Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Korosẽ

Korosẽ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E kot paj mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ inhma. Na pa hte mẽ ato Tĩrtũm wỳr rãhã ho ixkrĩ. Mẽ kajaja nẽ krĩ pê Ratisej kamã Jejus kôt mẽ pahkwỳjaja. Kormã ixte mẽ apumunh kêt tã pa hte mẽ ato Tĩrtũm wỳr kãm ixihtỳx ãhã ho ixkrĩ.
2Mẽmo kaxyw na pa hte ã mẽ ato hwỳr anẽ? Nẽ mẽmo kaxyw na pa hte mẽ amã kagà nhĩpêx nẽ mẽ awỳr kurẽ? Nà ãm mẽ ate kamã harẽnh nẽ mar nẽ Jejus kapẽr kôt axpẽn to axihtỳx o ri apa kaxyw. Nẽ mẽ amã axpẽn kĩnh o ri apa kaxyw. Pê te mẽ ate ixkre tipxi kamã axpẽn kôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa pyràk. Jao aprĩ hã Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx pumunh mex nẽ amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr tỳx nẽ. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ Kris kot amnhĩ nhĩpêxta pumunh pa. Na pre Tĩrtũm tokyx mẽ kãm Kris o amnhĩrĩt kêt tã ra mẽ pamã ho amnhĩrĩt.
3Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx nẽ kapẽrja na pu htem Kris nhỹ hã pahprĩ hã omunh nẽ mar mex nẽ.
4Jakamã koja mẽmojaja mẽ awỳr mra hãmri nẽ hêx rom Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri tanhmã mẽ amã mẽmoj jarẽnh to. Te mẽ àhpumunh tỳx pyràk o mẽ amã harẽ no ãm mẽ àhpumunh kêt. Ka mẽ ama nẽ ãm mẽ ama nẽ Kris kaga hkêt nẽ.
5Nẽ kormã arĩ Jejus ã ijaxàr nẽ ixkrĩ nẽ kormã mẽ akôt ixpa hkêt tã ot pa hte mẽ amã ijamaxpẽr rãhã ho ixkrĩ. Nẽ ra tanhmã mẽ ajarẽnh mar to. Na ka xep htem Kris kôt amnhĩ nhĩpêx tỳx o ri apa. Te ahkrô pê kukryt mut kuxêêti kot pĩ kupu htỳxta pyràk. Nẽ ka xep htem arĩ amnhĩ kaxyw Kris mã ajamaxpẽr tỳx o ri apa. Pa mẽ ajarẽnh ma nẽ ixkĩnh tỳx nẽ.
6Na ka prem Pahihti Jejus Kris kôt amnhĩ xunhwỳr pa. Tã kêr ka mẽ arĩ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho apa. Kêp mẽ panhõ Pahihti kênã.
7Jakamã mẽ ãm kôt pix mã amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ aa hkaga hkêt nẽ. Te mẽmo pĩ hpàr jarêja pika kaxwỳnh kãm pimành nẽ kot pika jamỳnh tỳxta pyràk. Nhũm kôk xàpêr tỳx tã tee kot mẽnh kaxyw pyràk. Tã kêr ka mẽ pĩ hpàrta pyrà nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Ra Epas kot mẽ ajahkre ho pa xà hkôt. Nẽ amnhĩ krãm Kris kapẽr jaxàr tỳx nẽ aa ho ajamakêtkati hkêt nẽ. Pê akĩnh kãm Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh rãhã ho ri apa.
8Nẽ kwa kêr ka mẽ kot hêx rom mẽ amã tanhmã kapẽr to ho mẽ pa xwỳnhjaja ka mẽ amnhĩ nê mẽ omunh mex nẽ. Nẽ mẽ kapẽr mar hkêt nẽ. Mẽ ate Kris kaga hprãm xàj na htem tanhmã mẽ amã hêx to ho ri mẽ akôt pa. Te amnepêm mẽ kot Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri tanhmã mẽ ahkre hto xwỳnhjê pyràk. Hinhu hikôôti kapẽr kôt na htem tanhmã mẽ amã hêx to nom Kris nhỹ hã mẽ amã kapẽr kêt nẽ. Jakamã kwa mẽ amnhĩ nê mẽ omunh mex nẽ.
9Nẽ Kris mẽ Tĩrtũm wa kot amnhĩ nhĩpêx kot axpẽn pyràk. Nẽ wa hamaxpẽr kot axpẽn pyràk.
10Tã kêr pu mẽ pajaxwỳja wa hamaxpẽr o pajamaxpẽr nẽ wa kot amnhĩ nhĩpêx o amnhĩ nhĩpêx. Jakamã kwa mẽ kot Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri tanhmã mẽ kapẽr to xwỳnhjê kot amnhĩ nhĩpêx o amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Nẽ mẽ kapẽr ma nẽ ãm mẽ ama. Kris na hihtỳx o hihtỳx o kot mẽkarõmnuti nhõ pahi piitã mẽ hakrenh par. Nẽ hihtỳx o hihtỳx o kot Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê piitã mẽ hakrenh par. Nẽ àhpumunh o àhpumunh o kot mẽmoj piitã hakrenh par jakamã kêr ka mẽ kapẽr kôt pix ma nẽ hkôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx o ri apa.
11Nẽ na hte ixkwỳ Ijaewjaja mẽ hkra nhỹrmã hprêk nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx ã mẽ harẽnh kaxyw mẽ kêp mẽmy kwrỳt kà jakà. Tã mẽ kajaja. Mẽ apê Ijaew kêt xwỳnhjaja na pre Kris mẽ anhĩpêx o te mẽ kot amnhĩ jakàrta pyràk. Jao te kot mẽ anê mẽ ate amnhĩ nhĩpêx tũm jakàr par pyràk o mẽ anhĩpêx ka mẽ ra amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx o apa. Nhũm htem mẽ ate amnhĩ nhĩpêx nyw ã mẽ apumu nẽ mẽ ate Jejus kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx ã mẽ apumunh kurê kumrẽx.
12Tã na pu htem jarãhã mẽ pahte Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx o papa hã amnhĩ jarẽnh kaxyw amnhĩ jakàr kêt nẽ. Na pu htem hpãnhã amnhĩ kaxyw Tĩrtũm xihtỳx o hihtỳx xwỳnhja kôt pajamaxpẽr. Kot mẽ panê pahte amnhĩ tomnuj rênh par kôt pajamaxpẽr hãmri nhũm mẽ gôx kãm mẽ pahkrã kumrã. Te mẽ pahte gôx kãm mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx tũm rer par pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Te Jejus htyk nhũm mẽ kot haxàr nhũm nõr nhũm mẽ pahte amnhĩ tomnujja ĩhkô hã nõr nẽ hapêx par pyràk. Tã pu htem ra gôj rũm pahkrã hapôj. Te Tĩrtũm kot akupỹm Kris o htĩr pyràk. Jao ra mẽ pahte Kris kôt amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx o papa hkrax ã amnhĩ to amnhĩrĩt.
13Amnepêm kormã mẽ pahte Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr kêt ri na pu prem ri amnhĩ tomnuj to nẽ tanhmã pajamaxpẽr punuj to ho ri papa. Tĩrtũm noo mã te ra mẽ pahtyk pyràk. Tã Tĩrtũm te akupỹm Kris kôt mẽ pahto pahtĩr pyràk o mẽ panhĩpêx nẽ mẽ panê mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã ho hapêx nẽ axte kãm hamaxpẽr kêt kumrẽx.
14Te mẽ pahte tanhmã amnhĩ tomnuj to ho papa nhũm Tĩrtũm kot ja hã mẽ pahpumunh nẽ mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã hã kagà hpar pyràk. Nẽ kot kagàja pyr nẽ Kris nhĩhkô hã pĩ kahpa hã nhôr pyràk. Jao te kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj ã kagàta hkaxônh nẽ rẽnh par pyràk o hipêx.
15Hãmri nhũm Krisja pĩ kahpa hã htykja o mẽkarõmnuti mẽ mẽ õ pahi Satanasti wa mẽ ho hirerek pa. Jao hihtỳx o kot mẽ hakrenh par ã amnhĩ to amnhĩrĩt. Te mẽ kot kutã amnhĩ xunhwỳr xwỳnh piitã mẽ noo mã mẽ ho krihkrit par nẽ ma akupỹm õ krĩ hwỳr hkĩnh nẽ grer o mõrta pyràk.
16Nẽ koja mẽmojaja mẽ awỳr mra nẽ tee ri mẽ ate mẽmoj kur o akrĩ hã mẽ apumu nẽ mẽ amã: —Kwa na hte Tĩrtũm kôt mẽ kot amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja ja kur kêt nẽ. Nẽ ja ho hkõm kêt nẽ. Nẽ mẽ panhõ arĩgromnu pê sap ã ri mẽmoj tã àpênh kêt nẽ. Nẽ mytwrỳ nyw ã mẽmoj tã àpênh kêt nẽ. Na htem ã Tĩrtũm ã hkĩnh o pa anẽ. Tã ã mẽ ate mẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt jakamã mãn mẽ apê Tĩrtũm kra hkêt nà. Anẽ. Tã nom kêr ka mẽ kapẽr ma nẽ ãm ama.
17Amnepêm kormã mẽ pahte Kris kôt amnhĩ xunhwỳr kêt ri na pu prem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o papa. Tã Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ axte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Pãnhã kapẽr pix ma nẽ hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri papa.
18Nẽ koja mẽmojaja mẽ awỳr mra nẽ hêx rom tanhmã mẽ amã amnhĩ jarẽnh to nẽ mẽ amã: —Na pre Tĩrtũm ãm mẽ papxipix mẽ inhmã amnhĩ to amnhĩrĩt. Jakamã kwa mẽ ixkapẽr ma. Kot kaj mẽ inhmar kêt nẽ hãmri nẽ mẽ amex kêt nẽ apa. Anhỹr o mẽ amã kapẽr japêr ka mẽ ama nẽ ãm mẽ ma. Rỳ nhũm mẽ amã: —Tĩrtũm mẽ parom kot amnhĩ to rax o kot mẽ pahpiitã mẽ pajakrenh par jakamã kwa mẽ tanhmã amnhĩ to hwỳr to hkêt nẽ. Kot ka mẽ anẽ nhũm mẽ ama nẽ mẽ akamã gryk nẽ. No kêt mẽ amnhĩ to kapẽr o wrỳk xwỳnhjê mãn wỳ. Koja mẽ ama nẽ mẽ akamã gryk kêt nẽ tanhmã mẽ amã mẽmoj nhĩpêx to. Anẽ. Koja mẽ ã mẽ amã kapẽr anẽ ka mẽ ama nẽ ãm mẽ ama. Te ho mẽ àhpumunh tỳx kãm mẽ kot ã mẽ amã kapẽr anhỹr pyràk no ãm mẽ kapẽrja mex kêt. Na htem amnhĩ krã hkôt te amnhĩ to rax pyràk o ã mẽ amã kapẽr jao mẽ hamaxpẽr tũm o hamaxpẽr o ri pa. No mẽ apyrà nẽ mẽ hamaxpẽr nyw o hamaxpẽr kêt nẽ.

19ãm mẽ kot Tĩrtũm kapẽr kwỳm ri mẽ ahkre jakamã mẽ kêp Jejus kwỳ hkêt. No mẽ papajaja mẽ pahpê Jejus kwỳ na pu mẽ. Nhũm Jejus kêp mẽ panhõ Pahihti jakamã na hte tanhmã mẽ pahto paxihtỳx to pu htem kukwak ri tanhmã axpẽn to ajuta hto ho ri papa. Nẽ hkôt axpẽn to paxihtỳx o ri papa. Mẽ pahpiitã mẽ pahte hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri papa kaxyw. Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt.
20Nẽ wam mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx tũm nẽ mẽ pajamaxpẽr tũmta te kot Kris kôt htyk nẽ mẽ pahpê hapêx par pyràk jakamã na pu htem arĩ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Nẽ mẽkarõmnuti hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Tã no nhũm xep ra mẽhõja mẽ awỳr mõ nẽ hêx rom mẽmoj nê tanhmã mẽ amã kapẽr to nẽ mẽ amã: —Kwa mẽ ja jamỳnh kêt nẽ. Nẽ ja hkur kêt nẽ. Nẽ ja kupênh kêt nẽ. Anhỹr o mẽmoj nê mẽ akurê ho pa. Xep mẽ ã mẽmoj nê mẽ akurê anẽ ka xep mẽ ama nẽ mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Kwa nà mon ka mẽ ri axtem nẽ mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx?
22Tĩrtũm kot mẽmojja nê tanhmã mẽ pahkurê htore hã. Ãm mẽ kot amnhĩ krã hkôt mẽmoj nê mẽ akurê ka mẽ ama nẽ mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Mẽmoj kur nê mẽ akurê xwỳnhta na htem kuku nhũm hapêx kurê kumrẽx. Mo koja we Tĩrtũm omu nhũm kêp omnuj? Nà ja kot anhỹr kêt kênã. Mẽ ãm amnhĩ krã hkôt mẽ kot ja nê mẽ akurê.
23Tã ã mẽmoj nê mẽ akurê anhỹr xwỳnhjaja na ka htem nhỹri mẽ omu nẽ mẽ kapẽr ma nẽ atỳx ajamaxpẽr o: —Nà te Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx mex o pa pyràk. Te mẽ àhpumunh tỳx pyràk o ã mẽ inhmã mẽmoj jarẽnh anẽ. Anẽ. No ãm mẽ kot mẽmoj jarẽnhja kot anhỹr kêt. Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnhjaja kêp Tĩrtũm kra hkêt. Na htem ãm amnhĩ krã hkôt mẽmoj nê mẽ akurê ho pa. Nẽ hã amnhĩ to jarkrar o ri pa. Mẽ ate ja hã mẽ mar nẽ mẽ kot amnhĩ to rũnh ã mẽ hkamnhĩx kaxyw. Na htem kot amnhĩ tomnuj pymaj tanhmã amnhĩ nhĩ hto ho pa. No ãm ri ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kaprỳ. Nẽ ãm htỳx Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hwỳr kaprỳ ho pa.