Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ Pilati pì, ò Yesu kũ ò a gbɛ̃ kũ flã̀ao.
2Akũ sozanↄ lɛ̀ fùraa tã̀ ò kùnɛ ò arukĩmba tɛ̃ra dànɛ.
3Òtɛn nai dodo òtɛn pi: Fↄↄ, Yudanↄ kína! Akũ òtɛni a sãn kɛkɛ.
4Pilati ɛ̀ra à bò dↄ, akũ à pì gbɛ̃nↄnɛ: À gwa, matɛn booárɛ bàai la de à le à dↄ̃ kũ mádi yãke learo.
5Yesu bò bàai, à lɛ̀ fùraa pì kuna à arukĩmba wɛ́de pì dana. Akũ Pilati pìńnɛ: Gↄ̃gbɛ̃ pìin dí!
6Kũ sa'orikinↄ kũ dogarinↄ a è, ò wiki lɛ̀ ò pì: Ǹ a pá lía! Ǹ a pá lía! Akũ Pilati pìńnɛ: À a kũ à pá lía á zĩda, zaakũ mádi taari ke learo.
7Yuda gbãnade pìnↄ wèa ò pì: Ó doka vĩ, akũsↄ̃ doka pìi pì séde à ga, kũ à a zĩda dìtɛ Luda Nɛ́ ũ yãi.
8Kũ Pilati yã pìi mà, akũ vĩna kɛ̀kɛ à a kũ̀.
9À ɛ̀ra à gɛ̃̀ kũ Yesuo ↄnn dↄ, akũ à a là à pì: N bo máa? Yesu dí wearo,
10akũ Pilati pìnɛ: Ĩni yã o kũmaoroo? Ń dↄ̃ kũ má n gbarɛna iko vĩ, akũsↄ̃ má n pana lía iko vĩroo?
11Yesu wèa à pì: Ń iko ke vĩ ma musuro, sé kũ Luda kpàmma. Abire yãi gbɛ̃ kũ à ma kpamma durunna mɛ́ à zↄ̃kↄ̃.
12Zaa gↄrↄ birea Pilati tɛn zɛ́ wɛtɛ à a gbarɛ, ama Yuda gbãnadenↄ wiki lɛ̀ ò pì: Tó n gbɛ̃ pìi gbàrɛ, Siza gbɛ̃nnamɛ n ũro. Gbɛ̃ kũ à a zĩda dìtɛ kína ũ ibɛrɛɛ sɛ̀ kũ Sizaomɛ.
13Kũ Pilati yã bire mà, à pì ò bo kũ Yesuo bàai. Akũ à vùtɛ a tìntiia gu kũ òdi pi gbɛ̀ gusaran, kũ Eberu yão sↄ̃, Gabata.
14Vĩnla dikpɛ sorukɛzĩmɛ, ifãntɛ̃ kà mìdangura. Akũ Pilati pì Yuda gbãnade pìnↄnɛ: Á kínan dí.
15Akũ òtɛn wiki lɛ́ òtɛn pi: Ǹ a dɛ. Ǹ a dɛ. Ǹ a pá lía. Pilati pìńnɛ: Mani á kína pá lía yá? Sa'orikinↄ pì: Ó kína ke vĩro, Siza baasiro.
16Akũ Pilati Yesu kpàḿma ò a pá lía. Akũ ò a sɛ̀ ò tà kãao.
17Yesu bò wɛ̃tɛ gũn à a zĩda lígbãndurukpana sɛna, à gɛ̀ɛ gu kũ òdi pi Mìtokokia, kũ Eberu yão sↄ̃ Gↄgↄta.
18Gwen ò a pà lía kũ gbɛ̃nↄn pla pãndenↄ, gbɛ̃ do a ↄplai gbɛ̃ do a ↄzɛi, akũ Yesu kú ń dagura.

19Pilati takada kɛ̃̀ à nà Yesu lí pìia. Yã kũ à kɛ̃̀ɛ pìin dí:
20Yudanↄ takada kũ à kɛ̃̀ɛ pì kyó kɛ̀ dasi, zaakũ gu kũ ò Yesu pà lían pìi zã̀ kũ wɛ̃tɛoro. Ò takada pìi kɛ̃̀ kũ Eberu yão kũ Romudenↄ yão kũ Giriki yãomɛ.
21Akũ Yuda sa'orikinↄ pì Pilatinɛ: Ǹsun kɛ̃ ǹ pi Yudanↄ kínaro, ama ǹ kɛ̃ kũ àkũ mɛ́ à pì Yudanↄ kínamɛ a ũ.
22Pilati pì: Yã kũ ma kɛ̃̀n ma kɛ̃̀.
23Kũ sozanↄ Yesu pà lía ò làka, akũ ò a pↄ́kasanↄ sɛ̀tɛ ò kpàatɛ lɛu siikↄ̃ baadi mìia. Ò a utagyaba kũ ò tã̀ nabinaa sari zaa musu ari zĩtɛ sɛ̀ dↄ,
24akũ ò pìkↄ̃nɛ: Òsun uta pì kɛ̃kɛ̃kↄ̃rɛro. Ò kàpa kpá de ògↄ̃ dↄ̃ gbɛ̃ kũ ani gↄ̃nɛ. Ò kɛ̀ lɛ, de yã kũ ò kɛ̃̀ Luda yãn le à papamɛ, kũ ò pì: Ò ma pↄ́kasanↄ kpàatɛkↄ̃nɛ, ò kàpaa kpà ma uta yãi. Abire yãin sozanↄ kɛ̀ lɛ.
25Yesu da kũ a da dakũnao kũ Kolopa nanↄ Mariamao kũ Mariama Magadalɛnio kú lí kũ ò Yesu pàaa sarɛ.
26Kũ Yesu a da è kũ a ìba kũ à yeiio zɛna kↄ̃ sarɛ, à pì a danɛ: Nↄgbɛ̃, n nɛ́n di!
27Akũ à pì ìbaa pìinɛ: N dan di! Zaa zĩ birean ìbaa pìi a sɛ̀ à tà kãao a bɛa.
28Abire gbɛra Yesu dↄ̃ kũ a pínki pàpa. De yã kũ à kɛ̃na Luda yãn le à papa akũ à pì: Ími tɛni ma dɛ.
29Lo kú gwe, sèwɛ̃ kpã̀kpã kán pana. Akũ ò sako yàku wɛ̃ pìi gũn ò pɛ̀ sɛ̃̀lia ò dↄ̀ Yesunɛ a lɛ́a.
30Kũ à wɛ̃ pìi mì à pì: Yã làka. Akũ à a mìi pɛ̀tɛ à a wɛ̃̀ndii gbàrɛ.
31Kámmabogↄrↄ sorukɛzĩmɛ. Yuda gbãnadenↄn ye gɛ̀nↄ gↄ̃ lía ari kámmabogↄrↄ zĩro, zaakũ kámmabogↄrↄ zĩ pì bi gↄrↄ zↄ̃kↄ̃ↄmɛ. Akũ ò gɛ̀ɛ ò wɛ́ kɛ̀ Pilatia ò ń gbá ɛ́'ɛ ò ń kipa.
32Akũ sozanↄ gɛ̀ɛ ò gbɛ̃ káaku kũ ò pà lía lɛɛlɛ kũ Yesuo gbá ɛ̀'ɛ kũ a plade pↄ́o dↄ.
33Kũ ò kà Yesu kĩnaa, ò è à gĩnakɛ à gà kↄ̀, akũ odi a gbá ɛ́'ɛro.
34Akũ sozanↄ doke Yesu zↄ̃̀ kũ sário a gbã̀ntɛrɛɛa. Gwe gↄ̃̀nↄ aru kũ ío bↄ̀tɛ.
35Gbɛ̃ kũ à yã pìi è kũ wɛ́o mɛ́ a ò. A sèedakɛna yãpura vĩ, à dↄ̃ kũ yãpuran átɛn o, de ákↄ̃nↄ sↄ̃ à le à Yesu náani kɛ.
36Yã birenↄ kɛ̀ de yã kũ à kɛ̃na Luda yãn díkĩna papamɛ, ò pì: Oni a wá ke ɛ́ro.

37À kɛ̃na Luda yãn dↄ ò pì: Oni gbɛ̃ kũ ò a zↄ̃̀ gwa.
38Abire gbɛra Yusufu Arimatea gɛ̀ɛ à wɛ́ kɛ̀ Pilatia, de à a gba zɛ́ à Yesu gɛ̀ɛ kipa. Yesu ìbaamɛ asiri gũn, kũ àtɛn vĩna kɛ Yuda gbãnadenↄnɛ yãi. Pilati wènɛ, akũ à gɛ̀ɛ à a gɛ̀ɛ sɛ̀ à tào.
39Nikodɛmu kũ à gɛ̀ɛ Yesu kĩnaa gwãani gɛ̀ɛ se kũ lí'ↄo yãkatɛna kũ ɛzɛ kũ àdi tó gɛ̀ vãroo à kà kiloo baraakuri taka bà.
40Akũ ò Yesu gɛ̀ɛ sɛ̀ ò táaru bizanↄ fĩ̀fĩa kũ ɛzɛ pìio, lákũ Yudanↄ dì gɛ̀ kpe ta nà ń futɛokarayã gũn.
41Kara kú gu kũ ò Yesu pà líaa pìn. Gbɛ̀wɛɛ kũ ò sↄ̀ mira ũ dufu kú karaa pìi gũn, odi gbɛ̃ke dan zikiro.
42Gwen ò Yesu wùtɛn, kũ à zã̀ kũńworo, kũ dↄ Yudanↄ kámmabogↄrↄ tɛn ká yãi.