Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Àsun tó á nɛ̀sɛ yakaro. À Luda náani kɛ, à ma náani kɛ dↄ.
2Ma De bɛ ↄnn kpɛ́nɛnↄn kun dasi, tó à de lɛro, de ma òárɛ. Matɛn gɛ́ gu kɛkɛárɛ.
3Lákũ matɛn gɛ́ gu kɛkɛárɛ nà, mani ɛra mà su mà á sɛ́tɛ mà tá kãáo ma kĩnaa, de ákↄ̃nↄ se àgↄ̃ kú gu kũ má kunwa.
4Á gu kũ matɛn tán zɛ́ dↄ̃.
5Akũ Tomasi pìnɛ: Dikiri, ó dↄ̃ gu kũ ntɛn tánlo. Óni fↄ̃ ò a zɛ́ dↄ̃ deramɛɛ?
6Yesu wèa à pì: Makũmɛ zɛ́ ũ, makũmɛ yãpura kũ wɛ̃̀ndiio ũ. Gbɛ̃ke dì le à gɛ́ ma De kĩnaa ma gbákũnaa sariro.
7Tó á ma dↄ̃, de á ma De dↄ̃. Zaa tera a a dↄ̃̀, akũsↄ̃ a a è.
8Akũ Filipi pìnɛ: Dikiri, ǹ n De mↄwɛrɛ. Abirekũ ni mↄ́wá.
9Yesu pìnɛ: Filipi, má kú kãáo zaa gìkɛna, akũ ń ma dↄ̃roo? Gbɛ̃ kũ à ma e à ma De e. Bↄ́yãi ntɛn pi mà a De mↄárɛɛ?
10Kũ má kú ma De gũn, akũsↄ̃ ma De kú ma gũn, ńdi síroo? Yã kũ matɛn oárɛ matɛn o kũ ma zĩdaoro. Ma De kũ à kú ma gũn mɛ́ àdi a yãkɛnanↄ kɛ.
11Kũ ma pì má kú ma De gũn, ma De sↄ̃ à kú ma gũn, à ma yã sí. Tó lɛn sↄ̃ro, à sí daboyãkɛna pìnↄ yãi.
12Yãpuran matɛn oárɛ, gbɛ̃ kũ àtɛni ma náani kɛ ni yã kũ madì kɛ pìnↄ kɛ. Bee kũ̀ à de abirenↄla se, kũ matɛn tá ma De kĩnaa yãi.
13Pↄ́ sĩnda pínki kũ áni wɛ́ kɛ kũ ma tↄ́o mani kɛ de ma De tↄ́ bo ma musu yãi.
14Pↄ́ kũ áni a wɛ́ kɛma kũ ma tↄ́o pínki, mani kɛ.
15Tó á yemai, ánigↄ̃ yã kũ ma dìtɛnↄ kũna.
16Mani wɛ́ kɛ ma Dea, ani á gba Zɛkũnwode pãnde kũ anigↄ̃ kú kãáo gↄrↄ sĩnda pínki
17Nini yãpurademɛ. Andunia gbɛ̃nↄ ni fↄ̃ ò a síro, zaakũ òtɛni a ero, akũsↄ̃ ò a dↄ̃ro. Ama á a dↄ̃, zaakũ à kú kãáo, akũsↄ̃ anigↄ̃ kú á gũn.
18Mani á tó ádoro, mani ɛra mà su á kĩnaa.

19À gↄ̃̀ fíti kũ andunia ni ma e doro, ama áni ma e. Kũ má kun yãi, ánigↄ̃ kun se.
20Gↄrↄ kũ̀a ánigↄ̃ dↄ̃ kũ má kú ma De gũn, á kú ma gũn, akũsↄ̃ má kú á gũn.
21Gbɛ̃ kũ à ma yãditɛnanↄ dà akũsↄ̃ à kũna, ade mɛ́ à yemai. Ma De nigↄ̃ ye gbɛ̃ kũ à yemaii, makũ sↄ̃ manigↄ̃ yei mani ma zĩda mↄnɛ.
22Akũ Yudasi a là, adi kɛ Yudasi Isikariↄtinlo, à pì: Dikiri, à kɛ̀ dera ĩni n zĩda mↄwɛrɛ, akũ andunia sↄ̃ ani n eroo?
23Akũ Yesu wèa à pì: Tó gbɛ̃ yemai, anigↄ̃ ma yã kũna. Ma De nigↄ̃ yei, óni su a kĩnaa ò vutɛ lɛɛlɛ.
24Gbɛ̃ kũ à yemairo ma yã kũnaro. Yã kũ átɛn ma pì dí bo ma kĩnaaro, à bò ma De kũ à ma zĩ kĩnaamɛ.
25Ma yã pìi òárɛ gↄrↄ kũ má kpɛ́ kú kãáo.
26Ma De ni a Nini zĩ kũ ma tↄ́o Zɛkũnwode ũ. Àkũ mɛ́ ani yã sĩnda pínki dadaárɛ, ani tó yã kũ ma òárɛ dↄágu pínki.
27Matɛni á tó kũ aafiaao, ma zĩda aafiaan matɛni á gba. Matɛni á gba lákũ andunia dì ń gba nàro. Àsun tó á nɛ̀sɛ yakaro, àsun tó vĩna á kũro.
28A mà ma òárɛ matɛn tá mani ɛra mà su á kĩnaa. Tó á yemaimɛ, de á pↄ nna kũ matɛn tá ma De kĩnaa yãi, zaakũ ma De demala.
29Ma òárɛ tera ari à kpɛ́ à kɛ, de tó à kɛ̀, áni ma náani kɛ.
30Mani le mà yã o kãáo à gìi kɛ̀ doro, zaakũ andunia díkĩna kína tɛn su. À gbãna vĩ ma musuro,
31ama lákũ ma De dàmɛnɛ nàn matɛn kɛ, de andunia le à dↄ̃ kũ má yei. À futɛ ò go gu díkũn.