Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vĩnla dikpɛ gↄ̃̀ gↄrↄ suddo, akũ Yesu sù Bɛtani, Lazaru kũ à a vù bona gan wɛ̃tɛa.
2Ò pↄ́ble kɛ̀ Yesunɛ gwe. Maata mɛ́ àtɛn pↄ́ble kpaatɛtɛ, Lazaru sↄ̃ à kú pↄ́blerinↄ tɛ́ kũ Yesuo.
3Akũ Mariama nísi buri mana ↄgↄde sɛ̀ à sùo, à kù Yesu gbáa, akũ à a gbá gògo kũ a mìkão. Nísi gbĩ dàgula kpɛ́ pìi gũn.
4Yesu ìbanↄ doke Yudasi Isikariↄti kũ ani Yesu kpáḿma pì:
5Nísi dí ↄgↄ kà andurufu wàa do kpɛ́ basↄↄro. Bↄ́yãi odi yía ò a ↄgↄ kpà takasidenↄaroo?
6Adi kɛ à abirekũ o takasidenↄ wɛ̃ndagwana yãinlo, kũ à de kpãni ũ yãimɛ. Àkũ mɛ́ àdigↄ̃ ↄgↄsↄ̃nↄ kũna àgↄ̃ ↄgↄ fĩnti bo.
7Akũ Yesu pì: Ǹ nↄgbɛ̃ dake tó. Abirekũ dìtɛ ari ma gɛ̀ kɛgↄrↄamɛ.
8Takasidenↄ nigↄ̃ kú kãáo gↄrↄ sĩnda pínki, makũ sↄ̃ manigↄ̃ kú kãáo gↄrↄ pínkiro.
9Yuda gbãnadenↄ mà kũ Yesu kú Bɛtani, akũ ò gɛ̀ɛ gwe dasidasi. Adi kɛ Yesu yãin ò gɛ̀ɛ adoro, de dↄ ò Lazaru kũ Yesu a vù bona gan e yãimɛ.
10Akũ sa'orikinↄ zɛ̀o ò Lazaru dɛ se dↄ,
11zaakũ a yãin gbãnadenↄ tɛn kɛ̃ḿma dasi, òtɛn Yesu náani kɛ.
12Kũ gu dↄ̀, pari kũ ò sù dikpɛ kɛ Yurusalɛmunↄ mà kũ Yesu tɛn su,
13akũ ò zaa lánↄ zↄ̃̀zↄ̃ ò gɛ̀ɛ daalɛo. Òtɛn wiki lɛ́ òtɛn pi: Ǹ gbãna kɛ! Arubarikaden gbɛ̃ kũ àtɛn su kũ Dikiri tↄ́o ũ! Arubarikaden Isarailanↄ kína ũ!
14Yesu zaaki è à dìa lákũ à kɛ̃na Luda yãn nà ò pì:
15Zaiↄ̃denↄ, àsun vĩna kɛro. Á kína tɛn su à di zaakinɛ bↄ̀rↄ kpɛ.
16A ìbanↄ dí yã pìi mì dↄ̃ gĩaro. Yesu futɛ à tana gakuri gũn gbɛran ò dↄ̃̀ sà kũ ò yã pìi kɛ̃̀ a musumɛ, akũ mↄ́kↄ̃nↄ mɛ́ ò a pínki kɛ̀nɛ.
17Kũ Yesu Lazaru sìsi à a vù bona miran, gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ a baaruu kpàkpańnɛ.
18Abire yãin pari gɛ̀ɛ ò dàalɛ, zaakũ ò mà kũ à daboyã pìi kɛ̀.

19Akũ Farisinↄ pìkↄ̃nɛ: A è yá? Óni fↄ̃ ò pↄ́ke woaro. À gwa lákũ andunia bò à tɛ́i nà.
20Girikinↄn kú gbɛ̃ kũ ò sù donyĩ kɛ dikpɛkɛkinↄ tɛ́,
21akũ ò gɛ̀ɛ Filipi kũ à bò Bɛtɛsaida, Galili bùsun kĩnaa, ò wɛ́ kɛ̀a ò pì: Mare, ó ye kↄ̃'enaai kũ Yesuo.
22Filipi gɛ̀ɛ à ò Andurunɛ, akũ ò gɛ̀ɛ ò ò Yesunɛ lɛɛlɛ.
23Yesu pìńnɛ: Bisãsiri Nɛ́ tↄ́bogↄrↄ kà.
24Yãpuran matɛn oárɛ, tó pↄ́wɛ dí gɛ̃ bùsuu gũn à fↄ̃̀mbaa bòro, àdigↄ̃ kun adomɛ. Tó à fↄ̃̀mbaa bò sↄ̃, àdi nɛ́ i manamana.
25Gbɛ̃ kũ à ye a wɛ̃̀ndiii ni kurai. Gbɛ̃ kũ à gì a wɛ̃̀ndiii andunia díkĩnan sↄ̃, ade nigↄ̃ kũna ari gↄrↄ sĩnda pínki.
26Tó gbɛ̃ ye à zĩ kɛmɛnɛ, àgↄ̃ tɛ́mai. Ma zĩkɛri pì nigↄ̃ kú gu kũ má kún. Tó gbɛ̃ tɛn zĩ kɛmɛnɛ, ma De ni a kpe ta.
27Tera sà ma pↄ yàka. Bↄ́n mani oo? Mani pi, Baa, ǹ ma bo yã kũ àtɛn suman yá? Oi! Ma su yã kũ àtɛn suma pì yãimɛ.
28Baa, ǹ tↄ́ bo. Akũ kòtoo bò ludambɛ à pì: Ma tↄ́ bò kↄ̀, akũsↄ̃ mani ɛra mà bo dↄ.
29Kũ gbɛ̃ kũ ò kú gwenↄ mà, ò pì: Legũ mɛ́ à pũ̀tã. Gbɛ̃kenↄ pì: Malaika mɛ́ à yã ònɛ.
30Akũ Yesu pìńnɛ: Adi kɛ ma yãin kòtoo pìi bòro, á yãimɛ.
31Yã ni vutɛ andunia díkĩnaa sà. Oni andunia díkĩna kína bo kpatan sà.
32Makũ sↄ̃, tó ò ma sɛ ò ma dↄ musu mani buri sĩnda pínki gátɛ ò su ma kĩnaa.
33Kũ Yesu ò lɛ, à ga kũ ani ga takan à tɛ́a.
34Akũ gbɛ̃nↄ pìnɛ: O mà à kú doka takadan ò pì Arumasihu nigↄ̃ kun gↄrↄ pínkimɛ, akũ n pì oni Bisãsiri Nɛ́ sɛ́ ò dↄ musu sↄ̃ bi? Dímɛ Bisãsiri Nɛ́ pì ũu?
35Yesu wèḿma à pì: Gupura kunna kãáo gↄ̃̀ fítimɛ. Gↄrↄ kũ gupura pì kú kãáo, àgↄ̃ kuren, de gu sún sira kũáwaro yãi. Gbɛ̃ kũ àtɛn kure gusiran dↄ̃ gu kũ àtɛn gɛ́nlo.
36Gↄrↄ kũ á gupura pì vĩ, à gupura pì náani kɛ, de à gↄ̃ gupuradenↄ ũ. Kũ Yesu ò lɛ, akũ à gɛ̀ɛ à ùtɛńnɛ.

37Bee kũ daboyã dasi kũ à kɛ̀ ń wáranↄ, odi a náani kɛro,
38de yã kũ annabi Isaya ò le à papa yãi kũ à pì: Dikiri, gbɛ̃ke dí baaru kũ o kpà síro. Ò n gbãna è odi dↄ̃ro.
39Odi we ò a náani kɛ̀ro, zaakũ Isaya pì dↄ:
40Luda ń wɛ́ vĩ̀na kũ̀ńnɛ de òsun gu ero. À ń kùgbãna kũ̀ńnɛ de òsun yã ma ò arɛ dↄa à ń werekↄ̃aro.
41Isaya abirekũ ò kũ à Yesu gakuri è yãimɛ, akũ à a yã ò.
42Bee kũ abireo gbãnade pìnↄ Yesu náani kɛ̀ dasi. Farisinↄ yãin òdigↄ̃ ye ò dↄ̃ḿmaro, de òsun aduakɛkpɛ zɛ́ zↄ̃ńnɛro yãi.
43Zaakũ ò ye bisãsirinↄ ń sáabu kpá de Luda ń sáabu kpála.
44Akũ Yesu pũ̀tã à pì: Gbɛ̃ kũ àtɛni ma náani kɛ, adi kɛ makũn àtɛni náani kɛ adoro, àtɛn gbɛ̃ kũ à ma zĩ náani kɛmɛ se dↄ.
45Gbɛ̃ kũ àtɛni ma e tɛn gbɛ̃ kũ à ma zĩ emɛ se.
46Ma su andunia gũn gupura ũmɛ, de gbɛ̃ kũ àtɛni ma náani kɛ sún gↄ̃ gusiran doro.
47Gbɛ̃ kũ à ma yã mà akũ à kũnaro, adi kɛ makũ mɛ́ mani yã vutɛaro, zaakũ mádi su yã vutɛ andunianlo, ma su andunia sura bamɛ.
48Yãkpatɛkɛna tɛn gbɛ̃ kũ à gìmai adi ma yã síro dã. Yã kũ ma ònɛɛ pì mɛ́ ani vutɛa ziazĩ.
49Zaakũ mádi yãke o kũ ma zĩdaoro. Yã kũ ma ò kũ yã kũ ma dàńnɛo, ma De kũ à ma zĩ mɛ́ à dìtɛmɛnɛ.
50Má dↄ̃ kũ yã kũ à dìtɛmɛnɛ bi wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro yãmɛ. Abire yãi yã kũ matɛn o, matɛn o lákũ ma De dàmɛnɛ nàmɛ.