Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Kolose

Kolose 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea kapau kuo mou toetuʻu mo Kalaisi, mou kumi ki he ngaahi meʻa ʻoku ʻi ʻolunga, ʻaia ʻoku nofo ki ai ʻa Kalaisi ki he nima toʻomataʻu ʻoe ʻOtua.
2Mou faʻa tokanga ki he ngaahi meʻa ʻi ʻolunga, kae ʻikai ki he ngaahi meʻa ʻi māmani.
3He kuo mou mate, pea ʻoku fufū hoʻomou moʻui mo Kalaisi ʻi he ʻOtua.
4‌ʻOka fakahā mai ʻa Kalaisi, ko ʻetau moʻuiʻanga, te mou toki hā ai mo ia foki ʻi he nāunau.
5Ko ia mou tāmateʻi homou ngaahi kupu ʻoku ʻi māmani; ko e feʻauaki, mo e ngāue ʻuli, mo e fakalielia, mo e holi kovi, mo e manumanu, ʻaia ko e tauhi tamapua:
6He koeʻuhi ko e ngaahi meʻa pehē ʻoku hoko ai ʻae houhau ʻoe ʻOtua ki he fānau talangataʻa:
7‌ʻAia naʻa mou ʻaʻeva ai foki ʻi muʻa, ʻi hoʻomou moʻui ki ai.
8Ka ko eni ʻoku mou siʻaki ʻa eni kotoa pē foki; ʻae ʻita, mo e lili, mo e fakafasifasi, mo e kapekape, mo e lea ʻuli mei homou ngutu.
9‌ʻOua naʻa mou felohiʻaki, he kuo mou siʻaki ʻae tangata motuʻa mo ʻene ngaahi ngāue;
10Pea kuo mou ʻai ʻa e tangata foʻou, ʻaia kuo fakafoʻou ʻi he ʻilo, ʻo fakatatau ki hono tatau ʻo ia naʻa ne fakatupu ia:
11‌ʻAia ʻoku ʻikai ai ha Kiliki pe ha Siu, ha kamu pe ha taʻekamu, ha muli, pe ha Sitia, ha pōpula, pe ha tauʻatāina: ka ko hono kātoa kotoa ʻa Kalaisi, pea ʻoku ne ʻi he meʻa kotoa pē.
12Ko ia ko kimoutolu, ko e māʻoniʻoni mo e ʻofeina, mou ai, ʻo taau mo e kakai fili ʻae ʻOtua, ʻae manavaʻofa, mo e angalelei, mo e loto angavaivai, mo e angamalū, mo e kātaki fuoloa;
13‌ʻO fetoutou fekātakiʻaki pe, mo fefakamolemoleʻaki pe, ʻo kapau ʻoku ai ha taha ʻoku koviʻia ia ki ha taha: ʻo hangē ko e fakamolemole ʻe Kalaisi ʻakimoutolu, ke pehē pe ʻakimoutolu.
14Pea ke ʻufiʻufi ʻaki ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē ʻae ʻofa, ʻaia ko e noʻo ʻoe haohaoa.
15Pea tuku ke pule ʻi homou loto ʻae melino ʻoe ʻOtua, ʻaia naʻe uiuiʻi ʻakimoutolu ki ai foki ʻi he sino pe taha; pea ke mou fakafetaʻi.
16Ke nofoʻia ʻo lahi ʻaupito ʻakimoutolu ʻe he folofola ʻa Kalaisi ʻi he poto kotoa pē; pea mou feakonakiʻaki mo fetokoniʻaki ʻi he ngaahi saame, mo e lea mālie, mo e ngaahi hiva fakalaumālie, ʻo hiva mo e ʻofa ʻi homou loto ki he ʻEiki.
17Pea ʻilonga ʻaia ʻoku mou fai ʻi he lea pe ʻi he ngāue, fai kotoa pē ʻi he huafa ʻoe ʻEiki ko Sisu, ʻo fakafetaʻi ki he ʻOtua ko e Tamai ʻiate ia.
18‌ʻAe kau fefine, fakavaivai ʻakimoutolu ki homou husepāniti ʻomoutolu, he ʻoku ngali ia ʻi he ʻEiki.

19‌ʻAe kau tangata, ʻofa ki homou uaifi, pea ʻoua naʻa fai anga fakaʻita kiate kinautolu.
20‌ʻAe fānau, fai talangofua ki hoʻomou mātuʻa ʻi he meʻa kotoa pē: he ʻoku lelei lahi ia ki he ʻEiki.
21‌ʻAe ngaahi tamai, ʻoua naʻa mou fakafiufiu ki hoʻomou fānau, telia naʻa nau fiu ai.
22‌ʻAe kau tamaioʻeiki, fai talangofua ʻi he meʻa kotoa pē ki homou ʻeiki fakakakano; ʻoua naʻa ʻi he ngāue fakamamata pe, ʻo hangē ko e kau fakamālie ki he tangata; ka ʻi he loto totonu, ʻo manavahē ki he ʻOtua:
23Pea ʻilonga ʻaia ʻoku mou fai, fai loto lelei, ʻo hangē ki he ʻEiki, kae ʻikai ki he tangata:
24‌ʻI hoʻomou ʻilo temou maʻu mei he ʻEiki ʻae totongi ko e tofiʻa: he ʻoku mou tauhi ʻae ʻEiki ko Kalaisi.
25Ka ko ia ʻoku fai taʻetotonu, te ne maʻu ʻo hangē ko e taʻetotonu kuo ne fai, pea ʻoku ʻikai ha filifilimānako ki he kakai.