Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Makũmɛ geepi lí yãpura ũ, ma Demɛ geepi lí búde ũ.
2Àdi lígã kũ à pɛ́ma nɛ́'inaa sari zↄ̃ pínki, akũsↄ̃ àdi a nɛ́'iri ↄnɛ lago pínki de a nɛ́'ina kara yãi.
3Ákↄ̃nↄ sↄ̃ á punamɛ yã kũ ma òárɛ yãi.
4Àgↄ̃ kú ma gũn lákũ má kú á gũn nà. Lígãa dì fↄ̃ à nɛ́ kpá a zĩdaoro, séde àgↄ̃ kú lídaa. Lɛmɛ ákↄ̃nↄ áni fↄ̃ à nɛ́ kpáro, tó adi kɛ àgↄ̃ kú ma gũn baasiro.
5Makũmɛ geepi lída ũ, ákↄ̃nↄmɛ a gã̀nↄ ũ. Gbɛ̃ kũ à kú ma gũn, akũsↄ̃ má kú a gũn, àkũ mɛ́ ani nɛ́ kpá manamana, zaakũ áni fↄ̃ à pↄ́ke kɛ ma sariro.
6Tó gbɛ̃ kú ma gũnlo, oni a zukũna, lákũ òdi lígã zↄ̃ ò zukũna à kori kũ ò sɛ́tɛ ò ká tɛ́n à tɛ́ kũ nà.
7Tó á kú ma gũn, akũsↄ̃ ma yã kú á gũn, à pↄ́ sĩnda pínki kũ á yei wɛ́ kɛ, áni le.
8Tó a nɛ́ kpà manamana, gbɛ̃nↄ nigↄ̃ dↄ̃ kũ ma ìbanↄn á ũ yãpura, ma De tↄ́ ni bo.
9Má yeái lákũ ma De yemai nà. Àgↄ̃ kú ma yenyĩ gũn.
10Tó á yã kũ ma dìtɛnↄ kũna, ánigↄ̃ kú ma yenyĩ gũn, lákũ má yã kũ ma De dìtɛnↄ kũna nà, akũsↄ̃ má kú a yenyĩ gũn.
11Ma yã pìnↄ òárɛ, de pↄnna kũ má vĩ gↄ̃ kú á gũn yãimɛ, á pↄnna nigↄ̃ papana.
12Yã kũ ma dìtɛárɛn dí: Àgↄ̃ yekↄ̃i lákũ má yeái nà.
13Tó gbɛ̃ gì a wɛ̃̀ndiii a gbɛ̃nnanↄ yãi, gbɛ̃ke yenyĩ vĩ de abirekũlaro.
14Tó átɛn yã kũ ma dìtɛárɛ kɛ, ma gbɛ̃nnanↄn á ũ.
15Madì á sísi zↄ̀blerinↄ doro, zaakũ zↄ̀blerii dìgↄ̃ a dikiri bↄkↄtɛ dↄ̃ro. Ma á sísi ma gbɛ̃nnanↄmɛ, zaakũ yã kũ ma mà ma De kĩnaan ma òárɛ pínki.
16Ákↄ̃nↄ mɛ́ a ma sɛro, makũ mɛ́ ma á sɛ́, akũ ma á zĩ à gɛ́ nɛ́ ká, nɛ́kana kũ ani lákaro, gbasa De Luda á gba pↄ́ sĩnda pínki kũ a wɛ́ kɛ̀a kũ ma tↄ́o.
17Yã kũ ma dìtɛárɛn dí: Àgↄ̃ yekↄ̃i.
18Tó andunia zã̀águ, àgↄ̃ dↄ̃ kũ à zã̀magu á ã.

19Tó andunia gbɛ̃nↄn á ũ, de andunia yeái. Lákũ ma á sɛ́ ma á bó andunia gũn nà, á de a gbɛ̃nↄ ũro. Abire yãin andunia zã̀águ.
20À tó yã kũ ma òárɛ gↄ̃ dↄágu. Zↄ̀blerii dìgↄ̃ de a dikirilaro. Lákũ ò wɛ́ tã̀ma nà, lɛn oni tãáwa lɛ. Tó ò ma yã kũnamɛ, onigↄ̃ á yã kũna se dↄ.
21Oni yã birenↄ kɛárɛ pínki ma tↄ́ yãi, zaakũ ò gbɛ̃ kũ à ma zĩ dↄ̃ro.
22Tó mádi su ma yã òńnɛ yãro, de ò taari vĩro. Ama tera sà ń taari kutɛna vĩro.
23Gbɛ̃ kũ à zã̀magu zã̀ ma Degumɛ se.
24Tó mádi yã kũ odi kɛ yãro kɛ ń tɛ́ro, de ò taari vĩro. Ama tera sà ò yã kũ ma kɛ̀nↄ è, akũ ò zã̀magu kũ ma Deo ó pínki,
25de yã kũ à kú ń doka gũn papa, kũ ò pì ò zã̀magu pãmɛ.
26Tó Zɛkũnwode kũ mani a gbarɛáwa bò ma De kĩnaa à sù, Nini yãpurade kũ àdi bo a kĩnaa pìi, ani ma sèeda kɛ.
27Ákↄ̃nↄ sↄ̃, áni ma sèeda kɛ, kũ á kú kũmao zaa káaku yãi.