Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Tayusima

Tayusima 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Móysissha Israelchichee tárangiya. Minumari tputs, In tputs yutaritcha, atinaari, itaru nda tsimbun, nduntaati ashiru tuchip anoo k'kuz nda waanand átu, an tsiyatsis ngichiztanda. Itaru, tputs tsimbun, nduntaati tuchip k'kuz waanand átu, zurkutanicha atini tákchu an k'kuz wapta tsiyatkiya.
16Ashiriya, tputs waanariya tayutaritamapan mangutari ngicheeru, tputsee nambku, yuwamand mantsir patatarangu anumanda atinaariya ashiru,
17Apanllip pang' naangtsa, watam apanllpantam urkari, misha yaktatam urkari anush shaniykanawa. Kurakaw ndaturi shitungaru wandari tarawaztakuritssin,
18anush kuskachus, yakatsha urkar anoo ichingaru wanasiriri mashchiya. Wandaya kurakush nabati átu, tputsee yushindarangu, mangutari arangeem ngicheeru, nda tatsamooru tsiyatsis wapta átu,
19ashiriya anoo tputsee putayarusin wanichinllinaya. Amuyaatsirisha tputsee kiyung yachamaam chinarangu ambitam sheersin kasachinllinaya. Ashkatssin, izuuru an ngichizipan tputs kuk pastachshaparee.
20Ashiriya amb ashkus, tputs ichingarusin yasakchusin, kizpurparee punichinllinaya. Ndushapari ngichzee mangutari arangeem tsiyatchinllinaya.
21Chakaatsimasaja tputs wanimaam taariya anoo kaapa natstayarus, naynirintspa; izuuru tatsamooru waneerus ksangtsa. Wambaz tputs tputsee pachakinaariya, siysa pachayaritamtis ksangtsa. Wambaz tputs waratkinaariya, wachoo tsseekchu, siysa wachoo tsseeyaritamtis ksangtsa. Wapaz tputs nasishish tuzimku, naseetsish kurumbtakchu, siysa anoo wanasseetstam kuwayaritamtis ksangtsa. Waanariya kuweetsis tputs chpakinaariya, siysa uwee chpayaritamtis kasangtsa. Waanariya siyaa tputs k'tseetsis chpakinaariya, siysat utsee chpayaritamtis ksangtsa, Móysis tárangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa tputs mangutari ngichkana anoo Apanll kamachtamarini itsinsampatari kamanku anootsi.