Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔlɔsi Kaane

Kɔlɔsi Kaane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bayo ɛ nun Alaa Muxu Sugandixin bata rakeli sayani, nayi ɛ xa ariyanna feene fen, Alaa Muxu Sugandixin dɔxi Ala yiifanna ma dɛnaxan yi.
2Ɛ xa ɛ miri ariyanna feene ma, ɛ nama ɛ miri dunuɲa feene ma.
3Amasɔtɔ ɛ bata faxa, ɛ dunuɲa yi gidin luxunxi Alaa Muxu Sugandixini Ala xɔn.
4Alaa Muxu Sugandixin na mini kɛnɛnni, a tan naxan ɛ rakisixi, ɛ fan minima nɛn a fɛma a binyeni.
5Nanara, dunuɲa fe kobin naxanye ɛ yi, ɛ xa ne yiiba: yanga suxuna, xɔsi feene, kunfa ɲaxine, waxɔn fe ɲaxine, e nun milɛntenyana, naxan findixi se batun na.
6Sɔnna sifani itoe nan Ala xɔlɔn nafama fala suxutarene ma.
7Ɛ tan fan yɛtɛɛn yi sigan tima na kii nin nun ɛ to yi ɛ dunuɲa yi gidin ligama e yi.
8Koni iki, ɛ xa na feene birin yiiba: xɔlɔna, bɔɲɛ teena, ɲaxuna, konbina, e nun fala ɲaxin naxan minima ɛ dɛ.
9Ɛ nama wulen fala ɛ bode xa amasɔtɔ ɛ bata muxuya fonna yiiba e nun a kɛwanle.
10Ɛ mɔn bata muxuya nɛnɛn sɔtɔ naxan luma yitɔnɲɛ Ala kolonni han a findi a da muxun maligan na.
11Na dali nɛnɛni, Girɛkine nun Yahudiyane, banxulanne nun banxulantarene, xɔɲɛne nun xuluntarene, konyine nun xɔrɔne, ne birin keden Alaa Muxu Sugandixini, fangan naxan yi feen birin yi.
12Nanara, bayo Ala bata ɛ yɛba, a ɛ findi a rafan yama sariɲanxin na, ɛ xa kininkininna nun fanna nun yɛtɛ magodon nun limaniyaan nun diɲan tongo.
13Ɛ xa diɲa ɛ bode xa, ɛ ɛ bode mafelu. Xa nde feen liga a lanfaan na, ɛ xa ɛ bode mafelu alo Marigin bata ɛ mafelu kii naxan yi.
14Ɛ xa xanuntenyaan sa ne fari, naxan e birin dɛfema.
15Alaa Muxu Sugandixina bɔɲɛ xunbenla xa yiriwa ɛ bɔɲɛni. Bayo Ala ɛ xilixi na nan xɔn, ɛ findi fati bɛndɛ kedenna ra. Ɛ findi wali faɲi kolonna ra.
16Alaa Muxu Sugandixina falan xa lu ɛ yi, a ɲaxunna birin yi, ɛ yi ɛ bode xaran, ɛ yi ɛ bode kawandi fekolonna birin yi, e nun Yaburi falane nun bɛtine nun Ala tantun sigi sariɲanxine ra. Ɛ barikan bira Ala xa ɛ bɔɲɛni.
17Ɛ naxan birin ligama hanma ɛ a fala, ɛ xa na birin liga Marigi Yesu xinli ɛ yi barikan bira Fafe Ala xa a barakani.
18Ɲaxanle, ɛ xuru ɛ xɛmɛne ma alo a lan ɲaxanle ma kii naxan yi Marigin yɛtagi.

19Xɛmɛne, ɛ ɲaxanle xanu, ɛ nama ɲaxu e ra.
20Diine, ɛ sɔtɔ muxune fala xuiin suxu feen birin yi, amasɔtɔ na nan nafan Marigin ma.
21Dii fafane, ɛ nama ɛ diine raxɔlɔ alogo e nama tunnaxɔlɔ.
22Konyine, ɛ kanne fala xuiin suxu feen birin yi naxanye ɛ xun na dunuɲa yi. Ɛ nama wali e yɛ xɔnna gbansan xan yi, alogo ɛ xa rafan e ma, koni ɛ wali bɔɲɛ faɲin na Marigin binya feen na.
23Ɛ nɛma fefe ligɛ, ɛ xa a liga ɛ bɔɲɛn birin na alo ɛ a ligama Marigin xa kii naxan yi koni muxune mi a ra.
24Bayo ɛ a kolon, fa fala ɛ ɛ saranna sɔtɔma nɛn Marigin yii, a kɛɛn naxan namaraxi a yamaan xa. Ɛ kanna nan Alaa Muxu Sugandixin na ɛ walin naxan xa.
25Naxan na wali tinxintareyani, a tinxintareyaan saranna sɔtɔma nɛn, bayo Ala mi muxune rafisama e bode xa.