Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOANE

IOANE 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu unai bamona ia hereva, vadaeni guba dekenai ia itaia, ia guriguri, ia gwau, “Egu Tamana e, negana inai, emu Natuna do oi hanamoa, vadaeni emu Natuna ese oi do ia hanamoa.
2Badina be oi ese siahu oi henia vadaeni, ia ese taunimanima ibounai do ia biagua karaia, bona oi ese ia dekenai oi henia taudia ibounai be ia ese mauri hanaihanai do ia henia idia dekenai.
3Mauri hanaihanai be inai: Idia ese oi Dirava momokani tamona do idia diba, bona Iesu Keriso, oi ese oi siaia tauna danu do idia diba.
4“Lau ese tanobada dekenai oi lau hanamoa vadaeni, lau dekenai gaukara oi henia danu be lau karaia haorea vadaeni.
5Egu Tamana e, harihari oiemu hairai dekena amo do oi hanamoa lau dekenai, tanobada do ia vara lasi neganai, oiemu vairana dekenai lau abia hairaina.
6“Tanobada dekenai oi henia lau dekenai taudia be oiemu ladana lau hadibaia vadaeni idia dekenai. Idia be oiemu, oi ese oi henidia lau dekenai, idia danu oiemu hereva idia badinaia vadaeni.
7Harihari idia be idia diba, lau dekenai oi henia gaudia ibounai be oi dekena amo idia mai.
8Badina be lau dekenai oi henia herevadia lau henia vadaeni idia dekenai, vadaeni idia ese idia abia dae, bona idia diba momokani, lau be oi dekena amo lau mai, ma idia hamomokania danu oi ese lau oi siaia.
9“Idia totona lau noinoi oi dekenai, tanobada taudia totona lau noinoi lasi oi dekenai. Lau dekenai oi henia taudia totona lau noinoi oi dekenai, badina idia be oiemu.
10Lauegu taunimanima ibounai be oiemu, oiemu taunimanima ibounai danu be lauegu. Bona idia dekena amo lauegu hairaina ia hedinarai momokani vadaeni.
11“Harihari lau be tanobada dekenai do lau noho lasi, idia be tanobada dekenai do idia noho, to lau be oi dekenai do lau mai. Egu Tamana Helaga e, lau dekenai oi henia taudia be oiemu ladana ena siahu dekena amo do oi dogoatao, vadaeni idia be do idia tamona, ita ruaosi ita tamona hegeregerena.
12Idia danu ai noho neganai, lau dekenai oi henia taudia lau naria, bona lau dogoatao, oiemu ladana dekenai idia noho. Lau naridia namonamo, idia ta ia boio lasi, dika ia davaria tauna sibona mo, Buka Helaga ena hereva hamomokania totona.
13Harihari lau mai oi dekenai. To tanobada dekenai lau noho neganai, inai hereva lau gwauraia, lauegu moale ese edia kudoudia do ia hahonua momokani totona.
14“Oiemu hereva lau henia vadaeni idia dekenai, bona tanobada ese ia badu henia vadaeni idia dekenai, badina idia be tanobada ena lasi, lau hegeregerena, lau be tanobada ena lasi.
15Lau noinoi lasi tanobada dekena amo idia oi kokia totona, to lau noinoi Tau Dikana dekena amo idia do oi hamauria.
16Idia be tanobada ena lasi, lau hegeregerena, lau be tanobada ena lasi.
17Hereva momokani dekena amo idia do oi hahelagaia, oiemu hereva be hereva momokani.
18Tanobada dekenai lau oi siaia vadaeni hegeregerena, lau ese danu idia lau siaia vadaeni tanobada dekenai.

19Bona idia durua totona lau sibona egu mauri lau henia inai, oi dekenai lau helaga, idia danu be oi dekenai do idia helaga momokani totona.
20“Idia sibona totona lau noinoi lasi, to edia hereva dekena amo lau do idia abidadama henia taudia totona danu lau noinoi oi dekenai.
21Egu Tamana e, lau ura idia ibounai be do idia tamona, oi be lauegu lalona dekenai oi noho, bona lau be oiemu lalona dekenai lau noho hegeregerena, idia danu iseda lalona dekenai do idia noho. Unai dekena amo tanobada ese do ia abia dae, oi ese lau oi siaia.
22Lau dekenai oi henia hairaina bona goada be idia dekenai danu lau henia vadaeni, unai dainai idia be do idia tamona, ita ruaosi ita tamona hegeregerena.
23Lau be idia edia lalona dekenai lau noho, oi danu lauegu lalona dekenai oi noho. Unai dainai lau ura idia be do idia tamona momokani. Vadaeni tanobada taudia be do idia diba, oi ese lau oi siaia vadaeni, bona oi ese idia oi ura henia, lau oi ura henia hegeregerena.
24“Lauegu Tamana e, lau ura be do lau noho gabuna dekenai, be oi henia lau dekenai taudia danu do idia noho, vadaeni lau dekenai oi henia hairaina be do idia itaia, badina be tanobada do oi karaia lasi neganai, oi ese lau dekenai oi lalokau henia.
25Egu Tamana e, kara maoromaoro Diravana, tanobada taudia be oi idia diba lasi, to lau be lau diba. Bona inai lauegu taudia idia diba vadaeni, oi ese lau oi siaia vadaeni.
26Oiemu ladana danu lau hadibaia vadaeni idia dekenai, bona do lau hadibaia noho, vadaeni lau dekenai oi henia lalokau badana, be idia edia lalona dekenai do ia noho. Bona lau danu idia edia lalona dekenai do lau noho.”