Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Yudanↄ dikpɛ ke kà, akũ Yesu ɛ̀ra à gɛ̀ɛ Yurusalɛmu.
2Íkpaki kú gwe Sã Gɛ̃ki sarɛ, kũ òdi pi Bɛtɛsɛda kũ Eberu yão. Íkpaki pì kámmaboki vĩ lɛu sↄↄro,
3gyãrenↄ dìgↄ̃ wútɛnan dasidasi, vĩ̀nanↄ kũ ɛrɛnↄ kũ gbɛ̃ kũ ń mɛ̀gu fɛ̃fɛ̃nanↄ.
4Gↄ̃gbɛ̃ ke kú gwe àtɛn gyã kɛ à kà wɛ̃̀ bupla plansari.
6Kũ Yesu a è wútɛna gwe, à dↄ̃̀ kũ àtɛn gyã kɛ a gìi kɛ̀ manamana, akũ à pìnɛ: Ń ye ǹgↄ̃ aafia yá?
7Akũ gyãre pìi wèa à pì: Mare, má gbɛ̃ke vĩ à ma da í gũn gↄrↄ kũ à yĩ̀gãro. Tó matɛn gɛ́ gɛ̃n, gbɛ̃ pãnde dì gĩnakɛ à gɛ̃ ma ãmɛ.
8Yesu pìnɛ: Ǹ futɛ ǹ zɛ, ǹ n pɛ̀ sɛ́ ǹ táa o.
9Gwe gↄ̃̀nↄ gↄ̃gbɛ̃ pìi aafiaa lè. À a pɛ̀ɛ sɛ̀ à táa ò. Gↄrↄ pì bi kámmabogↄrↄ zĩmɛ,
10akũ Yuda gbãnadenↄ pì gↄ̃gbɛ̃ kũ à wèrekↄ̃a pìinɛ: Kámmabogↄrↄ zĩn gbãra. À zɛ́ vĩ ǹgↄ̃ n pɛ̀ sɛnaro.
11À wèḿma à pì: Gbɛ̃ kũ à ma gba aafia mɛ́ à òmɛnɛ mà a pɛ̀ sɛ́ mà táa o.
12Akũ ò a là ò pì: Dí mɛ́ à pìnnɛ ǹ n pɛ̀ sɛ́ ǹ táa oo?
13Gbɛ̃ kũ à wèrekↄ̃aa pì dↄ̃ tó dínlo, zaakũ Yesu gɛ̃̀tɛ pari kũ ò kú gwenↄ tɛ́mɛ.
14Abire gbɛra Yesu a lè Luda ↄnn, akũ à pìnɛ: Ǹ ma, n aafiaa lè. Ǹsun durunna kɛ doro, de yã kũ à vãni de abirekũla sún n le doro yãi.
15Akũ gↄ̃gbɛ̃ pìi gɛ̀ɛ à ò Yuda gbãnadenↄnɛ kũ Yesu mɛ́ à tò a aafiaa lè.
16Akũ gbãnade pìnↄ wɛ́ tã̀ Yesua, kũ àdi yã bire takanↄ kɛ kámmabogↄrↄ zĩ yãi.
17Akũ Yesu wèḿma à pì: Ma De dìgↄ̃ zĩ kɛ kámmabonaa sarimɛ, lɛn matɛn kɛ lɛ se.
18Yã bire yãi gbãnade pìnↄ tɛn Yesu wɛtɛ ò a dɛ de káakula. Adi kɛ kũ àdi kámmabogↄrↄ zĩ yã daro ado yãnlo, kũ àdi pi Ludamɛ a De ũ, àtɛn sára kpá kũ Ludao yãimɛ.
19Yesu ɛ̀ra à wèḿma à pì: Yãpuran matɛn oárɛ, Luda Nɛ́ dì fↄ̃ à yãke kɛ kũ a zĩda gbãnaoro, sé yã kũ à è a De tɛn kɛ baasiro, zaakũ yã kũ a De dì kɛ pínki, àkũmɛ a Nɛ́ pìi dì kɛ se.

20Zaakũ De Luda ye a Nɛ́i, àdi yã kũ àdi kɛ pínki mↄnɛ. Ani yã kũ a zↄ̃kↄ̃ de abirekũla mↄnɛ, ani bo á sarɛ.
21Lákũ De Luda dì gɛ̀nↄ vu à wɛ̃̀ndi kpáḿma nà, lɛn a Nɛ́ dì wɛ̃̀ndi kpá gbɛ̃ kũ à yeinↄa lɛ.
22De Luda dì yãkpatɛ kɛ kũ gbɛ̃keoro, à yãkpatɛkɛna gbãna pínki kpà a Nɛ́a,
23de baadi bɛ̀ɛrɛ li a Nɛ́nɛ, lákũ òdi li De Ludanɛ nà. Gbɛ̃ kũ àtɛn bɛ̀ɛrɛ li Luda Nɛ́nɛro, ade tɛn bɛ̀ɛrɛ li a De kũ à a zĩ̀inɛro.
24Yãpuran matɛn oárɛ, gbɛ̃ kũ àtɛni ma yã ma, akũsↄ̃ àtɛn gbɛ̃ kũ à ma zĩ náani kɛ, ade wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ. Yã ni vutɛaro, ade bò gan à gɛ̃̀ wɛ̃̀ndii gũmmɛ.
25Yãpuran matɛn oárɛ, gↄrↄke tɛn su à kà kↄ̀, kũ gɛ̀nↄ ni Luda Nɛ́ kòto ma, ń gbɛ̃ kũ ò mànↄ ni vu.
26Lákũ De Luda wɛ̃̀ndikpammana gbãna vĩ nà, lɛn à wɛ̃̀ndikpammana gbãna kpà a Nɛ́a lɛ dↄ.
27À yãkpatɛkɛna gbãna kpàa dↄ, kũ à de Bisãsiri Nɛ́ ũ yãi.
28Àsun tó abirekũ bo á sarɛro, zaakũ gↄrↄke tɛn su kũ gɛ̀ kũ ò kú mira gũnnↄ ni a kòto ma
29ò bↄtɛ ń pínki. Yãmanakɛrinↄ ni vu ò gɛ̃ wɛ̃̀ndii gũn, yãvãnikɛrinↄ sↄ̃ yãvutɛmmanaa gũn.
30Madì fↄ̃ mà yãke kɛ kũ ma zĩda gbãnaoro. Madì yãkpatɛ kɛ lákũ à òmɛnɛ nàmɛ, madì yãkpatɛ kɛ a zɛ́a, zaakũ madì ma zĩda pↄyeina wɛtɛro, sé gbɛ̃ kũ à ma zĩ pì pↄ́.
31Tó má de ma zĩda sèedade ũ, de ma yã náani vĩro.
32Sèedade pãnde kun kũ àdi ma yã o, má dↄ̃ kũ ma yã kũ àdi o náani vĩ.
33Bee ákↄ̃nↄ, a gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yahayaa, akũ à yãpura òárɛ.
34Mádi mɛ̀ kpá bisãsiri sèedakɛnaaaro, matɛni abirekũ oárɛ de à le à bo zia yãimɛ.
35Yahaya de lán fitila kũ à nana àtɛn gupura kũ bà, akũ a we à pↄnna kɛ̀ a gupurai gↄrↄ pla.
36Yã kũ De Luda dàmɛnɛ mà kɛnↄ, kũ matɛn kɛ pìnↄ deárɛ sèeda ũ, kũ De Luda mɛ́ à ma zĩ. Ma sèedaa pì de Yahaya pↄ́la.
37Ma De kũ à ma zĩ ma yã ò dↄ. Ádi a kòto ma zikiro, ádi wɛ́ kɛ siikↄ̃ kãaoro,

38a yã dí vutɛki le á swɛ̃̀ɛ gũnlo, kũ átɛn gbɛ̃ kũ à a zĩ̀ náani kɛro yãi.
39Adì mɛ̀ kpá Luda yã kyókɛnaaa, zaakũ adìgↄ̃ da gwen áni wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro len. Ma yãn takada pì tɛn o sↄ̃,
40ama átɛn gí su ma kĩnaai de à wɛ̃̀ndii pìi le.
41Matɛn sáabu wɛtɛ bisãsiri kĩnaaro,
42ama má á dↄ̃, má dↄ̃ kũ á ye Ludairo.
43Ma su kũ ma De tↄ́o, akũ ádi ma síro. Tó gbɛ̃ pãnde sù kũ a zĩda tↄ́o, áni a sí.
44Lákũ adì sáabu wɛtɛkↄ̃a nà, ama adì sáabu wɛtɛ Luda mɛ̀n do légelegea lɛro, áni kɛ dera à ma yã síi?
45Àsungↄ̃ da makũ mɛ́ mani gɛ́ kũ á yão ma De kĩnaaro, Musa kũ á wɛ́ dↄi mɛ́ ani gɛ́ kũ á yão.
46Tó a Musa yã sì, de a ma yã sì se, zaakũ ma yãn à kɛ̃̀ Luda yãn.
47Kũ ádi yã kũ à kɛ̃̀ Luda yãnnↄ síro, áni kɛ dera à ma yã síi?