Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A gↄrↄ aakↄ̃de zĩ òtɛn nↄ sɛ́ zaa Kana, Galili bùsun. Yesu da kú gwe,
2akũ ò Yesu kũ a ìbanↄ sìsi nↄsɛ kĩnaa dↄ.
3Kũ sèwɛ̃ kĩ̀a, Yesu da pìnɛ: ò sèwɛ̃ vĩ doro bi.
4Akũ Yesu wèa à pì: Bↄ́yãi n ma le abireoo? A gↄrↄ dí kámɛnɛ kↄ̀ro.
5Akũ a da pì zĩkɛrinↄnɛ: Lákũ ani oárɛ nà, à kɛ lɛ.
6Gbɛ̀ orozãnↄn kú gwe mɛ̀n suddo Yudanↄ gbã̀bo'i kábↄnↄ ũ. A kenↄ dì í sí lita basiikↄ̃mɛ, a kenↄ sↄ̃ basuddo.
7Akũ Yesu pì zĩkɛrinↄnɛ: À í káka orozã dínↄ pa. Akũ ò í kàka à pà yɛ́rɛrɛ.
8Akũ à pìńnɛ: À tↄ́ à gɛ́o kↄ̃kↄ̃'orinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄnɛ sa. Akũ ò tↄ̀ ò gɛ̀ɛonɛ.
9Kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pì í litɛna sèwɛ̃ ũ pì lɛ́ kɛ̀, adi dↄ̃ gu kũ à bònlo, ama zĩkɛri kũ ò í pìi tↄ̀nↄn dↄ̃. Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pì ebayao sìsi
10à pìnɛ: Wɛ̃ nnan òdi kpáḿma gĩa. Gↄrↄ kũ wɛ̃ tɛn diḿman òdi su kũ a gɛbuo sà. Mↄkↄ̃n sↄ̃, n wɛ̃ nna tò kpɛkpɛ.
11Yesu daboyã káakuden gwe, kũ à kɛ̀ zaa Kana, Galili bùsun. À tↄ́ bò, akũ a ìbanↄ a náani kɛ̀.
12Abire gbɛra Yesu gɛ̀ɛ Kapɛnamu kũ a dao kũ a dakũnanↄ kũ a ìbanↄo, ama odi gↄrↄ pla kɛ gwero.
13Kũ Yudanↄ Vĩnla dikpɛ kà kãni, akũ Yesu gɛ̀ɛ Yurusalɛmu.
14À è òtɛn zùnↄ kũ sãnↄ kũ lukulukunↄ yía Luda ↄnn, ↄgↄlilinkɛrinↄn vutɛna gwe.
15Akũ à bàflãa tã̀ à pɛ̀ḿma ò bↄtɛ kũ sãnↄ kũ zùnↄ pínki. À ↄgↄlilinkɛrii pìnↄ ↄgↄ fã̀kↄ̃a, à ń teburunↄ yĩ̀pa à kↄ̀tɛńnɛ.
16Akũ à pì lukulukuyarii pìnↄnɛ: À pↄ́ pìnↄ sɛ́tɛ à boo pínki. Àsun ma De ↄn kɛ ɛtɛ ũro.
17Akũ yã kũ à kɛ̃na Luda yãn díkĩna dↄ̀ a ìbanↄgu kũ à pì: N ↄn yã ma kũ gbãna manamana.
18Akũ Yuda gbãnadenↄ a là ò pì: Daboyã kpaten ĩni kɛwɛrɛ de ò dↄ̃ kũ ń yã bire kɛna iko vĩi?

19Yesu wèḿma à pì: À Luda kpɛ́ dí wí, mani ɛra mà futɛ gↄrↄ aakↄ̃ dagura.
20Akũ gbãnade pìnↄ pìnɛ: Wɛ̃̀ bupla awɛɛsuddon ò kpɛ́ pìi bò, akũ mↄkↄ̃n ĩni futɛ gↄrↄ aakↄ̃ gũn yá?
21Ama Luda kpɛ́ kũ à a yã òo pìi, a mɛ̀ yãn àtɛn o.
22Kũ Yesu vù bona gan, yã kũ à òo pìi dↄ̀ a ìbanↄgu, akũ ò yã kũ à kɛ̃na Luda yãn sì kũ yã kũ Yesu òo pìio.
23Kũ Yesu kú Yurusalɛmu Vĩnla dikpɛ zĩ ò a náani kɛ̀ dasi, kũ ò daboyã kũ à kɛ̀nↄ è yãi.
24Yesu dí ń náani kɛro, zaakũ à baadi nɛ̀sɛ dↄ̃mɛ.
25Adi kɛ séto gbɛ̃ke gbɛ̃ yã ònɛro, zaakũ à yã kũ à kú baadi nɛ̀sɛɛ gũn dↄ̃.