Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisinↄ mà kũ Yesu tɛn gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ àtɛn ìbanↄ le de Yahayala.
2Adi kɛ Yesu mɛ́ àdi ń da'itɛ kɛ a zĩdaro, a ìbanↄ mɛ́ òdi kɛ.
3Kũ Yesu yã pìi mà, à fùtɛ Yudea à ɛ̀ra àtɛn tá Galili.
4Kũ àtɛn gɛ́ sↄ̃, à kũ̀ à bↄtɛ Samaria bùsun.
5Akũ à kà Samaria wɛ̃tɛ kũ òdi pi Sika. À zã̀ kũ zĩtɛ kũ Yakubu kpà a nɛ́ Yusufuaaoro.
6Yakubu lↄ̀gↄ kú gwe. Yesu táa ò à kpàsa, akũ a vùtɛ lↄ̀gↄↄ pìi sarɛ. Ifãntɛ̃ kà mìdangura.
7Samaria nↄgbɛ̃ ke sù í tↄ́, akũ Yesu pìnɛ: Ǹ ma gba í mà mi.
8A ìbanↄ sↄ̃, ò gɛ̀ɛ pↄ́ble lú wɛ̃tɛ gũn.
9Akũ nↄgbɛ̃ pìi pìnɛ: Yudamɛ n ũ, Samaria nↄgbɛ̃n ma ũ, akũ ntɛn í wɛ́ kɛmaa? Zaakũ Yudanↄ kũ Samariadenↄ yã dì kↄ̃ sɛ́ro.
10Akũ Yesu pìnɛ: Tó ń gba kũ Luda dì dańnɛ dↄ̃ kũ gbɛ̃ kũ àtɛn í wɛ́ kɛmmao, de mↄkↄ̃mmɛ ĩni wɛ́ kɛa à n gba í wɛ̃̀ndide.
11Nↄgbɛ̃ pìi pìnɛ: Baa, ń guga vĩro. Lↄ̀gↄ dí sↄ̃ a wɛ̀ɛ lòkoto. Ĩni í wɛ̃̀ndide pì le mámɛɛ?
12Ń de ó dizi káaku Yakubula gwɛɛ? Àkũ mɛ́ à lↄ̀gↄↄ pìi tòwɛrɛ. Àpi a í mì kũ a nɛ́nↄ kũ a pↄ́kãdenↄ.
13Akũ Yesu pìnɛ: Gbɛ̃ kũ à í díkĩna mì, ími ni ɛra à a dɛmɛ dↄ.
14Gbɛ̃ kũ ani í kũ mani kpáa mi sↄ̃, ími ni a dɛ ziki doro. Zaakũ í kũ mani kpáa ni gↄ̃ a nɛ̀sɛɛ gũn ísɛ̃boki í kũ ani bↄtɛnɛ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro ũmɛ.
15Akũ nↄgbɛ̃ pìi pìnɛ: Baa, ǹ ma gba í pìi, de ími sún ma dɛ mà su í tↄ́ la doro.
16Yesu pìnɛ: Ǹ gɛ́ n zã sísi à su lɛɛlɛ.
17Nↄgbɛ̃ pìi wèa à pì: Má gↄ̃ vĩro. Akũ Yesu pìnɛ: Kũ n pì, ń gↄ̃ vĩro, n yã ò a zɛ́amɛ.
18N zã kɛ̀ lɛu sↄↄro, akũ gↄ̃gbɛ̃ kũ ń kú kãao tera bi n zãnlo. N yãpura ò.
19Akũ nↄgbɛ̃ pìi pìnɛ: Baa, má dↄ̃̀ sà kũ annabiimɛ n ũ.
20Ó dizinↄ donyĩ kɛ̀ Ludanɛ kpi dí musu, ákↄ̃nↄ sↄ̃ adì pi Yurusalɛmu mɛ́ à gu kũ ò donyĩ kɛnnɛ ũ.
21Yesu pìnɛ: Nↄgbɛ̃, ǹ ma yã sí. Gↄrↄke tɛn su kũ áni donyĩ kɛ De Ludanɛ kpi dí musu ke Yurusalɛmu doro.
22Ákↄ̃nↄ, adì donyĩ kɛ Ludanɛ, ama á a dↄ̃ro, ókↄ̃nↄ sↄ̃, odì donyĩ kɛnɛ, akũsↄ̃ ó a dↄ̃, zaakũ surabanaa dì bo ókↄ̃nↄ Yudanↄ kĩnaamɛ.
23Gↄrↄ tɛn su à kà kↄ̀, kũ donyĩri yãpuradenↄ ni donyĩ kɛ De Ludanɛ kũ yãpurao kũ a Nini gbãnao. Gbɛ̃ bire takanↄn De Luda tɛn wɛtɛ ò donyĩ kɛarɛ.
24Luda bi ninimɛ, séde gbɛ̃ kũ òdi donyĩ kɛnɛnↄ donyĩ kɛnɛ kũ yãpurao kũ a Nini gbãnao.
25Akũ nↄgbɛ̃ pìi pìnɛ: Má dↄ̃ kũ Arumasihu kũ òdi pinɛ Kirisi ni su. Tó à sù, ani yã sĩnda pínki bↄkↄtɛwɛrɛ.
26Akũ Yesu pìnɛ: Makũ kũ matɛn yã onnɛ, makũmɛ a ũ.
27Gↄrↄ birea Yesu ìbanↄ sù, ò a lè àtɛn yã o kũ nↄgbɛ̃o. À bò ń sarɛ, ama ń gbɛ̃ke dí a la bↄ́n à yeiro ke bↄ́yãi àtɛn yã o kũ nↄgbɛ̃ pìioro.
28Akũ nↄgbɛ̃ pì a lo tò gwe, à gɛ̃̀ wɛ̃tɛ gũn à pì gbɛ̃nↄnɛ:
29À mↄ́ à gↄ̃gbɛ̃ ke gwa. À yã kũ ma kɛ̀nↄ òmɛnɛ pínki. Ke Arumasihu pìimɛ gwɛɛ?
30Akũ ò bↄ̀tɛ wɛ̃tɛ gũn òtɛn gɛ́ Yesu kĩnaa.
31Gↄrↄ birea sↄ̃ Yesu ìbanↄ pìnɛ: Rabi, ĩni pↄ́ bleroo?
32Akũ à pìńnɛ: Má pↄ́ble ke vĩ kũ á dↄ̃ro.
33Akũ a ìbanↄ kↄ̃ làla ò pì: Gbɛ̃ke sùnɛ kũ pↄ́bleon yá?
34Akũ Yesu pìńnɛ: Ma pↄ́blen gbɛ̃ kũ à ma zĩ pↄyenyĩnakɛna ũ ari mà zĩ kũ à dàmɛnɛ mì dɛ.
35Ákↄ̃nↄ adì pi mↄ siikↄ̃ mɛ́ à gↄ̃̀ kũ pↄ́kɛ̃gↄrↄ ni ká. Matɛn oárɛ, à wɛ́ sɛ́ à buranↄ gwa, zaakũ pↄ́nↄ mà ò kà kɛ̃na.
36Pↄ́kɛ̃ri tɛni a láada le kↄ̀, àtɛn gbɛ̃nↄ kakara wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro pↄ́ ũ, de pↄ́tↄ̃ri kũ pↄ́kɛ̃riio pↄnna kɛ lɛɛlɛ.
37Zaakũ yã díkĩna bi yãpuramɛ: Gbɛ̃ke mɛ́ àdi pↄ́ tↄ̃, gbɛ̃ke kɛ̃.
38Ma á zĩ pↄ́ kɛ̃ gu kũ ádi zĩ kɛnlo. Gbɛ̃ pãndenↄ mɛ́ ò zĩ kɛ̀ gwe, akũ átɛni ń zĩ àre ble.
39Samaria gbɛ̃ kũ ò kú wɛ̃tɛ pìi gũnnↄ Yesu náani kɛ̀ dasi yã kũ nↄgbɛ̃ pìi òńnɛ yãi, kũ à pì à yã kũ a kɛ̀nↄ òarɛ pínki.
40Abire yãi kũ ò kà Yesu kĩnaa, ò wɛ́ kɛ̀a à gↄ̃ kũńwo, akũ à kɛ̀ kũńwo gↄrↄ pla.
41Kũ Yesu yã òńnɛ, gbɛ̃ pãndenↄ a náani kɛ̀ dasidasi.
42Akũ ò pì nↄgbɛ̃ pìinɛ: Adi kɛ yã kũ n òwɛrɛ yãin o a náani kɛ̀ adoro. O a yã mà ó zĩdamɛ, akũ o dↄ̃̀ sà kũ andunia Surabariin a ũ yãpura.
43Kũ à gↄrↄ pla kɛ̀ kũńwo, a gbɛran à tà Galili,
44zaakũ à pì annabi dìgↄ̃ bɛ̀ɛrɛ vĩ a zĩda bùsunlo.
45Kũ à kà Galili, Galilidenↄ gbãnakɛ kpài, zaakũ ò gɛ̀ɛ ò Vĩnla dikpɛ Yurusalɛmumɛ, akũ ò yã kũ à kɛ̀ dikpɛ pì zĩnↄ è pínki.
46Akũ Yesu ɛ̀ra à gɛ̀ɛ Kana, gu kũ à í lìtɛ sèwɛ̃ ũ. Bùsu gbãnade ke kú gwe, a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ tɛn gyã kɛ zaa Kapɛnamu.
47Kũ à mà Yesu bò Yudea à sù Galili, akũ à gɛ̀ɛ a kĩnaa à wɛ́ kɛ̀a à gɛ́ a nɛ́ werekↄ̃a, zaakũ a kú ga lɛ́i.
48Akũ Yesu pìnɛ: Tó adi kɛ a daboyãnↄ kũ yãbonsarɛnↄ è baasiro, áni ma náani kɛro.
49Akũ gbãnade pìi pìnɛ: Baa, ǹ mↄ́ ari ma nɛ́ kpɛ́ à ga.
50Yesu pìnɛ: Ǹ tá bɛ. N nɛ́ ni garo. Gↄ̃gbɛ̃ pì yã kũ Yesu ònɛɛ sì, akũ à dà zɛ́n.
51Gↄrↄ kũ à tɛ́ zɛ́n, à dàkarɛ kũ a zĩ̀rinↄ, akũ ò pìnɛ a nɛ́ kun.
52Akũ à ń lá à pì: Gↄrↄ kpate takan à kɛ̀ sã̀naa? Akũ ò pìnɛ: Gĩa fãnantɛ̃ mↄ̀ do zakan mɛ̀wãna pìi kɛ̃̀a.
53Akũ de pìi dↄ̃̀ kũ gↄrↄ kũ Yesu òarɛ kũ a nɛ́ ni garon gwe. Akũ ò a náani kɛ̀, àpii kũ a bedenↄ ń pínki.
54Sèeda plade kũ Yesu kɛ̀ bona Yudea suna Galilin gwe.