Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃ kũ òdi pinɛ Lazaru tɛn gyã kɛ zaa Bɛtani wɛ̃tɛ kũ Mariama kũ a vĩ̀ni Maatao kún.
2Mariamamɛ nↄgbɛ̃ kũ à nísi gbĩnnade kù Dikiri gbáa à gògo kũ a mìkão ũ.
3Akũ Lazaru dãre pìnↄ lɛ́gbãzã kɛ̀ Yesunɛ ò pì: Dikiri, n gbɛ̃nna tɛn gyã kɛ.
4Kũ Yesu yã pìi mà à pì: Gyã pìi ni láka kũ gaoro. De Luda gakuri bo gupuraa yãimɛ, de Luda Nɛ́ sↄ̃ tↄ́ bo a musu.
5Yesu ye Maatai kũ a dakũnao kũ Lazaruo.
6Kũ à mà Lazaru tɛn gyã kɛ, akũ à gↄ̃̀ gu kũ à kun gĩa gↄrↄ pla.
7Abire gbɛran à pì a ìbanↄnɛ: Ò ɛra ò gɛ́ Yudea.
8Akũ a ìbanↄ pìnɛ: Rabi, gbãnadenↄn ye ò n pápa kũ gbɛ̀ɛo adi gì kɛro, akũ ń ye ò ɛra ò gɛ́ gwe dↄ yá?
9Yesu pì: Fãnantɛ̃ do bi awa kuri awɛɛplanloo? Gbɛ̃ kũ àtɛn kure fãnantɛ̃ dì gɛ̃̀ síro, kũ àtɛn gu e andunia díkĩna gupurai yãi.
10Tó àtɛn kure gwãani, àdi gɛ̃̀ sí kũ à gupura pì vĩro yãi.
11Yã pì onaa gbɛra Yesu pìńnɛ: Ó gbɛ̃nna Lazaru i òmɛ. Mani gɛ́ mà a vu.
12Akũ a ìbanↄ pìnɛ: Dikiri, tó àtɛn i omɛ, ani aafia le.
13Lazaru ga yãn Yesu tɛn ońnɛ, akũ òtɛn da i'onaamɛ yãpura.
14Akũ Yesu òńnɛ swáswa sà à pì: Lazaru gàmɛ.
15Ma pↄ kɛ̀ nna kũ má kú gwero, de à le à ma náani kɛ yãi. Ò gɛ́ a kĩnaa.
16Akũ Tomasi kũ òdi pinɛ Sìka pì a gbɛ̃nↄnɛ: Ò gɛ́ kũ Dikirio ò ga ó pínki.
17Kũ Yesu kà gwe, à sù à lè ò Lazaru vĩ̀ à gĩnakɛ à kɛ̀ gↄrↄ siikↄ̃ kↄ̀.
18Bɛtani kú kãni kũ Yurusalɛmuo lán kiloo aakↄ̃ bà.

19Yuda gbãnadenↄ bò zaa gwe dasi ò sù Maata kũ Mariamao kĩnaa, de ò sùru kpáńnɛ ń dãgↄ̃ ga yã musu.
20Kũ Maata mà Yesu tɛn su, à bò à gɛ̀ɛ daalɛ, ama Mariama zɛ̀ bɛ.
21Akũ Maata pì Yesunɛ: Dikiri, tó ń kú lamɛ yã, de ma dãgↄ̃ dí garo.
22Bee tera má dↄ̃ kũ yã kũ n gbɛ̀ka Ludaa, ani kɛnnɛ.
23Yesu pìnɛ: N dãgↄ̃ ni vu.
24Maata pìnɛ: Má dↄ̃ kũ ani vu zĩ kũ gɛ̀nↄ ni vu gↄrↄ kpɛde zĩ.
25Yesu pìnɛ: Makũmɛ gbɛ̃ kũ àdi gɛ̀nↄ vu à wɛ̃̀ndi kpáḿma ũ. Bee tó ma náanikɛrii gà, anigↄ̃ kpɛ́ kummɛ.
26Gbɛ̃ kũ à kun, akũ àtɛni ma náani kɛ ni ga zikiro. N abirekũ sì yá?
27Maata pìnɛ: Ee, Dikiri, ma sì kũ Arumasihumɛ n ũ, Luda Nɛ́ kũ ò pì ani su andunia gũn.
28Kũ Maata ò lɛ, akũ à gɛ̀ɛ à a dakũna Mariama sìsi, akũ à pìnɛ asiri gũn à pì: Dannɛri sù àtɛni n gbɛka.
29Kũ Mariama yã pìi mà, à fùtɛ likalika àtɛn gɛ́ a le.
30Yesu dí gĩnakɛ à gɛ̃ wɛ̃tɛ gũn kↄ̀ro, à kpɛ́ kú gu kũ Maata dàalɛn.
31Gbãnade pìnↄn kú kpɛ́n kũ Mariamao, òtɛn sùru kpánɛ. Kũ ò è à fùtɛ likalika à bò, ò bò ò tɛ̀i, zaakũ òtɛn da àtɛn gɛ́ ↄ́ↄ dↄ miraamɛ.
32Kũ Mariama kà gu kũ Yesu kún, kũ à a è, à kùtɛ a gbá sarɛ à pìnɛ: Dikiri, tó ń kú lamɛ yã, de ma dãgↄ̃ dí garo.
33Yesu è àtɛn ↄ́ↄ dↄ, akũ gbãnade kũ ò kú kãao pìnↄ tɛn ↄ́ↄ dↄ dↄ. Akũ à nɛ̀sɛyↄkↄ sì a pↄ yàka.
34Akũ à pì: A a vĩ̀ máa? Ò wèa ò pì: Mare, ǹ mↄ́ ǹ gwa.
35Yesu wɛ́'i kàn.
36Akũ gbãnade pìnↄ pì: À gwa lákũ à yei nà.

37Akũ ń gbɛ̃kenↄ pì: Àkãa kũ à vĩ̀na wɛ́ wɛ̃̀, ani fↄ̃ à gi Lazarunɛ àsun garoo?
38Kũ Yesu tɛn gɛ́ mira pì kĩnaa, akũ à nɛ̀sɛyↄkↄ sì dↄ. Mira pì bi gbɛ̀wɛɛɛmɛ, gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ tàtaalɛ́.
39Yesu pì: À gbɛ̀ɛ pì go a lɛ́a. Akũ gbɛ̃ kũ à gàa pì dãre Maata pìnɛ: Dikiri, àtɛn gbĩ sↄ̃, zaakũ à kɛ̀ gↄrↄ siikↄ̃n dí.
40Yesu pìnɛ: Mádi onnɛ kũ tó n ma náani kɛ̀, ĩni Luda gakuri eroo?
41Kũ ò gbɛ̀ɛ pìi gò, akũ Yesu wɛ́ sɛ̀ musu à pì: Baa, ma n sáabu kɛ̀ kũ n ma yã mà.
42Má dↄ̃ kũ ndìgↄ̃ ma yã ma gↄrↄ sĩnda pínki, ama ma ò lɛ pari kũ ò kú lanↄ yãimɛ, de ò le ò sí kũ mↄkↄ̃mmɛ n ma zĩ.
43Kũ à ò lɛ, akũ à pũ̀tã kũ kòto gbãnao à pì: Lazaru, ǹ bo.
44Akũ gbɛ̃ kũ à gàa pìi bò, pↄ́lɛ fĩfĩna a mɛ̀ɛa, biza yĩna a mìia. Yesu pìńnɛ: À pↄ́ poroa à a gbarɛ.
45Yuda gbãnade kũ ò sù Mariama kĩnaa pìnↄ, kũ ò yã kũ Yesu kɛ̀ɛ pìi è, ò a náani kɛ̀ dasi.
46Ama ń gbɛ̃kenↄ gɛ̀ɛ Farisinↄ kĩnaa, ò yã kũ Yesu kɛ̀ɛ gbã̀ńnɛ.
47Akũ sa'orikinↄ kũ Farisi pìnↄ gbãnadenↄ sìsi kↄ̃kakaranaaa ò pì: Gbɛ̃ pì tɛn daboyã kɛ dasi, bↄ́ ótɛn kɛɛ?
48Tó o tò àtɛn kɛ lɛ, baadi ni a náani kɛ, Romudenↄ ni su ò ó Luda kpɛ́ kũ ó burio kakatɛ pínki.
49Akũ Kayafa ń gbɛ̃ mɛ̀n do kũ à de sa'oriki zↄ̃kↄ̃ ũ wɛ̃̀ birea pìńnɛ: Á yãke dↄ̃ro.
50Á dↄ̃ kũ gbɛ̃ mɛ̀n do gana ó pínki gɛ̃nɛ ũ mana de ó buri kakatɛnalaroo?
51Adi yã pì o kũ a zĩda pↄyeinaaoro. Kũ à de sa'oriki zↄ̃kↄ̃ ũ wɛ̃̀ birea yãin à annabikɛyã ò kũ Yesu ni ga Yudanↄ gɛ̃nɛ ũ.
52Adi kɛ Yudanↄ ńtɛ̃nɛnlo, ari kũ Luda nɛ́ kũ ò fãkↄ̃ananↄ dↄ, de à ń kɛ mɛ̀ dokↄ̃nↄ ũ.
53Zaa zĩ birean gbãnade pìnↄ zɛ̀ kũ Yesu dɛnaao.
54Abire yãi Yesu dí bo gupuraa ń tɛ́ doro. Akũ à gɛ̀ɛ lakutu kũ à kú gbáranna sarɛ kũ òdi pi Ɛflaimu. À gↄrↄ pla kɛ̀ gwe kũ a ìbanↄ.

55Yudanↄ Vĩnla dikpɛ kà kãni. Ò bò lakutunↄ gũn dasidasi, ò gɛ̀ɛ Yurusalɛmu gbã̀bona yãi ari dikpɛ pì gɛ́ ká.
56Òtɛn Yesu wɛtɛ, ò zɛna Luda ↄnn, òtɛn kↄ̃ lala òtɛn pi: Átɛn da deramɛɛ? Ani we à su dikpɛ dí kɛ yá?
57Sa'orikinↄ kũ Farisinↄ dìtɛ kũ tó gbɛ̃ke Yesu kúki dↄ̃, à ońnɛ de ò le ò a kũ.