Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittan de7iya kawotettaa xaissiyo wode, qassi inttekka eta gooddidi, eta katamatuuninne eta keettatun de7uwaa doommiyo wode,
2GODAI intte Xoossai laata oottidi immiyo biittan de7iya katamatuppe heezzu katamata intteyyo dummayite.
3GODAI intte Xoossai intteyyo laata oottidi immiyo biittaa heezzu kessidi shaakkite. Yaatidi asa worida ooninne he katamatukko baqatanaadan ogiyaa giigissite.
4“Issi asi kase morkketetti bainnan de7ishin, erennan ba shooruwaa worikko, i he katamatuppe issuwau baqatidi, ba shemppuwaa ashsho.
5Naa77u asi mittaa qanxxanau woraa bin, issoi mittaa qanxxishin, tuutiyaappe aifee koletti wodhdhidi hinkkuwaa worikko, he woridaagee ha heezzu katamatuppe issuwaa baqatidi, ba shemppuwaa ashsho.
6Qosetti attiyo katamai issuwaa xalla gidikko, woxxidi eesuwan gakkanau ogee aduqqido gaasuwan suuttaa achchiyaagee suulliya hanqquwan denddidi, yedetti gakkidi, haiqqanau bessennaagaa woranau danddayees; aissi giikko, i ba shooruwaa woridoogee kase morkketettai de7iyo gishshaassa gidenna.
7Intte heezzu katamata dummayi wottanaadan, taani inttena hassayissidoogee hegaassa.
8“GODAI intte Xoossai kase intte maizza aawatuyyo caaqqidoogaadan intte zawaa aassikko, qassi intte maizza aawatussi immana giido biittaa ubbaa intteyyo immikko,
9ha heezzu katamatuppe hara heezzu katamata gujjeeta. Hachchi taani inttena azaziyoogaa ubbaa intte polikko, GODAA intte Xoossaa dosikkonne i inttena tamaarissido ogiyan minnidi de7ikko, ha biittai intteyyo imettana.
10Hegaa oottikko, GODAI intte Xoossai laata oottidi intteyyo immiyo biittan geeshsha asa suuttai gukkenna; qassi inttekka suuttaa gussiyo nagaraappe atteeta.
11“SHin issi asi ba shooruwaa ixxidi, zuggi naagidi a woridi, ha katamatuppe issuwau baqatikko,
12a katamaa cimati i baqatido katamaappe kiitti ehiissidi, haluwaa kiyanau a koyiyaagau aatti immona.
13Ayyo ainne qarettoppite; intteyyo ubbabai lo77o gidana mala, geeshshaa suuttaa gussiyaagaa Israa7eela giddoppe xaissite.
14“GODAI intte Xoossai intte laattanaadan immiyo biittan, beni asai essido ne shooruwaa biittaa zawaa shoddoppa.
15“Issi asa mooranchcha gaanau issi markka xalaalai gidenna. Naa77u woikko heezzu markkai markkattin, he mootoi pirddettanau koshshees.
16“Issi asi haraa wordduwan mootanau denddikko,
17he mootiyaageenne mootettiyaagee naa77aikka GODAA sinttan, qeesetu sinttaaninne he wode pirddiya daannatu sinttan eqqona.
18Yaatobare daannati he yohuwaa minttidi qorona; qorin he mootiyaagee ba ishaa wordduwan mootidoba gidikko,

19i he mootuwan ba ishaa qaxxayissanau qoppido qixaatiyaa bau qaxxayetto; hegaadan oottidi, hegaa mala iitaa intte giddoppe diggite.
20Yaatikko, hara asai hegaa siyidi yayyana; hegaa mala iita oosuwaa naa77antto oottenna.
21Hegaa mala iitaa oottidaagau ainne qarettoppite; shemppo woridaagee haiqqo; aife gishshaa aife; achcha gishshaa achcha; kushe gishshaa kushe; gede gishshaakka gede.