Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma yã dínↄ òárɛ de àsun furo yãimɛ.
2Oni aduakɛkpɛ zɛ́ zↄ̃árɛ. A gↄrↄ tɛn su se kũ gbɛ̃ kũ ani á dɛ nigↄ̃ da Luda zĩn àtɛn kɛ.
3Oni yã pìnↄ kɛárɛ kũ ò ma De kũ makũo dↄ̃ro yãi.
4Ma yã dínↄ òárɛ de tó a gↄrↄ kà, ánigↄ̃ dↄ̃ kũ ma òárɛ kↄ̀. Mádi yã dínↄ oárɛ zaa káakuro, kũ má kú kãáo yãi.
5Matɛn tá gbɛ̃ kũ à ma zĩ kĩnaa sà, ama á gbɛ̃ke dí ma la gu kũ matɛn tánlo.
6Á nɛ̀sɛɛ yàka sà kũ ma yã dínↄ òárɛ yãi.
7Yãpuran matɛn oárɛ, ma tana ni àre kɛárɛ, zaakũ tó mádi táro, Zɛkũnwode pì ni su á kĩnaaro. Tó ma ta, mani a zĩáwa.
8Tó à sù, ani tó andunia a yãzɛ dↄ̃ durunna kũ manakɛnaao kũ yãvutɛmmanaao musu.
9Oni a yãzɛ dↄ̃ durunna yã musu, kũ odi ma náani kɛro yãi.
10Oni a yãzɛ dↄ̃ manakɛna yã musu, kũ matɛn tá ma De kĩnaa, áni ma e doro.
11Oni a yãzɛ dↄ̃ yãvutɛmmanaa musu, kũ yã vùtɛ andunia díkĩna kínaa yãi.
12Má yã vĩ dↄ dasi mà oárɛ, ama áni yã pìnↄ fↄ̃ gĩaro.
13Tó Nini yãpurade sù, ani doárɛ arɛ yãpura pínki gũn. Ani yã o kũ a zĩda dↄ̃naaoro, yã kũ à màan anigↄ̃ o, ani yã kũ àtɛn sunↄ baaru kpáárɛ.
14Ani ma tↄ́ bo, zaakũ ani ma yãnↄ sɛ́tɛ à babaárɛ.
15Pↄ́ kũ ma De vĩ pínki bi ma pↄ́mɛ. Abire yãin ma pì, ani ma yãnↄ sɛ́tɛ à babaárɛ.
16À gↄ̃̀ fíti kũ áni ma e doro, à gↄ̃̀ fíti dↄ kũ áni ma e.
17Akũ a ìba kenↄ pìkↄ̃nɛ: Bↄ́ yãn àtɛn owɛrɛ gwee? À pì à gↄ̃̀ fíti kũ óni a e doro, à gↄ̃̀ fíti dↄ kũ óni a e. À pì dↄ, átɛn tá a De kĩnaamɛ.
18Akũ ò pì: À gↄ̃̀ fíti kũ à òo pì de deraa? Ódi yã kũ àtɛn o pìi dↄ̀rↄ dↄ̃ro.

19Yesu dↄ̃̀ kũ ò ye ò a la, akũ à pìńnɛ: Kũ ma pì à gↄ̃̀ fíti kũ áni ma e doro, akũsↄ̃ à gↄ̃̀ fíti kũ dↄ áni ma e, abirekũn átɛn kↄ̃ lalai yá?
20Yãpuran matɛn oárɛ, áni ↄ́ↄ dↄ à wɛ̃nda kɛ, ama andunia ni pↄnna kɛ. Ánigↄ̃ kú pↄsira gũn, ama á pↄsira pì ni litɛ pↄnna ũ.
21Tó nↄgbɛ̃ ye à nɛ́ i, a nɛ̀sɛɛ dì yaka kũ a wãwãkɛna gↄrↄ kà yãi. Tó à nɛ́ ì sↄ̃, wãwã kũ à màa pìi dì dↄn doro. A pↄ dì kɛ nna kũ à nɛ́ dufu ì andunia gũn yãi.
22Lɛn ákↄ̃nↄ sↄ̃ á nɛ̀sɛɛ yakana lɛ gĩa. Mani ɛra mà á e dↄ, á pↄ ni kɛ nna, gbɛ̃ke sↄ̃ ani fↄ̃ à á pↄnna pì síáwaro.
23Gↄrↄ kũ̀a áni yãke lama doro. Yãpuran matɛn oárɛ, ma De ni pↄ́ sĩnda pínki kũ áni wɛ́ kɛa kũ ma tↄ́o kpááwa.
24Ari tera ádi pↄ́ke wɛ́ kɛ kũ ma tↄ́oro. À wɛ́ kɛ, áni le de á pↄnna gↄ̃ papana yãi.
25Ma yã pìnↄ lɛ̀kↄ̃aárɛmɛ. A gↄrↄ tɛn su kũ mani yã oárɛ kũ yãlɛkↄ̃anaao doro, mani ma De yã oárɛ swáswa.
26Gↄrↄ kũ̀a áni wɛ́ kɛ kũ ma tↄ́o. Mádi oárɛ kũ makũmɛ mani wɛ́ kɛárɛ ma Dearo,
27zaakũ ma De a zĩdanɛ yeái kũ á yemai yãi, akũsↄ̃ a ma bona a kĩnaa sì.
28Ma bo ma De kĩnaa ma su andunia gũn. Tera sà matɛn andunia tó matɛn tá a kĩnaa.
29Akũ a ìbanↄ pìnɛ: Tↄ̀, ntɛn yã o kũ yãlɛkↄ̃anaao doro, ntɛn o swáswamɛ sà.
30Ó dↄ̃ sà kũ ń yã sĩnda pínki dↄ̃, àdi kɛ séto ò yãke gbɛkammaro. Abire yãin o n bona Luda kĩnaa sì.
31Akũ Yesu pìńnɛ: Átɛni ma náani kɛ sà yá?
32A gↄrↄ tɛn su à kà kↄ̀, kũ áni fãkↄ̃a, á baadi ni tá a bɛa à ma tó mado. Bee kũ abireo má kun madoro, zaakũ ma De kú kũmao.
33Ma yã dínↄ òárɛ, de á laakari gↄ̃ kpatɛna kunna ma gũn. Áni wɛ́tãmma le andunia gũn, ama à swɛ̃̀ ditɛ, ma gĩnakɛ ma zĩ̀i blè anduniaa.