Rukre - Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Illustration of Rukre in Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

About Rukre tanhmã Jejus kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã kagà

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Rukre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24