Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisi ke kun kũ òdi pinɛ Nikodɛmu. Yuda gbãnadenↄ domɛ.
2À sù Yesu kĩnaa gwãani à pìnɛ: Rabi, ó dↄ̃ kũ mↄkↄ̃n dannɛri kũ à bò Luda kĩnaa ũ, zaakũ gbɛ̃ke ni fↄ̃ à daboyã kũ ndì kɛnↄ kɛro, sé Luda kú kãao.
3Akũ Yesu pìnɛ: Yãpuran matɛn onnɛ, tó adi kɛ ò ɛ̀ra ò gbɛ̃ ì dↄ baasiro, ani fↄ̃ àgↄ̃ kpata kũ à bò Luda kĩnaa dↄ̃ro.
4Akũ Nikodɛmu Yesu là à pì: Oni gbɛ̃ kũ à zĩ kũ̀ i deramɛɛ? Ani ɛra à gɛ̃ a da nɛ̀sɛɛ gũn de à a i dↄn yá?
5Akũ Yesu wèa à pì: Yãpuran matɛn onnɛ, tó adi kɛ ò gbɛ̃ ì kũ ío kũ Luda Ninio baasiro, ani fↄ̃ à gɛ̃ kpata kũ à bò Luda kĩnaa gũnlo.
6Bisãsiri nɛ́'ina bi mɛ̀ yãmɛ, Luda Nini nɛ́'ina bi nini yãmɛ.
7Ǹsun tó yã kũ ma ònnɛ bo n sarɛro, séde ò ɛra ò á i dↄ.
8Ĩa dì káka gu kũ à yein. Ndì a kĩni ma, ń dↄ̃ gu kũ à bòn ke gu kũ àtɛn gɛ́nlo. Lɛn àdigↄ̃ de lɛ kũ gbɛ̃ kũ Luda Nini a ìio.
9Akũ Nikodɛmu a là à pì: Yã bire ni sí kɛ yá?
10Yesu wèa à pì: Mↄkↄ̃n Isarailanↄ yãdannɛri ina akũ ń abirekũ dↄ̃roo?
11Yãpuran matɛn onnɛ, yã kũ ó dↄ̃n ótɛn o. Yã kũ o èe sèedaan ótɛn kpá, akũ átɛn gí ó yã síi.
12Lákũ ma andunia yã òárɛ nà, akũ a gi síi, tó ma ludambɛ yã òárɛ, áni sí yá?
13Gbɛ̃ke dí gɛ́ ludambɛ yãro, tó adi kɛ Bisãsiri Nɛ́ kũ à bò gwe baasiro.
14Lákũ Musa mlɛ̃̀ɛ sɛ̀ à dↄ̀ musu gbárannan nà, lɛn oni Bisãsiri Nɛ́ sɛ́ ò dↄ musu lɛ,
15de gbɛ̃ kũ àtɛni a náani kɛ gↄ̃ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ.
16Zaakũ Luda ye anduniai à kɛ̀ zↄ̃kↄ̃, akũ à a Nɛ́ mɛ̀n do légelege kpà, de gbɛ̃ kũ àtɛni a náani kɛ sún garo, séde àgↄ̃ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ.
17Luda dí a Nɛ́ zĩ andunia gũn de à yã vutɛ anduniaa yãinlo, de à andunia sura ba a gãi yãimɛ.
18Yã ni vutɛ a náanikɛriiaro. Yã gĩnakɛ à vùtɛ a náanikɛrisaria kↄ̀, kũ adi Luda Nɛ́ mɛ̀n do légelege pì náani kɛro yãi.
19Pↄ́ kũ à tò yã vùtɛ gbɛ̃nↄaan dí: Gupura sù andunia gũn, akũ gbɛ̃nↄ ye gusirai de gupura pìla, kũ ń yãkɛnanↄn vãni yãi.
20Zaakũ yãvãnikɛri sĩnda pínki dì zã gupurammɛ, àdi su gupura kĩnaaro, de a yãkɛnanↄ sún bo gupuranlo yãi.
21Gbɛ̃ kũ àdi zĩ kɛ yãpuraa, àkũ mɛ́ àdi su gupura kĩnaa, de ògↄ̃ dↄ̃ kũ kunna Luda gũnn à yã pìnↄ kɛ̀n.
22Abire gbɛra Yesu gɛ̀ɛ Yudea bùsun kũ a ìbanↄ. À gↄrↄ pla kɛ̀ kũńwo gwe, àtɛn gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ.
23Yahaya tɛn gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ se zaa Ainↄ, Salimu sarɛ, zaakũ í di gwe. Òdigↄ̃ su a kĩnaa, akũ àdi ń da'itɛ kɛ.
24Zaakũ odi Yahaya da kpɛ́siran kↄ̀ro.
25Gↄrↄ birea Yahaya ìba kenↄ nà ledikpakɛnaaa kũ Yuda gbãnade keo gbã̀bona yã musu.
26Akũ ò nà Yahayai ò pì: Rabi, gbɛ̃ kũ à kú kũnwo yã Yoda bara dire, kũ n a yã òwɛrɛ mɛ́ àtɛn gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ tera, baadi tɛn gɛ́ a kĩnaa.
27Yahaya pìńnɛ: Gbɛ̃ke dì fↄ̃ à pↄ́ke le à síro, tó adi kɛ Luda a gbà baasiro.
28Ákↄ̃nↄ mɛ́ á ma sèedadenↄ ũ kũ ma pì makũmɛ Arumasihu ũro. Ma pì Luda ma zĩ mà donɛ arɛmɛ.
29Nↄsɛri mɛ́ à nↄ vĩ. Nↄsɛri gbɛ̃nna sↄ̃ àdigↄ̃ zɛ a sarɛ àdi sã kpá a yãi, nↄsɛri kòtoo dì a pↄ kɛ nna. Lɛn sↄ̃ ma pↄnna kɛ̀ zↄ̃kↄ̃ lɛ.
30Séde àpii gↄ̃ kara makũ sↄ̃ màgↄ̃ lago.
31Gbɛ̃ kũ à bò musu de gbɛ̃ sĩnda pínkila. Gbɛ̃ kũ à bò zĩtɛ bi andunia gbɛ̃mɛ, andunia yãn àdi o. Gbɛ̃ kũ à bò ludambɛ sↄ̃ de gbɛ̃ sĩnda pínkila,
32àdigↄ̃ pↄ́ kũ à è kũ yã kũ à màaoo sèeda kɛ, akũ gbɛ̃ke tɛni a yã síro.
33Gbɛ̃ kũ à a yã sì zɛ̀o kũ Luda bi yãpurademɛ.
34Gbɛ̃ kũ Luda a zĩ̀i pìi dì Luda yã o, zaakũ Luda a Nini kpàa papanamɛ.
35De Luda ye a Nɛ́i, akũ à pↄ́ sĩnda pínki nànɛ a ↄĩ.
36Gbɛ̃ kũ àtɛn Nɛ́ pì náani kɛ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ. Gbɛ̃ kũ àtɛn gí a yã mai ni wɛ̃̀ndii pì lero, Luda pↄfɛ̃ kpɛ́ kúamɛ.