Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu yã pì onaa gbɛra à wɛ́ sɛ̀ musu à pì: Baa, a gↄrↄ kà. Ǹ n Nɛ́ tↄ́ bo, de n Nɛ́ n tↄ́ bo.
2N tò má iko vĩ gbɛ̃ sĩnda pínki musu, de mà wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro kpá gbɛ̃ kũ n kpàmanↄa.
3Mↄkↄ̃n Luda mɛ̀n do légelege yãpurade kũ makũ Yesu Kirisi kũ n zĩ̀io dↄ̃namɛ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro pì ũ.
4Ma n tↄ́ bò zĩtɛ. Zĩ kũ n dàmɛnɛ mà kɛ ma kɛ̀ ma laka.
5Baa, ǹ gakuri kpáma n kĩnaa tera sà, lákũ n kpàma nà n kĩnaa zaade andunia katɛnaro.
6Gbɛ̃ kũ n ń sɛ́ andunian n ń kpámanↄ ma tò ò n dↄ̃. N pↄ́nↄmɛ, akũ n ń kpáma. Ò n yã kũna,
7ò dↄ̃̀ sà kũ yã kũ n dàmɛnɛ pínki bò n kĩnaamɛ.
8Ma yã kũ n dàmɛnɛ dàńnɛ. Ò sì, akũ ò dↄ̃̀ kũ ma bo n kĩnaamɛ yãpura. Ò sì kũ mↄkↄ̃n mɛ́ n ma zĩ.
9Matɛn wɛ́ kɛńnɛ, adi kɛ andunian matɛn kɛnɛro, séde gbɛ̃ kũ n ń kpáma pìnↄ, zaakũ n pↄ́nↄmɛ.
10Ma gbɛ̃nↄ bi n gbɛ̃nↄmɛ ń pínki, n pↄ́nↄ bi ma pↄ́nↄmɛ pínki. Matɛn tↄ́ bo ń gãi.
11Matɛn su n kĩnaa, manigↄ̃ kú andunia gũn doro, ama mↄ́kↄ̃nↄ nigↄ̃ kú andunia gũn. Baa Kúadonade, ǹgↄ̃ ń kũna kũ n tↄ́ kũ n kpàma gbãnao, de ògↄ̃ kun mɛ̀ dokↄ̃nↄ lán ó bà.
12Gↄrↄ kũ má kú kũńwo, má ń kũna kũ tↄ́ kũ ń kpàma pì gbãnao. Ma ń dãkpã, akũ ń gbɛ̃ke dí sãtɛro, tó adi kɛ gbɛ̃ kũ à mìi pɛ̀ kakatɛnaaa de n yã le à papa yãi.
13Tera sà matɛn su n kĩnaa. Ma yã dínↄ ò andunia gũn, de ògↄ̃ pↄnna kũ má vĩ vĩ àgↄ̃ papanaḿma.
14Ma n yã dàńnɛ, akũ andunia zã̀ńgu, kũ andunia gbɛ̃nↄmɛ ń ũro yãi, lákũ makũ má de andunia gbɛ̃ ũro nà.
15Matɛn wɛ́ kɛmma, adi kɛ de ǹ ń bo andunia gũnnlo, ama de ǹ ń dãkpã a vãni yãimɛ.
16Andunia gbɛ̃nↄmɛ ń ũro, lákũ makũ má de andunia gbɛ̃ ũro nà.
17Ǹ tó ń kunna gↄ̃ adona kũ yãpura gbãnao. N yãmɛ yãpura pì ũ.
18Lákũ n ma zĩ andunia gũn nà, lɛn makũ sↄ̃ ma ń zĩ andunia gũn lɛ.

19Matɛni ma zĩda kpámma ń yãi, de ògↄ̃ kun n gbɛ̃nↄ ũ yãpura.
20Adi kɛ matɛn wɛ́ kɛńnɛ ńdonlo, kũ gbɛ̃ kũ oni ma náani kɛ ń yã yãinↄmɛ dↄ,
21de ń pínki gↄ̃ kun mɛ̀ dokↄ̃nↄ ũ. Baa, lákũ ń kú ma gũn nà akũsↄ̃ má kú n gũn, mↄ́kↄ̃nↄ sↄ̃ gↄ̃ kú ó gũn lɛ, de andunia le à sí mↄkↄ̃n mɛ́ n ma zĩ.
22Gakuri kũ n kpàman ma kpàḿma, de ògↄ̃ kun mɛ̀ dokↄ̃nↄ lán ó bà.
23Má kú ń gũn, akũsↄ̃ ń kú ma gũn, de ògↄ̃ kun mɛ̀ dokↄ̃nↄ ũ mámmam, de andunia gↄ̃ dↄ̃ kũ mↄkↄ̃n mɛ́ n ma zĩ, akũsↄ̃ ń yeńyĩ lákũ ń yemai nà.
24Baa, gbɛ̃ kũ n kpàmanↄ, má ye ògↄ̃ kú gu kũ má kún, de ò wɛ́ kɛ pla kũ ma gakurio, gakuri kũ n kpàma kũ ń yemai yãi zaade andunia katɛnaro.
25Baa Mana, andunia n dↄ̃ro, ama má n dↄ̃, akũ gbɛ̃ dínↄn dↄ̃ kũ mↄkↄ̃n mɛ́ n ma zĩ.
26Ma tò ò n dↄ̃, manigↄ̃ tó ògↄ̃ n dↄ̃, de yenyĩ kũ ń vĩ kũmao gↄ̃ kú ń gũn, de makũ sↄ̃ màgↄ̃ kú ń gũn.