Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Yesu gɛ̀ɛ Galili wɛ̃tɛ kũ wɛ̃tɛo, zaakũ à ye à kure Yudearo, kũ Yuda gbãnadenↄ tɛni a wɛtɛ ò a dɛ yãi.
2Yudanↄ Kutadↄna dikpɛ kà kãni,
3akũ a dakũnanↄ pìnɛ: Ǹ futɛ la ǹ gɛ́ Yudea, de n ìba kũ ò kú gwenↄ yã kũ ntɛn kɛnↄ e se.
4Tó gbɛ̃ ye à tↄ́ bo, àdi a yãnↄ kɛ utɛnaro. Lákũ ntɛn yã dínↄ taka kɛ nà, ǹ n zĩda mↄ andunianɛ.
5Bee a dakũna pìnↄ dí a náani kɛro.
6Akũ Yesu pìńnɛ: A gↄrↄ dí kámɛnɛ kↄ̀ro. Ákↄ̃nↄ sↄ̃ á zɛ́ vĩ gↄrↄ sĩnda pínki.
7Andunia ni we à zãáguro, ama à zãmagu kũ madì pi a yãkɛna vãni yãi.
8À gɛ́ dikpɛkɛkia, matɛn gɛ́ro, zaakũ a gↄrↄ dí kámɛnɛ kↄ̀ro.
9Kũ à yã pì ò, akũ à gↄ̃̀ Galili.
10Kũ a dakũna pìnↄ gɛ̀ɛ dikpɛkɛkia, gbasa à gɛ̀ɛ. Adi gɛ́ gbɛ̃nↄ wáraro, à gɛ̀ɛ asiri gũmmɛ.
11Yuda gbãnadenↄ tɛni a wɛtɛ dikpɛkɛkia ò pì: Àpi kú máa?
12Pari gũn òtɛn yã o kpãnikpãni a musu manamana. Gbɛ̃kenↄ pì: Gbɛ̃ manamɛ. Gbɛ̃kenↄ pì: Oi, àtɛn gbɛ̃nↄ sãtɛmɛ.
13Gbɛ̃ke dí a yã o gupuraaro, kũ òtɛn vĩna kɛ gbãnade pìnↄnɛ yãi.
14Kũ dikpɛ kà a dagura, Yesu gɛ̀ɛ Luda ↄnn, àtɛn yã dańnɛ.
15A yã bò gbãnade pìnↄ sarɛ ò pì: Gbɛ̃ kũ adi kyó kɛro mɛ́ à takada dↄ̃ lɛ yá?
16Akũ Yesu pìńnɛ: Yã kũ madì dańnɛ bi ma zĩda yãnlo, gbɛ̃ kũ à ma zĩ yãmɛ.
17Gbɛ̃ kũ à ye à zɛ kũ Luda pↄyenyĩnakɛnaao nigↄ̃ dↄ̃ tó ma yãdannɛna de Luda pↄ́ ũ, kesↄ̃ ma zĩda yãn matɛn o.
18Gbɛ̃ kũ àdi a zĩda yã o tɛn wɛtɛ à tↄ́ bomɛ. Gbɛ̃ kũ àdi wɛtɛ à gbɛ̃ kũ à a zĩ̀ tↄ́ bo náani vĩ, manafiki kú a gũnlo.

19Musa dí doka daárɛroo? Á gbɛ̃ke yã pì kũna sↄ̃ro. Bↄ́yãi átɛn wɛtɛ à ma dɛɛ?
20Akũ gbɛ̃nↄ pìnɛ: Ń tãna vĩmɛ. Dí mɛ́ àtɛn wɛtɛ à n dɛɛ?
21Yesu pìńnɛ: Daboyã mɛ̀n don ma kɛ̀, akũ à bò á pínki sarɛ.
22Musa tↄ̃̀zↄ̃yã dàárɛ, akũ adì tↄ̃̀ zↄ̃ kámmabogↄrↄ zĩ. Ase adi kɛ Musa kĩnaan à nàanlo, à bò á dizi káakunↄ kĩnaamɛ.
23Lákũ òdi tↄ̃̀ zↄ̃ nɛ́nɛ kámmabogↄrↄ zĩ nà de òsun bo Musa doka kpɛro yãi, à kɛ̀ dera á pↄ fɛ̃namai, kũ ma gbɛ̃ gbà aafia swáswa kámmabogↄrↄ zĩi?
24Àsun yã gwa lákũ á wɛ́ tɛn e nàro. À yã gwa a zɛ́a.
25Akũ Yurusalɛmudenↄ pì: Gbɛ̃ pì bi gbɛ̃ kũ òtɛni a wɛtɛ ò a dɛnloo?
26À gwa, àtɛn yã o gupuraa, akũ gbɛ̃ke dí yã liaro. Gbãnadenↄ a dↄ̃̀ Arumasihu ũ yãpuran yá?
27Ó dↄ̃ gu kũ gbɛ̃ dí bòn. Tó Arumasihu sù, onigↄ̃ dↄ̃ gu kũ à bònlo.
28Abire yãi gↄrↄ kũ Yesu tɛn yã dańnɛ Luda ↄnn, à pũ̀tã à pì: Á ma dↄ̃, akũsↄ̃ á dↄ̃ gu kũ ma bon. Ase mádi su kũ ma zĩdaoro. Gbɛ̃ kũ à ma zĩ bi yãpurademɛ, akũ á a dↄ̃ro.
29Má a dↄ̃, zaakũ ma bo a kĩnaamɛ, àkũ mɛ́ à ma zĩ.
30Akũ òtɛni a wɛtɛ ò a kũ, ama gbɛ̃ke dí ↄ naaro, zaakũ a gↄrↄ dí papa kↄ̀ro.
31Zàa gũn ò Yesu náani kɛ̀ dasi ò pì: Tó Arumasihu sù, ani daboyã kɛ dasi de a kũ gbɛ̃ dí kɛ̀lan yá?
32Kũ Farisinↄ mà òtɛn yã o kpãnikpãni zàa gũn a yã musu, akũ sa'orikinↄ kũ Farisi pìnↄ dogarinↄ zĩ̀ ò a kũ.
33Akũ Yesu pì: Ma kunna kãáo gↄ̃̀ fíti, mani gbasa mà tá gbɛ̃ kũ à ma zĩ kĩnaa.
34Áni ma wɛtɛ à kuramai, zaakũ áni fↄ̃ à gɛ́ gu kũ má kunlo.
35Akũ gbãnade pìnↄ tɛn kↄ̃ lala: Mán à ye à gɛ́n kũ óni kuraii? À ye à gɛ́ ó gbɛ̃ kũ ò fã̀kↄ̃a Giriki bùsunↄ gũn kĩnaa de à yã da Giriki pìnↄnɛn yá?
36Yã kũ à òo pìi mì de deramɛɛ? Kũ à pì óni a wɛtɛ ò kuraai akũsↄ̃ gu kũ á kun óni fↄ̃ ò gɛ́ gwero.

37Dikpɛ gↄrↄ kpɛde zↄ̃kↄ̃ zĩ Yesu fùtɛ à pũ̀tã à pì: Gbɛ̃ kũ ími tɛni a dɛ à mↄ́ ma kĩnaa à í mi,
38gbɛ̃ kũ àtɛni ma náani kɛ sↄ̃, í kũ àdi ń ká wɛ̃̀ndiia nigↄ̃ bàa lɛ́ zaa a nɛ̀sɛɛ gũn lákũ ò kɛ̃̀ Luda yãn nà.
39À yã dí ò Luda Nini kũ gbɛ̃ kũ òtɛni a náani kɛnↄ ni sí yã musumɛ. Ò Luda Nini pì vĩ gĩaro, kũ Yesu dí gĩnakɛ à tↄ́ bo kↄ̀ro yãi.
40Kũ gbɛ̃nↄ yã pìi mà, gbɛ̃kenↄ pì: Gbɛ̃ díkĩna bi annabii pìimɛ yãpura.
41Gbɛ̃kenↄ pì: Gbɛ̃ díkĩna bi Arumasihumɛ. Ama gbɛ̃kenↄ pì: Arumasihu ni bo Galili sↄ̃ yá?
42Ò kɛ̃̀ Luda yãn ò pì, Arumasihu bi Dauda burimɛ, ani bo Dauda bɛ wɛ̃tɛ Bɛtilihamumɛ.
43Akũ gbɛ̃nↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃a Yesu yãi.
44Ń gbɛ̃kenↄ ye ò a kũ, ama gbɛ̃ke dí ↄ naaro.
45Akũ dogarinↄ ɛ̀ra ò tà sa'orikinↄa kũ Farisinↄ. Akũ ò ń lá ò pì: Bↄ́yãi ádi a kũ a su kãaoroo?
46Dogari pìnↄ wèḿma ò pì: Gbɛ̃ke dí yã o lán gbɛ̃ díkĩna bà zikiro.
47Akũ Farisinↄ pìńnɛ: À á likara sen yá?
48Gbãnade ke Farisi ke a náani kɛ̀n yá?
49Pari bire Luda yã dↄ̃ro, Luda lɛ́ kɛ̀ńnɛmɛ.
50Nikodɛmu kũ à gɛ̀ɛ Yesu kĩnaa yã bi gbãnade pìnↄ dokemɛ. À pìńnɛ:
51Ó doka gũn ò pì, òsun yã da gbɛ̃la a yã manaa sariro ke yã kũ à kɛ̀ dↄ̃naa sariro.
52Ò pìnɛ: Galili gbɛ̃mɛ n ũ se yá? Ǹ tàasi ká ǹ gwa. Ĩni e kũ annabi ke dì bo Galiliro.
53Akũ baadi tà a bɛa.