Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qolasiyaasa

Qolasiyaasa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Simmi intte Kiristtoosaara haiquwaappe denddidobaa gidikko, Xoossaappe ushachcha baggaara uttida Kiristtoosi de7iyoosan saluwan de7iyaagaa mintti koyite.
2Saluwan de7iyaagaa intte qoppanaappe attin, sa7an de7iyaagaa qoppoppite.
3Aissi giikko, intte haiqqideta; qassi intte de7oi Xoossan Kiristtoosaara geemmiis.
4Intteyyo de7o gidida Kiristtoosi qoncciyo wode, he wode inttekka aara bonchchuwan qonccana.
5Hegaa gishshau, inttenan de7iya ha sa7aa amota worite; hegeetikka shaaramuxiyoogaa, tunatettaa, shaaramuxanau koyiyoogaa, iita amuwaa, miishsha amottiyoogaa. Miishsha amottiyoogee eeqau goinniyoogaappe dummatenna.
6Hageetu gaasuwan, Xoossai azazettenna asata hanqqettana.
7Kase intte ha iita qofatun de7iyo wode etan haarettideta.
8SHin ha77i intte qassi hanqquwaa, yiilluwaa, ixuwaa, intte doonaappe kiyiya cashshaanne yeellayiya haasayaa hageeta ubbaa intteppe xaissite.
9Issoi issuwau worddotoppite; aissi giikko, ceega meretaa a oosuwaara intteppe xaissirggidi,
10Xoossai, a medhdhidaagee, bana milatissanaunne baayyo de7iya eratetta ubbaa immanau, ubba wode ooraxissiyo ooratta meretaa maayideta.
11Ha ooratta meretan, Giriike asa woi Aihuda asa, qaxxarettidaagaa woi qaxxarettibeennaagaa, ammanoi bainnaageetanne ainne tamaaribeennaagaa, aille woi goqa giidi shaakkiyoobi baawa; Kiristtoosi ubbabaa; i ubbankka de7ees.
12Hegaa gishshau, Xoossai dooridoogeetudan, geeshshanne siiqidoogeeta gididi, maarotettaa, qaretaa, kehatettaa, intte huuphiyaa kaushshiyoogaa, ashkketettaanne danddayaa maayite.
13Issoi issuwaabaa danddayite; ooninne ba laggiyaa bolli hanqqettidobai de7ikko, issoi issuwau atto yaago. Kiristtoosi intteyyo atto giidoogaadan, inttekka atto giite.
14Hegaa ubbaa bolli, ubbabaa issippe shiishshi qachchiya siiquwaa maayite.
15Kiristtoosi immiyo sarotettai inttena haaro; aissi giikko, Xoossai inttena issi asa oottidi, he sarotettau xeesiis. Xoossaa galatite.
16Kiristtoosa qaalai intte wozanan kumidi de7o; intteyyo de7iya aadhdhida eratetta ubban issoi issuwaa tamaarissitenne zorite; intte wozanan Xoossaa galatiiddi, xalotiyaanne mazamuriyaa, Xoossaa sunttaa xoqqu oottiya yettaa yexxite.
17Intte ai haasayiyaabaa woi ai oottiyaabaa gidikkokka, Aawaa Xoossaa Yesuusa baggaara galatiiddi, oottiyoobaa ubbaa Godaa Yesuusa sunttan oottite.
18Maccaasatoo, ammaniya asau bessiyaagaadan, intte azinatuyyo haarettite.

19Attumaasatoo, intte maccaasaa siiqite; etaara woppu giidi de7ite.
20Naatoo, inttena yelidaageetuyyo ubbaban azazettite. Aissi giikko, intte etau azazettiyoogee Xoossaa daro ufaissees.
21Aawatoo, intte naati wozanaa bayenna mala, eta yiilloyoppite.
22Ailletoo, sa7an intteyyo goda gidiyaageetuyyo ubbaban azazettite; Godau yayyidi, suure wozanan oottiteppe attin, asa ufaissanaunne asi be7o giyoogan azazettiyaageeta gidoppite.
23Intte oottiyo ooso ubbaa asau gidennan Godau oottiyoogaadan, wozanappe oottite.
24Godaa Kiristtoosayyo intte oottiyo gishshau, i baageetuyyo immanau giigissi wottidoogaa intte laattanaagaa akeekite.
25Balabaa oottida urai ooninne, ba oottido balaadan woituwaa ekkana; aissi giikko, Xoossai pirddiiddi, oonanne maaddenna.