Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Azumanɛnna zĩ gudↄo Mariama Magadalɛni bò à gɛ̀ɛ mira kĩnaa, akũ à lè gbɛ̀ gona mira lɛ́a.
2Akũ à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ Simↄ Pita kĩnaa kũ ìba pãnde kũ Yesu yeii pìio à pìńnɛ: Ò Dikiri bò miran, ó dↄ̃ gu kũ ò a dànlo.
3Akũ Pita kũ ìba pãnde pìio fùtɛ ò gɛ̀ɛ mira kĩnaa.
4Ń gbɛ̃nↄn pla ń pínki tɛn bàa lɛ́ lɛɛlɛ, akũ ìba pãnde pìi bà nna de Pitala, à kà mira kĩnaa káaku.
5Kũ à wɛ́ kpàtɛn, akũ à táaru bizanↄ è katɛna, ama adi gɛ̃ a gũnlo.
6Kũ Simↄ Pita kà a gbɛra, akũ à gɛ̃̀ miran. À táaru biza pìi è katɛna
7kũ biza kũ ò fĩ̀fĩ a mìiao. Biza pì pɛkɛrɛna kũ pↄ́lɛ pìnↄoro, à kokona ditɛna adomɛ.
8Akũ ìba kũ à kà mira kĩnaa káaku pìi gɛ̃̀ se. À è, akũ à sì.
9Ari tera odi yã kũ à kɛ̃na Luda yãn dↄ̀rↄ dↄ̃ro kũ ò pì, ani futɛ bona gan.
10Akũ ìba gbɛ̃nↄn pla pìnↄ ɛ̀ra ò tà bɛ.
11Mariama zɛna mira lɛ́a, àtɛn ↄ́ↄ dↄ. Lákũ àtɛn ↄ́ↄ dↄ nà lɛ, akũ à wɛ́ kpàtɛ miran.
12Akũ à malaika gbɛ̃nↄn planↄ è vutɛna gu kũ ò Yesu gɛ̀ɛ wùtɛn yãaa. A do kú a mì kpa, a do sↄ̃ gbá kpa. Ò uta pura dana.
13Akũ ò a là ò pì: Nↄgbɛ̃, bↄ́ mɛ́ à n le ntɛn ↄ́ↄ dↄↄ? À wèḿma à pì: Ò ma Dikiri sɛ̀ ò tà kãaomɛ, má dↄ̃ gu kũ ò a wùtɛnlo.
14Kũ à ò lɛ, akũ à lìtɛ à Yesu è zɛna, ama adi dↄ̃ kũ Yesunlo.
15Yesu a là à pì: Nↄgbɛ̃, bↄ́ yã mɛ́ à tò ntɛn ↄ́ↄ dↄↄ? Dín ntɛn wɛtɛɛ? Mariama tɛn da karademɛ, akũ à pìnɛ: Mare, tó mↄkↄ̃n mɛ́ n a sɛ̀ n bo kãao, ǹ omɛnɛ gu kũ n a wùtɛn de mà gɛ́ mà a sɛ́.
16Yesu pìnɛ: Mariama! Akũ à arɛ dↄ̀a à pìnɛ kũ Eberu yão: Rabi! Tↄ́ pìi pì Dannɛri.
17Yesu pìnɛ: Ǹsun ↄ namaro, mádi tá ma De kĩnaa kↄ̀ro. Ǹ gɛ́ ǹ o ma gbɛ̃nↄnɛ matɛn tá ma De kũ ń Deo kĩnaa, ma Luda kũ ń Ludao kĩnaa.
18Akũ Mariama Magadalɛni gɛ̀ɛ à a baaruu kpà a ìbanↄnɛ à pì: Ma Dikiri è. Akũ à yã kũ à ònɛɛ bàbańnɛ.

19Azumanɛnna birea ↄkↄsi a ìbanↄ kakarana kpɛ́n, ò gbà tàtańlɛ ò mↄ̀nɛ kã̀, kũ òtɛn vĩna kɛ Yuda gbãnadenↄnɛ yãi. Akũ Yesu sù à zɛ̀ ń tɛ́ à pìńnɛ: Àgↄ̃ kun aafia!
20Kũ à ò lɛ, akũ à a ↄnↄ mↄ̀ńnɛ kũ a gbã̀ntɛrɛɛo. Kũ ìbaa pìnↄ Dikiri è, ń pↄ kɛ̀ nna manamana.
21Yesu ɛ̀ra à pìńnɛ: Àgↄ̃ kun aafia! Lákũ ma De ma zĩ nà, lɛn matɛni á zĩ lɛ.
22Kũ à ò lɛ, akũ à ĩa vùḿma kũ lɛ́o à pì: À Luda Nini sí.
23Gbɛ̃ kũ a ń kɛ̃ kũ ń durunnanↄ, à kɛ̃̀ḿman gwe. Gbɛ̃ kũ ádi ń kɛ̃nɛro sↄ̃, ani kɛ̃ḿmaro.
24Gↄrↄ kũ Yesu sù, Tomasi, a ìba gbɛ̃nↄn kuri awɛɛplanↄ doke kũ òdi pinɛ Sìka kú kũńworo.
25Akũ a ìba kparanↄ pìnɛ: O Dikiri è. Akũ à pìńnɛ: Tó mádi koosa gbɛ̀ e a ↄnↄ gũn ma ↄnɛ pɛ̀nlo, akũsↄ̃ mádi ↄ zↄ̃ a gbã̀ntɛrɛnlo, mani síro.
26A gↄrↄ làa a ìbanↄn kú kpɛ́n dↄ, Tomasi kú kũńwo sà. Ò gbà tàtańlɛ ò mↄ̀nɛ kã̀, akũ Yesu sù à zɛ̀ ń tɛ́ à pì: Àgↄ̃ kun aafia!
27Akũ à pì Tomasinɛ: Ǹ n ↄnɛ pɛ́ ma ↄ gũn la ǹ gwa, ǹ n ↄ zↄ̃ ma gbã̀ntɛrɛɛa. Ǹsun sika kɛ doro. Ǹ ma náani kɛ.
28Tomasi wèa à pì: Ma Dikiri, ma Luda.
29Yesu pìnɛ: Kũ n ma e yãin n ma náani kɛ̀. Arubarikadenↄn gbɛ̃ kũ ò ma náani kɛ̀ ma enaa sarinↄ ũ.
30Yesu daboyã pãndenↄ kɛ̀ dasi a ìbanↄ wɛ́ wára kũ odi kɛ̃ takada dí gũnlo.
31Ama ò adikĩnanↄ kɛ̃̀ de à le à Yesu sí Luda Nɛ́ Arumasihu ũ à wɛ̃̀ndi le a náanikɛnaa gũn yãimɛ.