Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - KƆLƆSEDEENƆ

KƆLƆSEDEENƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lán a fɛɛ kↄ̃n Kirisio nà, à tó ludambɛ yã dↄare aɛ, zaakɛ gwen Kirisi vɛ̃ɛn Luda ↄplaazi.
2À tó a laasuu gↄ̃ kú ludambɛ yãnↄa, àtongↄ̃ kú anduna pↄ́aro.
3Zaakɛ a ga, a wɛ̃̀ndi utɛna kↄ̃n Kirisio Luda guu.
4Lán Kirisi dɛ a wɛ̃̀ndi ũ nà, tó à bↄ̀ gupuraaa, apinↄ se é bↄo kↄ̃n gakuio sa.
5Beee yãnzi à anduna yã kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a nↄ̀sɛ guunↄ dɛ: Pãpãkɛna, wíyã, mɛ̀fɛɛna, yã zaa nidɛna kↄ̃n wãkũo. Pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ è à wãkũ kɛɛ gↄ̃̀nɛ à dii ũmɛ.
6Yã beeenↄ yãnzin Luda é pↄfɛ̃ pita a yãmarisaideenↄa.
7Apinↄ se, á kú yã pìnↄ guu yã, aↄ̃ dↄ̀are aɛ.
8À ↄ kpá yã kɛ̀ takanↄzi sa: Pↄfɛ̃na, zↄkakana, nↄ̀sɛ pãsĩ, gbɛ̃sↄ̃sↄ̃na kↄ̃n yãpãpã'onao.
9Àtongae ɛgɛɛ tokↄ̃nɛro, zaakɛ a a dà zii kↄ̃n à yãkɛnanↄ gòala,
10a à dufu sɛ̀ kɛ̀ à kɛ̀kɛ èe dufu kũu dↄ̃na guu lɛ à gↄ̃ lán a Kɛ̀ri pↄ́ bà.
11Gwe Yudanↄ kↄ̃n bori pãndenↄ dↄ̃nkↄ̃mɛ kↄ̃n bã̀ngudeenↄ kↄ̃n gɛfↄↄdeenↄ kↄ̃n sɛ̃̀tɛ gbɛ̃nↄ kↄ̃n wɛ́ɛsiadeenↄ kↄ̃n zↄ̀nↄ kↄ̃n wɛ̃ɛnɛnↄ. Kirisin ń píngi ũ, à kú ń guu ń píngi.
12Beee yãnzi, lán Luda a sɛ a gbɛ̃ yenzideenↄ ũ nà, dà kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ à daalaanↄn yɛ̀: Wɛ̃ndaa, gbɛ̃kɛɛ, zĩndabusana, busɛkɛɛ kↄ̃n mɛnao.
13À kↄ̃ fↄ̃. Tó yãke gà à a ka kↄ̃o, à sùu kɛ kↄ̃o. Lán Dii sùu kɛ̀ao nà, à kɛ kↄ̃o lɛ se.
14À píngi musu à yenzi kɛ̀ è yã pìnↄ kakↄ̃a wásawasa daala.
15À tó aafia kɛ̀ bↄ̀ Kirisi kiia kí ble a swɛ̃̀ guu, zaakɛ kuuna kↄ̃o aafian Luda a sisi mɛ̀dↄ̃nkↄ̃deenↄ ũzi. Àgↄ̃ Luda sáabu kpaa.
16À tó Kirisi yã vɛ̃ɛkii e a nↄ̀sɛn maamaa. À yã dakↄ̃nɛ, à lɛ́ dakↄ̃a kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ píngio. Sáabukpana guu à lɛ̀ sí Ludanɛ a swɛ̃̀ guu kↄ̃n saamuo kↄ̃n tↄ́kpanao kↄ̃n dↄnzi lɛ̀nↄ.
17Pↄ́ kɛ̀ ée kɛɛ ke kɛ̀ ée oo píngi, à kɛ kↄ̃n Dii Yesu tↄ́o, à De Luda sáabu kpá à gãzĩ.
18A nↄgbɛ̃nↄ, a baade gae mì siɛ a zãnɛ. Lɛn à kↄ̃ sìo à kɛ Dii guu lɛ.

19Gↄ̃gbɛ̃nↄ, a baade gaegↄ̃ ye a naↄ̃zi. Àtongↄ̃ pãsĩńyoro.
20Nɛ́nↄ, à a de kↄ̃n a dao yã ma yã píngi guu, zaakɛ beee bé è ká Diinɛ.
21Denↄ, àton a nɛ́nↄ nↄ̀sɛ fɛɛ à ń pↄↄ yakaro.
22Zↄ̀nↄ sↄ̃ à a anduna diinↄ yã ma yã píngi guu. Àton zĩi kɛńnɛ ń wɛ́ɛ yãnziro. À zĩi kɛńnɛ kↄ̃n nↄ̀sɛo do, zaakɛ Dii vĩakɛrinↄn a ũ.
23Yã kɛ̀ ée kɛɛ píngi, àgae kɛ kↄ̃n yãpuraao, lándↄ̃ Diin ée kɛɛnɛ bà, èe kɛ gbɛ̃nteenlo.
24Àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ é Dii láada e a baka ũ. Dii Kirisin ée dↄↄzi.
25Zaakɛri é a zaaa gbɛ̀ e. Luda è gbɛ̃ke wɛ́ɛ gwaro.