Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova, emui Dirava, ese baine henimui tanona inoholaina besedia do baine negedia daure, bena umui ese ba luludia lasi, edia hanua bavabidia bona edia ruma ba noholaidia.
2Una negana ai Iehova, emui Dirava, ese baine henimui emui tano ai ba halaoa tanona lalonai hanua toi ba gwauraidia hidi.
3Daladia danu ba lailai; bena Iehova; emui Dirava, ese baine henimui emui tano ai ba halaoa tanona na ba hapararaia kaha toi. Bena ala-ala tauna ese unu hanua ta baine heau henia.
4Ala-ala tauna taravatuna binai: dekena tauna se inai henia to e hapadidia tauna baine roho mauri, unu hanua ta baine heau henia negana ai.
5Tau ta bamona ida uda bema lao, au bema utu; bena ira bema davea, au ta iutuna totona, a ira anina na ira auna amo bema hedave oho, bamona enai bema tubu, bema hamasea, ia na unu hanua toiosi ta baine heau henia, baine roho mauri;
6mase tauna varavarana ese hapadidi tauna baine hahavaia mai baduna ida, bena dala na daudau dainai baine ḡavaia tao bona baine alaia mase na garina; a ia be mase karana se karaia, badina be bamona se inai henia.
7Taunabunai na haḡanimuimu, hanua toi ba gwauraidia hidi.
8A ina haheḡani idoinai hari dina ai na haḡanilaimui na ba badinaia namonamo, bona Iehova, emui Dirava, ba lalokau henia bona ena dala ba rakalaia hanaihanai; bena Iehova, emui Dirava, ese emui tano baine habadaia, senemui e gwau henidia hamata heḡereḡerena, bona senemui e gwaurai henidia hamata tanona idoinai baine henimui: una negana ai umui ese hanua toi ma ba gwauraidia hidi, unu gunadia toiosi ida bae mia;
10asi ena kerere tauna rarana na Iehova, emui Dirava, baine henimui emui tano ai ba halaoa tanona ai baine hebubu, bena una rara na umui latamui ai baine mia na garina.
11A tau ta ese ia dekena tauna bema inai henia, bena bema bani henia, bema heatu henia, bona bema haberoa dikadika; bena tau na baine mase, bona ala-ala tauna be una hanua ta baine heau henia,
12ena hanua korikori lohiadia ese unu amo bae ha-abia, mase tauna varavarana bae henia, benaia danu baine mase.
13Basio bogaia hisi, a Israel na asi ena kerere tauna rarana amo ba haḡoevaia; unu amo vada ba namo.
14Iehova, emui Dirava, ese baine henimui tanona ai, dekemu tauna ena tano hetoa holoahuna, uru gunadia taudia ese e holoa ḡauna, na basio raḡaia oho.
15Dibana tauna tamona ena hereva basine heḡereḡere, kerere tauna ta ena kara dika eiava ena kerere ihamomokanina: a dibadia taudia rarua eiava tatoi edia hereva ese hahebade bae hamomokania.
16Koikoi tauna ta ese tau ta bema habadelaia, baineto ia na vada e kerere,
17raruosi na Iehova vairanai bae gini, bona hahelaḡa tauna bona hahemaoro dagina unu negana ai vada e abia taudia vairadiai.
18Bena hahemaoro taudia bae tahua namonamo: bema hahebade tauna na mai koikoina, tadikakana vada e habadelaia koikoi,
19bavabia, ia ese tadikakana baine kara henia eto heḡereḡerena na ia ba kara henia.

20Bena taunimanima oredia na bae kamonai bona bae gari, kara dika unuhetomana basie karaia lou umui bogaragimui ai.
21Basio hebogahisi: mauri davana na mauri; mata davana na mata; ise davana na ise; ima davana na ima; ae davana na ae.