Jejus kot mẽ panê mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã rênh par kênã kot pu kêt mẽ amnhĩ tã tanhmã mẽhõ hto. Tã kêr ka mẽ axpẽn to mex o ri apa nẽ amnhĩ tã tanhmã axpẽn to ho ri apa hkêt nẽ.
14E kêr ka mẽ ã axpẽn nhĩpêx anhỹr o ri apa. No ãm ja pix kêt. Nẽ mẽ mããnẽn amã axpẽn kĩnh pê axpẽn kutã anojarêt rãhã nẽ. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ mããnẽn ra ixte mẽmoj tã mẽ amã karõta ka mẽ ho anhỹr mex kurê kumrẽx. Mẽ pamã axpẽn kĩnhja na mex kumrẽx o kot mẽmoj piitã hakrenh par.
15Nẽ kêr ka mẽ Kris kukwak ri anhõxàhkre kaxwỳnh kãm akĩnh nẽ ajamakêtkati nẽ tãm ri axpẽn nhĩpêx o ri axpẽn kôt apa. Te ixkre tipxi kamã mẽ ate axpẽn kôt ri amnhĩ nhĩpêx pyràk. Ã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o papa kaxyw na pre Tĩrtũm amnhĩ wỳr mẽ pahwỳ. Mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw. Nẽ kêr ka mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ kãm Kra Jejus ã akĩnh ã amnhĩ jarẽnh o ri apa.
16Nẽ kêr ka mẽ Kris kapẽr piitã hkôt amnhĩ nhĩpêx mex nẽ. Nẽ kapẽr o axpẽn jahkre mex o ri axpẽn kôt apa. Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx o axpẽn jahkre ho ri axpẽn kôt apa. Nẽ kãm agrer o ri apa. Kãm mex o mex ã agrer o ri axpẽn kôt apa. Nẽ kãm kukwak ri akĩnh ã amnhĩ jarẽnh o kãm gre.
17Nẽ kêr ka mẽ Mẽpahpãm Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh o: —Pa Tĩrtũm. Nà ãm hãmri na ka pre mẽ ixwỳr Akra Jejus mẽ nhũm mẽ ixwỳr wrỳ nẽ mẽ inhnê ty. Anhỹr o kãm amnhĩ jarẽ. Hãmri nẽ ãm Pahihti Jejus kot amnhĩ nhĩpêx kôt pix mã tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to rỳ ãm kôt pix mã tanhmã akapẽr to ho ri apa.
18Nẽ mẽ anijaja. Tĩrtũm kot myja kumrẽx nhĩpêx nẽ hkôt kãm hprõ nhĩpêx jakamã kêr ka mẽ amjên ã apijaàm o apa. Nẽ mẽ hamaxpẽr mex ã mẽ omu nẽ mẽ hkôt ri amnhĩ nhĩpêx mex nẽ. Ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêxja na Tĩrtũm kãm hprãm.
19Nẽ mẽ amyjaja kêr ka mẽ amã mẽ aprõ japê nẽ. Te amã amnhĩ tã ma pyràk o mẽ hipêx o ri apa. Jao tanhmã mẽ homnuj to hkêt nẽ.
20Nẽ mẽ apê mẽ hkrajaja kêr ka mẽ anhĩpêêxà nẽ akatorxà wa hã apijaàm nẽ wa kapẽr ma nẽ wa hkôt ri amnhĩ nhĩpêx. Ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹrja na Tĩrtũm kãm hprãm. Koja ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ apumu nẽ hkĩnh nẽ.

21Nẽ kêr ka mẽ apê mẽ hipêêxà nẽ mẽ katorxà mẽ akra gryk kaxyw mẽ kãm apẽr o apikẽnh kêt nẽ. Kot kaj mẽ ã mẽ hipêx anẽ nhũm mẽ tee ri amnhĩ tã mẽ ama nẽ hkaprĩ nẽ.
22Nẽ mẽ ate mẽ kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri mẽ apa xwỳnhjaja kêr ka mẽ anhõ patrãw kapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Nẽ mẽ noo mã mẽ kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx mex to nẽ mããnẽn mẽ wa kre kamã mẽ kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx mex to. Nom mẽ kot axàpênh ã apumunh nẽ hã kãm akĩnh pix kaxyw axàpênh mex kêt nẽ. Mããnẽn mẽ amã Pahihti Kris kĩnh ã akatàt kôt mẽ kãm mẽmoj tã axàpênh mex nẽ. Mẽ noo mã nẽ mããnẽn mẽ wakre kamã.
23Nẽ mẽ akĩnh kãm mẽ kãm axàpênh mex o ri apa. Te mẽ ate Pahihti mã akĩnh kãm tanhmã kãm amnhĩ nhĩpêx to pyrà nẽ tãm amnhĩ nhĩpêx o tãm mẽ kãm axàpênh mex o ri apa.
24Te mẽ anhõ patrãw pix mã axàpênh pyràk nom kumã pix mã hkêt. Mããnẽn mẽ panhõ Pahihti Krisja mã. Jakamã kot kaj mẽ ã amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã ajamaxpẽr pê akĩnh kãm anhõ patrãw mã mẽmoj tã apê nhũm Pahihtija ja hã mẽ apumu nẽ nhỹrmã mẽ ato mex rax nẽ.
25E kêr ka mẽ ã mẽ anhõ patrãw mã axàpênh mex o ri apa anẽ. No kot kaj mẽ kapẽr kwỳm amnhĩ krã hkôt ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to nhũm Tĩrtũm tee ri ja hã mẽ apumu hãmri nẽ nhỹrmã tanhmã hã mẽ anhĩpêx to. Na hte ã mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê piitã mẽ hipêx anẽ nẽ mẽ hipêx o axpẽn pyràk. Jakamã kwa kêr ka mẽ anhõ patrãw mã axàpênh mex rãhã ho ri apa.