Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu yã pì onaa gbɛra à bò kũ a ìbanↄ, akũ ò bikũ̀ Kidironu bara dire. Swadako kú gwe, akũ à gɛ̃̀n kũ a ìbanↄ.
2Yudasi bonkpɛde sↄ̃ à gu pì dↄ̃, zaakũ Yesu kũ a ìbanↄ dìgↄ̃ kakara gwe baala'i.
3Akũ Yudasi gɛ̀ɛ gwe kũ soza gã̀ doo kũ dogari kũ sa'orikinↄ kũ Farisinↄ ń zĩnↄ. Ò fitilanↄ kũna kũ sɛ̃̀tɛnↄ kũ gↄ̃kɛbↄnↄ.
4Yesu yã kũ ani a le dↄ̃ pínki, akũ à bò à dàńlɛ à ń lá à pì: Dín átɛn wɛtɛɛ?
5Ò wèa ò pì: Yesu Nazɛramɛ. À pìńnɛ: Makũmɛ a ũ. Yudasi bonkpɛde pì kú kũńwo.
6Kũ Yesu pìńnɛ, makũmɛ a ũ, akũ ò ɛ̀ra kpɛkpɛ, ò bò ò lɛ̀tɛ.
7Yesu ń lá dↄ: Dín átɛn wɛtɛɛ? Akũ ò pì: Yesu Nazɛramɛ.
8Yesu wèḿma dↄ à pì: Ma òárɛ kũ makũmɛ a ũ. Tó makũ átɛn wɛtɛ, à tó gbɛ̃ díkĩnanↄ tá.
9À ò lɛ de yã kũ à ò yã le à papa yãimɛ, kũ à pì: Gbɛ̃ kũ n ń kpámanↄ, ń gbɛ̃ke dí sãtɛro.
10Simↄ Pita fɛ̃nɛda lokona, akũ à wòto à sa'oriki zↄ̃kↄ̃ↄ zĩ̀rii lɛ̀o à a ↄpla sã zↄ̃̀ flɛ̃m. Zĩ̀rii pì tↄ́n Malaku.
11Akũ Yesu pì Pitanɛ: Ǹ n fɛ̃nɛda sↄtↄ a sↄ̀n. Mani wɛ́tãmma toko kũ ma De dìtɛmɛnɛ í miroo?
12Akũ sozanↄ kũ ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄo kũ Yuda dogarinↄ Yesu kũ̀ ò a yĩ̀.
13Akũ ò gɛ̀ɛ kãao Anasa kĩnaa gĩa. Anasa bi Kayafa kũ à de sa'oriki zↄ̃kↄ̃ ũ wɛ̃̀ birea anzureemɛ.
14Kayafa mɛ́ à lɛ́ dà Yuda gbãnadenↄnɛ yã à pì: À mana gbɛ̃ mɛ̀n do ga baadi gɛ̃nɛ ũmɛ.
15Simↄ Pita kũ ìba pãndeo tɛ́ Yesu kpɛ. Sa'oriki zↄ̃kↄ̃ↄ ìba pãnde pì dↄ̃, akũ ìbaa pì tɛ́ Yesui à gɛ̃̀ sa'oriki zↄ̃kↄ̃ↄ pì bɛ ↄnn,
16ama Pita gↄ̃̀ zɛna gãnulɛa. Akũ ìba kũ sa'oriki zↄ̃kↄ̃ dↄ̃ pìi gɛ̀ɛ à yã ò nↄgbɛ̃ kũ àtɛn zɛ́ pì dãkpãnɛ, akũ à tò Pita gɛ̃̀.
17Akũ nↄgbɛ̃ zɛ́dãkpãrii pì Pita là à pì: Gↄ̃gbɛ̃ pìi ìbanↄ dokemɛ n ũroo? Pita wèa à pì: Makũro.
18Zĩ̀rinↄ kũ dogarinↄ tɛn tɛ́ kũ ò lè kpákpa kũ ĩa kun yãi. Pita kú kũńwo gwe, àtɛn tɛ́ kpákpa se.

19Akũ sa'oriki zↄ̃kↄ̃ tɛn Yesu lala a ìbanↄ yãi kũ a yãdannɛnaao.
20Yesu wèa à pì: Ma yã ò baadinɛ gupuraa. Ma yã dàdańnɛ aduakɛkpɛnↄ gũn kũ Luda ↄnnwo, gu kũ Yudanↄ dì kↄ̃ kakaran ń pínki. Mádi yãke o asiri gũnlo.
21Bↄ́yãi ntɛni ma lalaa? Ǹ ma yãmarinↄ la, ò yã kũ ma òńnɛ dↄ̃.
22Kũ Yesu yã ò lɛ, dogari kũ ò kú gwenↄ do a sãn kɛ̀ à pì: Òdi yã we sa'oriki zↄ̃kↄ̃ↄa lɛro.
23Yesu wèa à pì: Tó yã vãnin ma ò, ǹ o ò ma. Tó yã manan ma ò sↄ̃, bↄ́yãin n ma lɛɛ?
24Akũ Anasa Yesu gbàrɛ sa'oriki zↄ̃kↄ̃ Kayafa kĩnaa yĩna.
25Pita kpɛ́ zɛ gwe àtɛn tɛ́ kpákpa. Akũ ò a là ò pì: A ìbanↄ dokemɛ n ũroo? Pita ledi kpà à pì: Makũmɛro.
26Sa'oriki zↄ̃kↄ̃ↄ zĩ̀rinↄ do bi gbɛ̃ kũ Pita à a sã gò danɛmɛ, akũ à pì: Mádi á e lɛɛlɛ swadakoo gũnloo?
27Akũ Pita ledi kpà dↄ. Zaa gwe gↄ̃̀nↄ ko lɛ́ zù.
28Gudↄo akũ Yuda gbãnadenↄ bò kũ Yesuo Kayafa bɛa, ò gɛ̀ɛ kãao bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ bɛa. Odi gɛ̃ a ↄnnlo, de òsungↄ̃ gbãsĩro yãi, zaakũ ò ye ò Vĩnla dikpɛ kɛmɛ.
29Abire yãi Pilati bò à sù ń kĩnaa à pì: Yã kpaten á vĩ kũ gbɛ̃ pìioo?
30Ò wèa ò pì: Tó yãvãnikɛriinlo, de ódi su ò a kpámmaro.
31Akũ Pilati pìńnɛ: À a sɛ́ à gɛ́ yãkpatɛ kɛ kãao á zĩda dokaa. Akũ gbãnade pìnↄ pìnɛ: Ó gbɛ̃dɛna zɛ́ vĩro.
32Abirekũ kɛ̀ de yã kũ Yesu ò le à papa yãimɛ, kũ à a ga yã taka ò.
33Akũ Pilati ɛ̀ra à gɛ̃̀ ↄnn. À Yesu sìsi, akũ à a là à pì: Mↄkↄ̃n Yudanↄ kína ũ yá?
34Yesu wèa à pì: Ntɛn o lɛ kũ n zĩdaoon yá, ke ò ma yã ònnɛmɛɛ?
35Pilati pì: Yudan ma ũ yá? N burinↄ kũ n sa'orikinↄ mɛ́ ò n kpama. Bↄ́n n kɛ̀ɛ?
36Yesu pì: Ma kpata bi andunia díkĩna pↄ́nlo. Tó ma kpata bi andunia díkĩna pↄ́mɛ, de ma ìbanↄ zĩ̀i kà de òsun ma kpá Yuda gbãnadenↄaro. Ma kpata bi andunia la pↄ́nlo.

37Akũ Pilati pìnɛ: Ase kínamɛ n ũ yá? Yesu wèa à pì: N ò a zɛ́a kũ kínan ma ũ. Ò ma i, akũ ma su andunia gũn yãpura sèedade ũ. Gbɛ̃ kũ à de yãpura pↄ́ ũ dì ma yã ma.
38Pilati pì: Bↄ́n yãpura ũu? Kũ à ò lɛ, à ɛ̀ra à bò à gɛ̀ɛ Yuda gbãnadenↄ kĩnaa à pìńnɛ: Mádi taari ke le gbɛ̃ diaro.
39Á futɛokarayã vĩ kũ madì purusunanↄ doke gbarɛárɛ Vĩnla dikpɛ zĩ. Á ye mà Yudanↄ kína gbarɛárɛn yá?
40Akũ ò wiki lɛ̀ dↄ ò pì: Àkũmɛro, Barabamɛ! Baraba pì sↄ̃ bi kpãni wɛ́dewɛmɛ.