Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zaa káaku Yã kun, Yã pì kú kũ Ludao, Yã pìimɛ Luda ũ.
2À kú kũ Ludao zaa káaku.
3Luda pↄ́ sĩnda pínki kɛ̀ a gãimɛ, pↄ́ke kun kũ à kɛ̀ a sariro.
4A gũnn wɛ̃̀ndi kún, akũ wɛ̃̀ndii pì de gupura ũ gbɛ̃nↄnɛ.
5Gupura pìi dì pu gusiran, akũ gusira pì ni le à daalaro.
6Luda gbɛ̃ke zĩ̀ a tↄ́n Yahaya.
7À sù gupura pìi sèedade ũmɛ, à gupura pì yã ò gbɛ̃nↄnɛ, de baadi a náani kɛ a gãi.
8Àkũmɛ gupura pì ũro, à sù gupura pìi sèedade ũmɛ.
9Gupura yãpurade kũ àdi gu pu gbɛ̃ sĩnda pínkinɛ mɛ́ àtɛn su andunia gũn.
10Yã pì kú andunia gũn. Bee kũ Luda andunia kɛ̀ a gãi, andunia dí a dↄ̃ro.
11À sù a bɛa, akũ a gbɛ̃nↄ dí a síro.
12Gbɛ̃ kũ ò zɛ̀ kãao ò a náani kɛ̀nↄ sↄ̃, à ń gbá zɛ́ ò gↄ̃̀ Luda nɛ́nↄ ũ.
13Ń inaa pì dí bo gbɛ̃ke aru gũnlo, adi bo mɛ̀futɛna ke gↄ̃gbɛ̃ pↄyeina kĩnaaro, Luda mɛ́ à ń í.
14Yã pìi gↄ̃̀ bisãsiri ũ, à gↄrↄ pla kɛ̀ kũoo, akũ o a gakuri è, De Luda Nɛ́ mɛ̀n do légelege gakurimɛ, a gbɛ̃kɛ kũ yãpurao pɛkɛrɛana.
15Yahaya a sèedaa kɛ̀ à pũ̀tã à pì: Gbɛ̃ kũ ma a yã òon dí, ma pì gbɛ̃ kũ àtɛn su ma gbɛra demala kũ à kun ma ã yãi.
16Gbɛ̃kɛ pɛkɛrɛanaa gũn à gbɛ̃kɛ kɛ̀ ó baadinɛ, akũ o arubarikaa lè didikↄ̃ana.
17Luda a doka kpàwá Musa gãi, à gbɛ̃kɛ kũ yãpurao kɛ̀wɛrɛ Yesu Kirisi gãimɛ.
18Gbɛ̃ke dí wɛ́ si Ludalɛ zikiro. Luda Nɛ́ mɛ̀n do légelege kũ à kú a De kuru pì mɛ́ à tò ò a dↄ̃.

19Yuda gbãnade kũ ò kú Yurusalɛmunↄ sa'ori kenↄ kũ Levi buri kenↄ zĩ̀ Yahayaa, akũ ò a là ò pì: Dímɛ n ũu? Yã kũ à òńnɛn dí.
20À òńnɛ súsu, adi yãke utɛńnɛro à pì: Arumasihun ma ũro.
21Akũ ò a là ò pì: Dímɛ n ũ sɛ́ɛ? Iliasumɛn ũ yá? À wèḿma à pì: Oi! Akũ ò ɛ̀ra ò a là dↄ: Annabi zↄ̃kↄ̃ↄmɛ n ũ yá? À wèḿma à pì: Oi!
22Akũ ò pìnɛ dↄ: Dimɛ n ũ sↄ̃ↄ? Ǹ owɛrɛ de ò gɛ́ ò o gbɛ̃ kũ ò ó zĩnↄnɛ. Deran ntɛn o nà n zĩda yã musuu?
23Akũ à pì lákũ annabi Isaya ò nà: Gbɛ̃ kũ a kòto dↄ gbárannammɛ ma ũ, kũ àtɛn pi ò zɛ́ poro Dikirinɛ.
24Gbɛ̃ kũ ò ń zĩ pìnↄ sↄ̃, ò bò Farisinↄ kĩnaamɛ.
25Akũ ò a là ò pì: Zaakũ Arumasihumɛ n ũro ke Iliasu ke annabi zↄ̃kↄ̃ↄ, bↄ́yãi ntɛni gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛɛ?
26Yahaya wèḿma à pì: Madì gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ, ama gbɛ̃ke kú á tɛ́, á a dↄ̃ro.
27Àkũ mɛ́ ani su ma gbɛra, mádi ká mà a kyate bobonɛro.
28Yã pìnↄ kɛ̀ Bɛtani kũ à kú Yoda bara diremɛ, gu kũ Yahaya tɛn gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛn.
29Kũ gu dↄ̀, Yahaya Yesu è àtɛn su a kĩnaa, akũ à pì: Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ Luda kpà à andunia durunna gon dí.
30Gbɛ̃ pì yãn ma ò yã ma pì, gbɛ̃ kũ àtɛn su ma gbɛra demala, kũ à kun ma ã yãi.
31Má a dↄ̃ yãro, ama ma su, matɛn gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ de Isarailanↄ a dↄ̃ yãimɛ.
32Yahaya a sèedaa kɛ̀ à pì: Ma è Luda Nini bò ludambɛ lán potɛ̃nɛ bà, à sù à zↄ̃̀a.
33Mádi a dↄ̃ yãro. Kũ Luda ma zĩ gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ, à pìmɛnɛ gbɛ̃ kũ ma è a Nini sù à kìpaa, àkũ mɛ́ ani gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ kũ Nini pìio.
34Ma abirekũ è, akũ ma a sèedaa kɛ̀ kũ àkũmɛ Luda Nɛ́ ũ.
35Kũ gu dↄ̀, Yahaya ɛ̀ra à kú gwe dↄ kũ a ìba gbɛ̃nↄn planↄ.
36Kũ à Yesu è àtɛn gɛ̃tɛ, à pì: Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ Luda kpàan gwe!

37Kũ ìba gbɛ̃nↄn pla pìnↄ yã pìi mà, ò bò ò tɛ̀ Yesui.
38Yesu lìtɛ à è ò tɛ́ai, akũ à ń lá à pì: Bↄ́n á yeii? Ò pìnɛ: N bɛ kú mámɛɛ, Rabi? Tↄ́ pìi pì Dannɛri.
39À wèḿma à pì: À mↄ́ à gwa. Akũ ò gɛ̀ɛ ò gu kũ à kun è, akũ ò gↄ̃̀ kãao zĩ birea. Ɔkↄsi mↄ̀ siikↄ̃ taka bà.
40Gbɛ̃nↄn pla kũ ò Yahaya yã mà ò bò ò tɛ́ Yesui pìnↄ, ń gbɛ̃ do bi Simↄ Pita dakũna Andurumɛ.
41À gɛ̀ɛ à a vĩ̀ni Simↄ lè gĩa, akũ à pìnɛ: O Arumasihu è. Tↄ́ pìin òdi pi dↄ Kirisi.
42Akũ à gɛ̀ɛ kãao Yesu pì kĩnaa. Yesu a gwà tíii à pì: Yuhana nɛ́ Simↄmɛ n ũ. Oni pinnɛ sà Pitamɛ. Tↄ́ pìi pì gbɛ̀ɛ.
43Kũ gu dↄ̀, Yesu ye à tá Galili bùsun, akũ à dà Filipilɛ à pìnɛ: Ǹ tɛ́mai.
44Filipi pì bi Anduru kũ Pitao bɛ wɛ̃tɛ Bɛtɛsaida gbɛ̃mɛ.
45Akũ Filipi gɛ̀ɛ à Natanaɛli lè à pì: Gbɛ̃ kũ Musa a yã ò a doka gũn, akũsↄ̃ annabinↄ a yã ò dↄ, o a lè. Yusufu nɛ́ Yesumɛ. Nazɛra gbɛ̃mɛ.
46Natanaɛli pìnɛ: Gbɛ̃ mana ni bo Nazɛra yá? Filipi pìnɛ: Ǹ mↄ́ ǹ gwa.
47Kũ Yesu Natanaɛli è àtɛn su a kĩnaa, à a yã ò à pì: Isaraila yãpuraden dí, a nɛ̀sɛɛ manafiki vĩro.
48Akũ Natanaɛli pìnɛ: Ń ma dↄ̃ mámɛɛ? Akũ Yesu wèa à pì: Ari Filipi gↄ̃ gɛ́ n sísi, ma n e kaka lí gbáru.
49Akũ Natanaɛli pìnɛ: Rabi, Luda Nɛ́mɛ n ũ, Isarailanↄ kínamɛ n ũ.
50Yesu pìnɛ: Kũ ma ònnɛ ma n e kaka lí gbáru, akũ mɛ́ à tò n ma náani kɛ̀ yá? Ĩni yã zↄ̃kↄ̃ e de adikĩnala.
51À ɛ̀ra à pìnɛ dↄ: Yãpuran matɛn oárɛ, áni ludambɛ e wɛ̃kↄ̃ana, Luda malaikanↄ nigↄ̃ didi Bisãsiri Nɛ́a ògↄ̃ kipaa.