Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó Dii á Lua bui pↄ́ álɛ ń bùsu kpáwáↄ mìdɛɛ́, mɛ́ a ń bùsupi sì, a zↄ̃lɛ ń wɛ̃́lɛↄ ń ń kpɛ́ↄ guu,
2à bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwápi kpaalɛ̀ lɛɛ àaↄ̃, í wɛ̃́lɛ mɛ̀n àaↄ̃ dilɛ dodo bùsupiↄ guo, í zɛbↄ pɛ́pɛ wɛ̃́lɛpiↄwa, kɛ́ gbɛ̃dɛna lí e bàalɛ ta we.
4Tó kai mɛ́ mↄ̀, ↄ̃ gbɛ̃́ a gbɛ̃́dee dɛ̀, mɛ́ ĩ́ie ku aàpi ń gbɛ̃́ pↄ́ a dɛ̀o zãnguo za zio, lá ali kɛn kɛ. Aàli bàalɛ ta wɛ̃́lɛpiↄ dou azĩa misia yã́i.
5Tó gbɛ̃́ su gɛ̀ lizↄ̃i líkpɛu ń a gbɛ̃́deeo, mɛ́ à mↄo sɛ̀, àlɛ mↄ́ lí lɛ́i, tó a wɛ́tɛ̃ wò gɛ̀ aà gbɛ̃dopi pà à gà, gbɛ̃́ pↄ́ yã́ bee taa aà lè, aàli bàalɛ ta wɛ̃́lɛpiↄ dou azĩa misia yã́i.
6Tó i wɛ̃́lɛ dilɛ màao, daɛ pↄ́ a tↄsiwà a pɛ́lɛ gbɛ̃dɛnapizi ń pↄfɛ̃oɛ, i aà dɛ, kɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ wa dìlɛ kɛ̀ zã̀ yã́i. I ka wà aà dɛ sↄ̃o, asa a ĩ́ikũa ń gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ̀o no.
7Bee yã́i má òɛ́ à wɛ̃́lɛ mɛ̀n àaↄ̃ dilɛ.
8Tó álɛ zĩkɛ yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãɛ beeↄwa, mɛ́ á kũa píi, tó á ye Dii á Luazi, mɛ́ á bɛ aà zɛ́u gↄↄpii, a tó á bùsu zↄ̃ↄkũ, lá à a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛwaɛ. Tó à bùsupi kpàwá píi, à ɛa wɛ̃́lɛ dilɛ mɛ̀n àaↄ̃ lↄ, à kã́fĩ àaↄ̃ pↄ́ á dìlɛ káau guu,
10kɛ́ wasu tàaesaide dɛ, aà gaa yã́ i wí á musu bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá àↄ vĩpi guuo yã́i.
11Tó gbɛ̃́ ĩ́isɛ̀ ń a gbɛ̃́deeo, mɛ́ àlɛ aà kpakpa e à gɛ̀ kùsiwà à aà dɛ̀, ↄ̃ à gbàsa bàalɛ̀ tà wɛ̃́lɛpiↄ dou,
12aà wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gbɛ̃́ↄ zĩ aa aà kũ suonɛ́, wi aà kpa daɛ pↄ́ a tↄsiwàwa, i aà dɛ.
13Ásu à aà wɛ̃nagwao, í gbɛ̃dɛa tàae bↄ á bùsuu, á kua iↄ na.
14Bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá à sipi guu, tó a tↄↄlɛ kpaalɛsɛ̀, á gbɛ̃e su a gbɛ̃́dee kↄↄ pↄ́ gbɛ̃́ káauↄ dà sɛ sↄ̃òo.
15Ásuli yãda gbɛ̃́ pↄ́ tàae ge duunakɛ̀la gbɛ̃́ mɛ̀ndo seeladekɛ yã́ musuo. Tó seelade kà pla ge àaↄ̃, àli yã́pi sí.
16Tó seelade pãsĩ lɛ́ bↄbↄ ń gbɛ̃́o,
17sema gbɛ̃ↄn pla pↄ́ aa yãvĩ ń kↄ̃opiↄ gɛ́ sa'onaↄ ń yã́kpalɛkɛna pↄ́ kú gↄↄ beeↄ le Dii kĩ́i,
18yã́kpalɛkɛnapiↄ i wɛ́tɛ yã́pizi maamaa. Tó aa è ɛɛ ↄ̃ seeladepi lɛ́ to, à yãdↄ̀ a gbɛ̃́deewaɛ,
19wa yã́ pↄ́ àlɛ wɛɛlɛ wà kɛ a gbɛ̃́deeɛpi kɛɛ̀. Màa áliↄ kɛ, vãi i láa á guu.
20Tó gbɛ̃́ kĩniↄ yã́pi mà, vĩa a ń kṹ, aa we yãvãi bee taa kɛ á guu bau lↄo.

21Ásuli gbɛ̃e wɛ̃nagwao. Àli ga fĩabo ń gao, wɛ́ ń wɛ́o, swaa ń swaao, ↄ ń ↄo, gbá ń gbáo.