Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Kↄlↄsideↄ

Kↄlↄsideↄ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lá a vu ń Kilisio, à to luabɛ yã́ dↄaaɛ́, asa we Kilisi zↄ̃lɛau Lua ↄplaai.
2À tó á làasoo àↄ ku luabɛ yã́piↄwa, asu àↄ ku dṹnia pↄ́wao.
3Asa a ga, á wɛ̃ni ulɛa ń Kilisio Lua guu.
4Lá Kilisi dɛ á wɛ̃ni ũ, tó à bↄ̀ gupuau, ápiↄ sↄ̃ á bↄaànↄ ń gawio sa.
5A yã́i tò à dṹnia yã́ pↄ́ kú á nↄ̀sɛ guu dɛ: Káaluakaa, dↄ́ɛ'ĩi, mɛfɛlɛa, vãi nidɛa ń bĩikɛao. Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ lɛ́ a bĩikɛ gↄ̃̀ aà dii ũɛ.
6Yã́ beeↄ yã́i Lua a pↄkũmabↄbↄ a yãmansaiↄwa.
7Ápiↄ sↄ̃ á kú a guu yãa, à dↄ̀aaɛ́.
8À ↄkpa yã́ɛ beeↄi sa: Pↄkũma, kpɛ̃nɛ, nↄ̀sɛpãsĩ, gbɛ̃́sↄ̃sↄ̃a ń wisaiyã'oao.
9Ásu ɛɛtokↄ̃ɛo, asa a á dàa zi ń a yãkɛaↄ bↄ̀ála,
10a a dafu pↄ́ ì á lilɛ gbɛ̃́ dafuↄ ũ dà, kɛ́ à gↄ̃ lán Lua pↄ́ á kɛ́ dafuwaɛ, í aà dↄ̃.
11Kua màa Yudaↄ ń buipãleↄ dodo kↄ̃ɛo, ge tↄ̃̀zↄ̃naↄ ń gyafↄↄdeↄ, ge gusↄↄdeↄ, ge ladↄ̃nsaiↄ, ge zↄↄ ń wɛ̃́ɛↄ. Kilisi mɛ́ ń ũ ḿpii, a kú ń guu ḿpii.
12Ayãmɛto, lá Lua á sɛ́ a gbɛ̃́ yenzideↄ ũ, yã́ pↄ́ dɛ à dan kɛ: Wɛ̃nadↄ̃anɛ, gbɛ̃kɛ, zĩabusaa, nↄ̀sɛniɛ ń mɛnao.
13À kↄ̃ fↄ̃́. Tó yãe sù gɛ̃̀ á zãnguo, à sùuukɛ ń kↄ̃o. Lá Dii sùuukɛ̀ánↄ, à kɛ ń kↄ̃o màa sↄ̃.
14Azaiasa àↄ yekↄ̃i, asa bee ì mↄ́ ń lɛdoũ yãkelesaio.
15À to aafia pↄ́ Kilisi ì ń gba yã́ dↄaaɛ́ á sↄ̃ guu, asa kua ń kↄ̃o aafia Lua á sisiwà mɛdoũdeↄ ũ. Àↄ Lua sáaukpa.
16À to Kilisi yã́ zↄ̃lɛkĩi e á nↄ̀sɛu maamaa, í yãdakↄ̃ɛ, í lɛdakↄ̃wa ń ↄ̃nↄ píio. Lua sáaukpaa guu à lɛsiɛ̀ á sↄ̃ guu ń soũo ń táasilɛao ń lɛ pↄ́ aà Nisĩna ì daɛ́o.
17Yã́ pↄ́ álɛ kɛ ge álɛ o píi, à kɛ ń Dii Yesu tↄ́o, í Mae Lua sáaukpa ń aà gbãao.
18Nↄɛↄ, á baade lí misiilɛ á zã́ɛ. Màa à kũ̀ àli kɛ naa Diiwa guu.

19Gↄ̃ɛↄ, á baade líↄ ye a nazi. Ásu àↄ pãsĩńnↄo.
20Nɛ́ↄ, à á de ń á dao yãma yã́pii guu, asa bee mɛ́ ì ka Diigu.
21Maeↄ, ásuli á nɛ́ↄ pↄ fɛlɛ à ń kúsu kwɛ́o.
22Zↄↄ, à á dṹnia diiↄ yãma yã́pii guu. Ásu zĩ ↄkunwɛiana kɛnɛ́o. À zĩkɛnɛ́ ń nↄ̀sɛmɛndoo Dii vĩakɛnaↄ ũ.
23Yã́ pↄ́ álɛ kɛ píi, àli kɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, lá Dii álɛ kɛɛ̀wa, i kɛ gbɛ̃nazĩna no.
24Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii a fĩaboɛ́ àizãna ũ. Dii Kilisi álɛ zↄbleɛ̀.
25Vãikɛna a a vãi gbɛ'e. Lua lí gbɛ̃e zãboo.