Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Yesu tɛn kure, à gↄ̃gbɛ̃ kũ ò ì vĩ̀na ũ è.
2Akũ a ìbanↄ a là ò pì: Rabi, dí durunna yãin ò gbɛ̃ pìi ì vĩ̀na ũu? A zĩda pↄ́ yãin yá, ke a de kũ a dao pↄ́mɛ?
3Yesu wèḿma à pì: Adi kɛ àpii ke a de kũ a dao durunna yãinlo. De ò Luda yãkɛna ea yãimɛ.
4Séde ò gbɛ̃ kũ à ma zĩ zĩ kɛ zaa gupuraa. Gusira tɛn su kũ gbɛ̃ke ni zĩ ke le à kɛ doro.
5Gↄrↄ kũ má kú andunia gũn, má de gupura ũ andunianɛ.
6Kũ à ò lɛ, à lɛ́'i tò zĩtɛ, akũ à yã̀katɛ à màma a wɛ́nↄa.
7À pìnɛ: Ǹ gɛ́ ǹ ãn pípi Siloamu í gũn. Tↄ́ pìi pì, í gbarɛna. Akũ à gɛ̀ɛ à ãnn pìpi, akũ à sù kũ wɛ́o wɛ̃na.
8A fárandidenↄ kũ gbɛ̃ kũ ò a dↄ̃ barakɛri ũnↄ pì: Gbɛ̃ kũ àdigↄ̃ bara kɛ vutɛnaa pìin gweroo?
9Gbɛ̃kenↄ pì: Àkũmɛ. Gbɛ̃kenↄ pì: Oi, ade bòkↄ̃aomɛ. Gↄ̃gbɛ̃ pìi pì: Makũmɛ!
10Akũ ò a là ò pì: À kɛ̀ dera n wɛ́ wɛ̃̀ɛ?
11À wèḿma à pì: Gbɛ̃ kũ òdi pinɛ Yesu mɛ́ à bùsuu yã̀katɛ à màma ma wɛ́a, à pì mà gɛ́ ãn pípi Siloamu í gũn. Kũ ma gɛ ma ãnn pìpi, akũ ma gu è.
12Akũ ò a là ò pì: Àpi kú máa? À pì: Má dↄ̃ro.
13Akũ ò gɛ̀ɛ Farisinↄ kĩnaa kũ gbɛ̃ kũ à de vĩ̀na ũ yã pìio.
14Akũsↄ̃ kámmabogↄrↄ zĩn Yesu bùsuu yã̀katɛ à a wɛ́ wɛ̃̀onɛ.
15Akũ Farisinↄ a là dↄ: Deran n kɛ̀ nà n gu èe? À wèḿma à pì: À bↄkↄtↄ mà ma wɛ́amɛ. Kũ ma pìpi, akũ ma gu è.
16Akũ Farisi kenↄ pì: Gbɛ̃ pì dí bo Luda kĩnaanlo, zaakũ àdi kámmabogↄrↄ zĩ yã daro. Ń gbɛ̃kenↄ pì: Durunnakɛri ni fↄ̃ à daboyã birenↄ taka kɛ yá? Akũ ò kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃a.
17Akũ ò a là dↄ: Mↄkↄ̃n sↄ̃, gbɛ̃ kũ à n wɛ́ wɛ̃̀nnɛ, ntɛni a yã da deramɛɛ? À pì: Annabiimɛ.
18Bee kũ abireo gbãnadenↄ dí sí kũ vĩ̀naan a ũ gbasa a wɛ́ wɛ̃̀ro, akũ ò gɛ̀ɛ ò a de kũ a daoo sìsi.

19Ò ń lá ò pì: Á nɛ́n dí yá? A a ì vĩ̀na ũn yá? À kɛ̀ dera àtɛn gu e sàa?
20Akũ a de kũ a dao wèḿma ò pì: Ó dↄ̃ kũ ó nɛ́mɛ. O a ì vĩ̀na ũmɛ.
21Ama lákũ à kɛ̀ nà àtɛn gu e sà, ke gbɛ̃ kũ à a wɛ́ wɛ̃̀nɛ, ó dↄ̃ro. À a la gwe. Gbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃naamɛ, ani fↄ̃ à a zĩda yã o.
22A de kũ a dao ò lɛ, kũ òtɛn vĩna kɛ gbãnadenↄnɛ yãimɛ. Zaakũ ò zɛ̀o kũ gbɛ̃ kũ à pì Yesu bi Arumasihumɛ, ò aduakɛkpɛ zɛ́ zↄ̃nɛ.
23Abire yãin a de kũ a daoo pì, gbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃naamɛ, ò a la.
24Gbɛ̃ kũ à de vĩ̀na ũ yã pì sísina gɛ̃̀n plade gũnn ò pìnɛ: Ǹ yãpura o Luda yãi. Ó dↄ̃ kũ gↄ̃gbɛ̃ pì bi durunnakɛriimɛ.
25Akũ à pì: Tó durunnakɛriimɛ, má dↄ̃ro. Yã mɛ̀n don má dↄ̃. Vĩ̀naan ma ũ yã, akũ matɛn gu e sà.
26Akũ ò a là ò pì: Bↄ́n à kɛ̀nnɛɛ? Deran à kɛ̀ nà à n wɛ́ wɛ̃̀nnɛɛ?
27À wèḿma à pì: Ma òárɛ kↄ̀, ádi sã kpáro. Bↄ́ á ye à ma dↄↄ? Á ye à gↄ̃ a ìbanↄ ũ sen yá?
28Akũ ò zuka kài ò pì: Mↄkↄ̃mmɛ ń de a ìba ũ gwe! Ókↄ̃nↄ sↄ̃ Musa ìbanↄn ó ũ.
29Ó dↄ̃ kũ Luda yã ò kũ Musao. Àkũ sↄ̃, ó dↄ̃ gu kũ à bònlo.
30Akũ gↄ̃gbɛ̃ pìi pìńnɛ: À yãbonsarɛ ma gwe! À ma wɛ́ wɛ̃̀mɛnɛ, akũ á dↄ̃ gu kũ à bònlo yá?
31Ó dↄ̃ kũ Luda dì sã kpá durunnakɛrinↄ yãiro, àdi sã kpá a yãmari kũ òdi a pↄyenyĩna kɛnↄ yãimɛ.
32Zaa lákũ Luda andunia kàtɛ nà, odi ma gbɛ̃ke gbɛ̃ kũ wà a ì vĩ̀na ũ wɛ́ wɛ̃̀nɛ zikiro.
33Tó adi kɛ gbɛ̃ pìi bò Luda kĩnaaro, ani fↄ̃ à pↄ́ke kɛro.
34Akũ ò pìnɛ: Ò n i durunna gũn mámmammɛ, akũ ntɛn yã dawɛrɛ yá? Akũ ò pɛ̀a.
35Yesu mà kũ ò pɛ̀a. Kũ à a lè, à a là à pì: Ntɛn Bisãsiri Nɛ́ náani kɛ yá?
36Gↄ̃gbɛ̃ pìi wèa à pì: Mare, dín a ũ de mà le mà a náani kɛɛ?

37Yesu pìnɛ: N a è, àkũ mɛ́ àtɛn yã o kũnwo.
38Akũ gↄ̃gbɛ̃ pìi pìnɛ: Dikiri, matɛni n náani kɛ. Akũ à donyĩ kɛ̀nɛ.
39Akũ Yesu pì: Gbɛ̃nↄ kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana yãin ma su andunia gũn la, de wɛ́siradenↄ wɛ́ kɛ̃, wɛ́kɛ̃rinↄ gↄ̃ wɛ́siradenↄ ũ.
40Farisi kenↄ kú gwe. Kũ ò yã pìi mà, ò pìnɛ: Ókↄ̃nↄ, vĩ̀nanↄn ó ũ se yá?
41Akũ Yesu pìńnɛ: Tó vĩ̀nanↄn á ũ, de á durunna vĩro. Ama kũ átɛn pi á wɛ́ kɛ̃na yãi, á durunna kpɛ́ kú kãáomɛ.