Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Korosẽ

Korosẽ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nẽ mẽ apê mẽ õ patrãw kêr ka mẽ kot mẽ amã mẽ àpênh xwỳnhjê ho mex nẽ tanhmã mẽ homnuj to hkêt nẽ. Mẽ uràk nẽ kaxkwa kamã mẽ anhõ Patrãw maatija hkrĩ. Kot mẽ pahte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to nẽ tanhmã mẽ pajamaxpẽr to hã mẽ pahpumunh rãhã jakamã kêr ka mẽ noo mã mẽ ho mex rãhã ho ri apa. E kêr ka mẽ apiitã ã axpẽn to mex anhỹr o ri apa.
2Nẽ kêr ka mẽ xatã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh rãhã ho ri apa. Nẽ tanhmã mẽhõ kot amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh ma nẽ ho Tĩrtũm wỳ. Nẽ mẽ ate kãm amnhĩ jarẽnh kamã kãm mex o mex ã harẽ.
3Nẽ mããnẽn ixto awỳ kê mẽ tokyx ixkator japêr. Pa ixàmnhĩx mẽ kot kormã Kris jarẽnh mar kêt xwỳnhjê mã harẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Ã ixte amnhĩ nhĩpêx anhỹrta ã na prem ixpynê nẽ ijaxà pa kormã jar ixkrĩ. Jakamã kwa mẽ mãmrĩ ja hã ixto Tĩrtũm wỳr o apa.
5Nẽ kêr ka mẽ kêp Kris kwỳ hkêt xwỳnhjê hkôt nhỹhỹm ri apa nẽ tãm ri Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx o mẽ hkôt ri apa.
6Nẽ kê mẽhõ awỳr tẽ nẽ tanhmã Jejus ã akukjêr to ka amã hkĩnh ã aprĩ hã kãm awjarẽ. Ahpỹnhã tanhmã mẽ kot hã akukjêr to xà hkôt tanhmã mẽ kãm harẽnh to kê mẽhprĩ hã mar mex nẽ.
7Nẽ ot pa mẽ awỳr mẽ pahtõ Xikitre mẽnh mã. Kot ma mẽ awỳr ixte mẽ amã ixkapẽr ã kagà nhĩpêx o mõr kaxyw. Na hte ixkôt Tĩrtũm mã amnhĩ nhĩpêx o ri pa. Inhmã hapêê. Tã kot paj mẽ awỳr kumẽ kê ma mẽ awỳr mõ nẽ hprĩ hã mẽ amã ijarẽ. Mẽ ate ijarẽnh mar nẽ tãm ajamaxpẽr nẽ akĩnh kaxyw.
9Mẽ akwỳ Onesti hkôt koja ma mẽ awỳr mõ. Mããnẽn Kris kôt kêp mẽ pahtõ hã mẽ pamã hapê xwỳnh na. Na hte Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri pa. Tã Xikitre mẽ koja wa ma mẽ awỳr mõ. Hãmri nẽ mẽ awỳr pôj nẽ jar tanhmã mẽ ixte amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ ijarẽ ka mẽ ama.
10Nẽ ota Aristakja ixpyrà nẽ kêp prês nẽ hkrĩ. Tã mẽ awỳr hpẽr mẽ. Nẽ Panãpe htõ Juãw Makreja mããnẽn mẽ awỳr hpẽr mẽ. Na pa pre ra mẽ amã Juãw Makre jarẽ. Tã koja mẽmo arĩgro hã akupỹn mẽ awỳr mõr japêr ka mẽ omu nẽ ho mex nẽ.
11Nẽ Jejus Justija mããnẽn mẽ awỳr hpẽr mẽ. Jajaja mẽ ixpyrà nẽ kêp Ijaew. Tã mẽ tapxipixjaja na htem ixpyrà nẽ mẽ ixpê Ijaew kwỳjê rom mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr nyw o mẽ ahkre ho ri mẽ hkôt pa. Tĩrtũm kot Kra Kris kôt mẽ kot amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê ho hkra hã harẽnh nywja na htem mẽ kãm harẽnh o ri mẽ hkôt pa. Pa ja hã mẽ omu nẽ ixkĩnh nẽ.
12Nẽ mẽ anhĩõ Epasja mããnẽn mẽ awỳr hpẽr mẽ. Na hte Jejus Kris mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx mex to ho pa. Nẽ mẽ ato Tĩrtũm wỳr rãhã ho pa nẽ mẽ ato hwỳr o: —Pa Tĩrtũm. E kwa tanhmã Koros kamã akrajê ho kê mẽ akôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ. Nẽ amã hprãm xà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri pa. Nẽ amnhĩ kaxyw Kris kôt pix mã hamaxpẽr tỳx rãhã nẽ. Anẽ.
13ãm hãmri na hte mẽ ato hwỳr o pa. Nom mẽ kapxipix o hwỳr kêt nẽ. Mããnẽn krĩ pê Ratisej kamã nẽ krĩ pê Jerop kamã Kris kôt mẽ pahtõjê ho hwỳr o ri pa. Mẽ ate Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx mex o apa kaxyw. Ixte ja hã omunh mex.
14Nẽ jar mẽ pahtõ tôtô Rukre mẽ Tẽmtija wa mããnẽn mẽ awỳr hpẽr mẽ. Tôtô Rukreja kêp ixkràmnhwỳ mex na.
15Nẽ kêr ka mẽ krĩ pê Ratisej kamã Kris kôt mẽ pahkwỳjê mã ijarẽ. Nẽ Nĩpare mã nẽ õrkwỹ hwỳr mẽ pikuprõnh nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o mẽ hkrĩ xwỳnhjê mã mããnẽn ijarẽ.
16Nẽ e kêr ka mẽ ixte mẽ awỳr kagà mẽnhja kamã harẽnh pa nẽ hpãnhã krĩ pê Ratisej kamã Kris kôt mẽ pahkwỳjê hwỳr amẽ kê mẽ apyrà nẽ kamã harẽ nẽ piitã kuma. Nẽ mẽ kãm anẽ kê ra ixte mẽ hwỳr kagà mẽnh xwỳnhta kê mẽ amã kugõ ka mẽ kuxwar kamã harẽ nẽ ama.
17Nẽ kêr ka mẽ Akip mã ijarẽ kê ra Tĩrtũm kot kãm mẽmoj tã karõ xwỳnhta kê ho anhỹr jatur xàm kumẽ. Kêp hkra hã kê tãm kãm àpênh jatur xàm kumẽ.
18Tã ãm ja pix. E paj pam amnhĩ nhĩhkra ho hatur xà hã kagà. Mẽ ate ixte mẽmoj tã kagà pumunh nẽ hkôt inhmã ajamaxpẽr kaxyw. Nẽ ixte mẽ awỳr mẽnh ã ijarẽnh mar kaxyw. Kwa kêr ka mẽ arĩ ixpê prês ã ixto Tĩrtũm wỳr rãhã ho ri apa. E kê Tĩrtũmja mẽmoj to mẽ akutã nojarêt nẽ mẽ ato mex nẽ ka mẽ amex nẽ ajamakêtkati nẽ apa ho apa. Tã ãm ja pix. Ixpê Pawre na pa mẽ awỳr kagàja nhĩpêx nẽ ã mẽ awỳr mẽnh anẽ.