Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Yesu ɛ̀ra à a zĩda mↄ̀ a ìbanↄnɛ dↄ Tiberia sɛ̀bɛ lɛ́a. Lán dí bàn à a zĩda mↄ̀ńnɛ.
2Simↄ Pita kú lɛɛlɛ kũ Tomasi kũ òdi pinɛ Sìkao kũ Natanaɛli kũ à bò Kana, Galili bùsuuo kũ Zebedi nɛ́nↄ kũ Yesu ìba gbɛ̃nↄn pla pãndenↄ.
3Simↄ Pita pìńnɛ: Matɛn gɛ́ kpↄ̀ wɛtɛmɛ. Akũ ò pìnɛ: Ókↄ̃nↄ se óni gɛ́ kũnwo. Akũ ò gɛ̀ɛ ò gɛ̃̀ gó'itɛ gũn, ama odi pↄ́ke kũ gwãani birearo.
4Kũ gu tɛn su dↄ, Yesu zɛna bara, ama a ìbanↄ dí dↄ̃ kũ àkũmɛro.
5Akũ à lɛ́ zùńyĩ à pì: Gbɛ̃nↄ, ádi pↄ́ke le a kũ̀roo? Ò pì: Oi!
6Akũ à pìńnɛ: À birigi zu gó ↄplai áni pↄ́ kũ. Kũ ò zù, ò kpↄ̀ↄ kũ̀ dasidasi ò fù sɛna.
7Akũ ìba kũ Yesu yeii pìi pì Simↄ Pitanɛ: Dikirimɛ. Pita uta danaro. Kũ à mà ò pì Dikirimɛ, akũ à a uta sɛ̀ à dà à kùsi ía.
8Ìba kparanↄ tɛn birigi gátɛ pana kũ kpↄ̀ↄo òtɛn suo kũ góo, zaakũ ò zã̀ kũ baraoro, à de mita basↄↄro takalaro.
9Kũ ò bikũ̀ bara, ò burodii è katɛna gwe kũ kpↄ̀ↄo kpakpana tɛ́a.
10Yesu pìńnɛ: À mↄ́ kũ kpↄ̀ kũ a kũ̀ terao kenↄ.
11Akũ Simↄ Pita gɛ̃̀ gó gũn à birigi gàtɛ à bikũ̀o bara. À pana kũ kpↄ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ mɛ̀n basuppla akuri awɛɛ'aakↄ̃. Bee kũ à dasi lɛ, táaru pì dí kɛ̃ro.
12Yesu pìńnɛ: À mↄ́ à pↄ́ ble. A ìba ke dí fↄ̃ à lɛ́ bò à a là dín a ũro, zaakũ ò dↄ̃ kũ Dikirimɛ.
13Yesu gɛ̀ɛ à burodii sɛ̀ à kpàḿma. Lɛn à kɛ̀ lɛ kũ kpↄ̀ↄo dↄ.
14Yesu a zĩda mↄna a ìbanↄnɛ gɛ̃̀n aakↄ̃den gwe a vuna gan gbɛra.
15Kũ ò pↄ́ blè ò làka, Yesu Simↄ Pita là à pì: Yuhana nɛ́ Simↄ, ń yemai de gbɛ̃ dínↄla yá? À wèa à pì: Ee Dikiri, ń dↄ̃ kũ má yenyĩ. Yesu pìnɛ: Ǹ pↄ́ble kpá ma sãnɛ bↄ̀rↄnↄa.
16A gɛ̃̀n plade Yesu ɛ̀ra à a là dↄ à pì: Yuhana nɛ́ Simↄ, ń yemai yá? À wèa à pì: Ee Dikiri, ń dↄ̃ kũ má yenyĩ. Yesu pìnɛ: Ǹ ma sãnↄ dãmɛnɛ.
17À a là a gɛ̃̀n aakↄ̃de à pì: Yuhana nɛ́ Simↄ, ń yemai yá? Kũ Yesu Pita là a gɛ̃̀n aakↄ̃de tó à yeai, a pↄ yàka, akũ à pìnɛ: Dikiri, ń yã sĩnda pínki dↄ̃. Ń dↄ̃ kũ má yenyĩ. Yesu pìnɛ: Ǹ pↄ́ble kpá ma sãnↄa.
18Yãpuran matɛn onnɛ, kũ ń de kɛfɛnna ũ, ndì pↄ́ da n zĩda ǹ gɛ́ gu kũ ń yein, ama tó n zĩ kũ̀, ĩni n ↄnↄ poro, gbɛ̃ pãnde ni dannɛ à gɛ́ kũnwo gu kũ ń yeiron.

19Kũ Yesu ò lɛ, Pita ga kũ ani Luda tↄ́ bon à tɛ́a. Abire gbɛra Yesu pìnɛ: Ǹ tɛ́mai.
20Pita lìtɛ à ìba kũ Yesu yeii pìi è tɛ́ńyĩ. Gbɛ̃ pì mɛ́ à nà Dikirii gↄrↄ kũ òtɛn pↄ́ ble, à a là gbɛ̃ kũ ani a kpáḿmai.
21Kũ Pita a è, à pì Yesunɛ: Dikiri, gbɛ̃ dí sↄ̃ bi?
22Yesu pìnɛ: Tó má ye àgↄ̃ kú wɛ̃̀ndiio ari màgↄ̃ gɛ́ su, a yã n le máa? Ǹgↄ̃ tɛ́mai dé.
23Akũ yã pìi fã̀kↄ̃a Yesudenↄ tɛ́ kũ ìbaa pì ni garo. Ama Yesu dí onɛ kũ ani ganlo. À pì, tó á ye àgↄ̃ kun ari àgↄ̃ gɛ́ su, a yã a le mámɛɛ?
24Ìbaa pì mɛ́ à yã dínↄ sèeda kɛ̀. Àkũ mɛ́ à takada dí kɛ̃̀, akũ ó dↄ̃ kũ a sèedakɛna náani vĩ.
25Yesu yã pãndenↄ kɛ̀ dasidasi dↄ. Tó ò kɛ̃̀ takada gũn dodo pínki, matɛn da andunia a zĩdanɛ ni fↄ̃ à takada kũ ò kɛ̃̀ɛ pìnↄ síro.