Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Colosas

Colosas 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya kung ang Dios nagbanhaw kaninyo uban kang Cristo, pangitaa ang mga butang sa kahitas-an, diin si Cristo nagalingkod sa tuong kamot sa Dios.
2Paghunahuna mahitungod sa mga butang sa kahitas-an, dili mahitungod sa mga butang sa kalibotan.
3Kay kamo namatay, ug ang inyong kinabuhi natago kang Cristo diha sa Dios.
4Sa dihang si Cristo mopakita, nga mao ang inyong kinabuhi, unya kamo usab makita uban kaniya sa himaya.
5Ibutang sa kamatayon, unya, ang mga ginsakopan nga anaa sa kalibotan—ang pagkamahilawason, ang pagkamahugaw, ang kaibog, ang daotang tinguha, ang pagkahakog, nga mao ang pagsimba sa diosdios.
6Kini mao ang mga butang nga ang kasuko sa Dios moabot sa mga anak sa pagkamasinupakon.
7Kini mao ang mga butang nga kamo usab sa maka-usa naglakaw sa dihang nagpuyo kamo uban kanila.
8Apan karon kinahanglan nga inyong wad-on kining tanang mga butanga—ang kapungot, ang kasuko, ang daotan nga tinguha, ang pagtamay, ug ang malaw-ay nga pagpamulong nga gikan sa inyong mga baba.
9Ayaw kamo pamakak sa matag-usa, tungod kay gihukas na ninyo ang karaan nga pagkatawo uban sa iyang mga naandan.
10Ug gibutang ninyo ang bag-o nga pagkatawo, nga gibag-o sa kahibalo sumala sa dagway niadtong usa nga nagbuhat kaniya.
11Niini nga kahibalo, walay Greyigo ug Judio, tinuli ug dili-tinuli, dumuduong, taga-Scita, ulipon, tawong may kagawasan, apan hinuon si Cristo mao ang tanang butang ug sa tanang mga butang.
12Ibutang, unya, ingon nga pinili sa Dios, balaan ug hinigugma, kasingkasing sa kaluoy, pagkamaayo, pagpaubos, pagka-aghop, ug pagkamapailubon.
13Pag-inantosay kamo sa usag-usa. Pagpinasayloay ngadto sa usag-usa. Kung adunay usa nga anaay sumbong batok sa uban, pagpasaylo sa paagi nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo.
14Ug labaw niining mga butanga, pagbaton ug gugma, nga mao ang gapos sa pagkahingpit.
15Tugoti nga ang kalinaw ni Cristo modumala sa inyong mga kasingkasing. Alang niini nga kalinaw nga kamo gitawag diha sa usa ka lawas. Ug pagmapasalamaton.
16Tugoti nga ang pulong ni Cristo mopuyo kaninyo sa kadato gayod. Uban sa tanang kaalam pagtinudloay ug pagtinambagay kamo sa usag-usa uban sa mga salmo ug mga himno ug sa mga espirituhanon nga mga alawiton. Pag-awit uban sa pagkamapasalamaton sa inyong mga kasingkasing ngadto sa Dios.
17Ug bisan unsa ang inyong buhaton, sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Pasalamati ang Dios nga Amahan pinaagi kaniya.
18Mga asawa, pagpasakop sa inyong mga bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton diha sa Ginoo.

19Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa, ug ayaw ninyo sila pasakiti.
20Mga kabataan, tumana ang inyong mga ginikanan sa tanang butang, tungod kay kini makapahimuot sa Ginoo.
21Mga amahan, ayaw hagita ang inyong mga anak, aron dili sila mawad-an ug paglaom.
22Mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon sumala sa unod sa tanang mga butang, dili pakita sa mata ingon nga magpadayeg sa mga tawo, apan uban sa matinud-anon nga kasingkasing. Kahadloki ang Ginoo.
23Bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata gikan sa kalag ingon nga alang sa Ginoo, ug dili alang sa mga tawo.
24Nasaayod kamo niana nga inyong madawat gikan sa Ginoo ang ganti sa kabtangan. Kini mao si Ginoong Cristo nga inyong gialagaran.
25Kay ang matag usa nga nagbuhat ug dili matarong makadawat ug silot alang sa dili matarong nga iyang gibuhat, ug walay gipalabi niini.