Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ari Vĩnla dikpɛ gↄ̃ gɛ́ ká, Yesu dↄ̃̀ kũ a bona andunia dí gũn tana a De kĩnaa gↄrↄ kà. Lákũ à ye a gbɛ̃nↄi andunia gũn nà, à yeńyĩ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́mmɛ.
2Kũ òtɛn ↄkↄsi pↄ́ ble, Ibilisi gĩnakɛ à yã dà Simↄ Isikariↄti nɛ́ Yudasi swɛ̃̀n kↄ̀, de à Yesu kpáḿma.
3Yesu dↄ̃̀ kũ a De pↄ́ sĩnda pínki nàarɛ a ↄĩ. À dↄ̃̀ kũ a bo Luda kĩnaamɛ, akũsↄ̃ áni ɛra à tá a kĩnaamɛ.
4Gↄrↄ kũ òtɛn pↄ́ ble, Yesu fùtɛ à a uta bò à kàtɛ, akũ à tawali sɛ̀ à dↄ̀ a pi.
5Abire gbɛra à í kà ta gũn, akũ à nà a ìbanↄ gbá pípinaaa, àtɛn gogo kũ tawali kũ à dↄ̀ a piaao.
6Kũ à kà Simↄ Pita kĩnaa, Pita pìnɛ: Dikiri, mↄkↄ̃n mɛ́ ĩni ma gbá pípimɛnɛ yá?
7Yesu wèa à pì: Ń yã kũ matɛn kɛ dↄ̃ gĩaro, ama ĩnisũn dↄ̃.
8Pita pìnɛ: Ĩni ma gbá pípimɛnɛro fá! Yesu pìnɛ: Tó mádi n gbá pípiro, n bàka kú kũmao doro.
9Simↄ Pita pìnɛ: Dikiri, adi kɛ ma gbámɛ adoro, ma ↄ kũ ma mìioomɛ dↄ.
10Yesu pìnɛ: Gbɛ̃ kũ à zú òo bàka kú kũ a mɛ̀gu ke pípinaaoro, séde a gbá, zaakũ à punamɛ. Á gbãsĩro, ama adi kɛ á pínkinlo.
11À gbɛ̃ kũ ani a kpáḿma dↄ̃. Abire yãin à pì ò gbãsĩ sari ń pínkiro.
12Kũ à ń gbá pìpińnɛ à làka, à a uta sɛ̀ à dà, akũ à ɛ̀ra a gbɛ̀nh. À pìńnɛ: Á yã kũ ma kɛ̀árɛ dↄ̃ yá?
13Adì ma sísi Dannɛri kesↄ̃ Dikiri. Átɛn o a zɛ́amɛ, zaakũ má de a ũmɛ.
14Lákũ makũ kũ má de á dikiri kũ á dannɛriio ũ á gbá pìpiárɛ nà, àgↄ̃ kↄ̃ gbá pípi lɛ se.
15Ma a taka kɛ̀árɛ. Àgↄ̃ kɛ lákũ ma kɛ̀árɛ nà.
16Yãpuran matɛn oárɛ, zↄ̀blerii dìgↄ̃ de a dikirilaro, zĩ̀rii dìgↄ̃ de gbɛ̃ kũ à a zĩ̀laro.
17Lákũ a yã bire dↄ̃̀ nà, arubarikadenↄn á ũ tó átɛn kɛ lɛ.
18Adi kɛ á pínki yãn matɛn oro. Má gbɛ̃ kũ ma ń sɛ́nↄ dↄ̃. Séde yã kũ à kɛ̃na Luda yãn dí papa kũ ò pì: Gbɛ̃ kũ odì ↄ kakara ta dokↄ̃nↄ gũn mɛ́ à bò ma kpɛ.

19Matɛn oárɛ tera ari à kpɛ́ à su, de tó à sù, áni sí kũ makũmɛ a ũ.
20Yãpuran matɛn oárɛ, gbɛ̃ kũ à ma zĩ̀rii sì ma simɛ. Gbɛ̃ kũ à ma si sↄ̃, ade gbɛ̃ kũ à ma zĩ sìmɛ.
21Kũ Yesu ò lɛ, à nɛ̀sɛyↄkↄ sì, akũ à òńnɛ swáswa à pì: Yãpuran matɛn oárɛ, á gbɛ̃ mɛ̀n do mɛ́ ani ma kpáḿma.
22Akũ a ìbanↄ kↄ̃ wɛ́ gwàgwa ò bídi kɛ̀ gbɛ̃ kũ à tɛ́a.
23Ìba do kũ Yesu yei manamana gɛngɛsɛkɛna a sarɛ.
24Akũ Simↄ Pita lɛ́zuki kɛ̀nɛ à Yesu la tó dín à tɛ́a.
25Akũ ìbaa pìi nà Yesui à a là à pì: Dikiri, dímɛɛ?
26Yesu wèa à pì: Mani loma zↄ̃ dòoa mà kpá adea. Akũ à lomaa zↄ̃̀ dòoa à kpà Simↄ Isikariↄti nɛ́ Yudasia.
27Kũ Yudasi lomaa pìi sì, Setan gɛ̃̀agu gↄ̃̀nↄ. Akũ Yesu pìnɛ: Yã kũ ĩni kɛ ǹ kɛ likalika.
28Gbɛ̃ kũ òtɛn pↄ́ blenↄ ke dí dↄ̃ ke bↄ́yãi Yesu ònɛ lɛro.
29Kũ Yudasi mɛ́ àdigↄ̃ ↄgↄsↄ̃nↄ kũna, akũ gbɛ̃kenↄ tɛn da Yesu pìnɛ à gɛ́ dikpɛ pↄ́ kũ ò yeinↄ lúmɛ ke à gɛ́ pↄ́ke kpá takasidenↄa.
30Kũ Yudasi lomaa pìi sì, à bò gↄ̃̀nↄ. Gwãanimɛ sↄ̃.
31Kũ Yudasi bò, akũ Yesu pì: Tera sà Bisãsiri Nɛ́ ni tↄ́ bo, Luda sↄ̃ ani tↄ́ bo a yã musu.
32Tó Luda tↄ́ bò a musu sↄ̃, Luda ni a tↄ́ bo a kĩnaa, akũsↄ̃ ani bo gↄ̃̀nↄmɛ.
33Ma nɛ́nↄ, ma kunna kãáo gↄ̃̀ fítimɛ. Áni ma wɛtɛ, ama matɛn oárɛ tera lákũ ma ò gbãnadenↄnɛ nà, áni fↄ̃ à gɛ́ gu kũ matɛn tánlo.
34Matɛn yã dufu ditɛárɛ, àgↄ̃ yekↄ̃i. Lákũ má yeái nà, ákↄ̃nↄ sↄ̃ àgↄ̃ yekↄ̃i lɛ dↄ.
35Tó á yekↄ̃i, baadi ni á dↄ̃ ma ìbanↄ ũ.
36Simↄ Pita a là à pì: Dikiri, ntɛn tá máa? Yesu wèa à pì: Gu kũ matɛn tán, ĩni fↄ̃ ǹ tɛ́mai gĩaro, ama ĩni láka ǹ su.

37Pita pìnɛ: Dikiri, bↄ́yãi mani fↄ̃ mà tɛ́nyĩ teraroo? Mani gí ma wɛ̃̀ndiii n yãi.
38Yesu pì: Ĩni gí n wɛ̃̀ndiii ma yãi sↄ̃ yá? Yãpuran matɛn onnɛ, ari ko gↄ̃ gɛ́ lɛ́ zu, ĩni ledi kpámai gɛ̃̀n aakↄ̃.