Atre - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Atre in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Jejus nhỹ hã mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ harẽnh

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Atre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28