Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yãpuran matɛn oárɛ, gbɛ̃ kũ àdi gɛ̃ sã karalɛnlo ama àdi vlɛ̃ karala gu pãnden, ade bi kpãnimɛ, kpãni wɛ́dewɛmɛ.
2Gbɛ̃ kũ àdi gɛ̃ karalɛn sↄ̃, aden sãdãri ũ.
3Kara dãkpãrii dì zɛ́ wɛ̃ adenɛ, sãnↄ sↄ̃ ò a kòto dↄ̃. Àdi a sãnↄ sísi ń baadi tↄ́a à bↄtɛ kũńwo.
4Tó à bↄ̀tɛ kũńwo, àdi dońnɛ arɛ òdigↄ̃ tɛ́i kũ ò a kòto dↄ̃ yãi.
5Òdi we ò tɛ́ gbɛ̃ pãndeiro. Òdi bàa lɛ́nɛ kũ ò gbɛ̃ pãnde kòto dↄ̃ro yãi.
6Yesu yã pìi lɛ̀kↄ̃ańnɛ, akũ odi dↄ̃ tó bↄ́ yãn àtɛn ońnɛro.
7Abire yãi Yesu ɛ̀ra à pìńnɛ: Yãpuran matɛn oárɛ, makũmɛ karalɛ ũ sãnↄnɛ.
8Gbɛ̃ kũ ò dòmɛnɛ arɛnↄ bi kpãninↄmɛ, kpãni wɛ́dewɛnↄmɛ ń pínki, akũ sãnↄ dí ń yã maro.
9Makũmɛ karalɛ ũ. Gbɛ̃ kũ à gɛ̃̀ ma gũn ni aafia le. Anigↄ̃ gɛ̃ àgↄ̃ bo ani pↄ́bleki le.
10Kpãni'ona yãin kpãni dì su àdi pↄ́ dɛ àdi pↄ́ kakatɛ. Ma sumɛ, de gbɛ̃nↄ gↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ ògↄ̃ vĩ papana.
11Makũmɛ sãdãri mana ũ. Sãdãri mana dì gí a wɛ̃̀ndiii a sãnↄ yãi.
12Zamalinga bi sãdãri mananlo. Kũ sãnↄ de a pↄ́ ũro yãi, tó à è lɛwanna tɛn su, àdi sãnↄ tón à bàa lɛ́mɛ, akũ lɛwanna dì sí sãnↄ tɛ́ à ń fãkↄ̃a.
13Gbɛ̃ pìi bàkaa dìgↄ̃ kú kũ sãnↄoro, kũ à de zamalinga ũ yãi.
14Makũmɛ sãdãri mana ũ. Má a sãnↄ dↄ̃, ma sãnↄ sↄ̃ ò ma dↄ̃,
15lákũ De Luda ma dↄ̃ akũsↄ̃ má a dↄ̃ nà. Matɛn gi ma wɛ̃̀ndiii ń yãi.
16Má sã pãndenↄ vĩ kũ ò kú kara dí gũnlo. Séde mà su kũńwo se. Oni ma kòto ma, kpàsa ni gↄ̃ mɛ̀n do kũ dã̀riio mɛ̀n do. De Luda yemai
17kũ matɛn gi ma wɛ̃̀ndiii yãi, de mà ɛra mà sí dↄ.
18Gbɛ̃ke ni ma wɛ̃̀ndi símaro, mani gíi kũ ma zĩdaomɛ. Má a giina zɛ́ vĩ, má a sina zɛ́ vĩ dↄ. Yã kũ ma De dìtɛmɛnɛn gwe.

19Yã pì yãi Yuda gbãnadenↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃a dↄ.
20Ń tɛ́ gbɛ̃nↄ pì dasi: À tãna vĩmɛ, a mìi lìtɛ. Bↄ́yãin átɛn sã kpá a yãii?
21Ń gbɛ̃kenↄ pì: Tãnade yã'onaan gwero. Tãna ni fↄ̃ à vĩ̀na wɛ́ wɛ̃ yá?
22Luda kpɛ́ sakɛna dikpɛ kà zaa Yurusalɛmu. Bunsirɛ gũmmɛ,
23akũ Yesu tɛn kure Luda ↄnn, zaa gu kũ òdi pi Sulemanu èdan.
24Akũ Yuda gbãnadenↄ lìkai, ò a là ò pì: Ĩni ó tó lokona ari bↄrɛɛ? Tó Arumasihumɛ n ũ, ǹ owɛrɛ swáswa.
25Akũ Yesu wèḿma à pì: Ma òárɛ, ádi síro. Yã kũ matɛn kɛ kũ ma De tↄ́oo pìnↄn a sèeda ũ.
26Ákↄ̃nↄ sↄ̃ ádi síro, kũ á de ma sãnↄ ũro yãimɛ.
27Ma sãnↄ dì ma kòto ma. Má ń dↄ̃, akũ òdigↄ̃ tɛ́mai.
28Madì wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro kpáḿma, oni ga zikiro. Gbɛ̃ke ni fↄ̃ à ń bo ma ↄĩro.
29Ma De kũ à ń kpáma de gbɛ̃ sĩnda pínkila. Gbɛ̃ke ni fↄ̃ à ń bo a ↄĩro.
30Makũ kũ ma Deo ó dokↄ̃nↄmɛ.
31Gbãnade pìnↄ gbɛ̀ɛ sɛ̀sɛ dↄ de ò a pápao ò a dɛ.
32Akũ Yesu pìńnɛ: Ma yã mana kũ ma De dàmɛnɛnↄ kɛ̀árɛ dasi. Yã mana kpate yãimɛ á ye à ma pápa kũ gbɛ̀ɛoo?
33Akũ gbãnade pìnↄ wèa ò pì: Ó ye ò n pápa kũ gbɛ̀ɛo yã mana kũ n kɛ̀ yãinlo. Kũ n dↄkɛ̀ kũ Ludao yãimɛ. Bisãsirimɛ n ũ, akũ n n zĩda sɛ̀ Luda ũ.
34Akũ Yesu wèḿma à pì: Luda ò á doka takadan à pì Ludanↄmɛ ń ũ.
35Luda dí gbɛ̃ kũ àtɛn yã ońnɛ pìnↄ sísi ludanↄroo? A yã gogona vĩ sↄ̃ro.
36Makũ kũ ma De ma ditɛ adona à ma zĩ andunia gũn sↄ̃, kũ ma pì Luda Nɛ́n ma ũ, bↄ́yãi a pì ma dↄkɛ̀ kũ Ludaoo?

37Tó matɛni ma De yãkɛna kɛro, àsun ma yã síro.
38Tó matɛn kɛ sↄ̃, bee tó ádi ma yã síro, à ma náani kɛ ma yãkɛnanↄ yãi, de àgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kũ De Luda kú ma gũn, akũ má kú a gũn sↄ̃.
39Akũ ò ɛ̀ra òtɛn zɛ́ wɛtɛ ò a kũ, akũ à pìtiḿma.
40Akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ Yoda bara dire, gu kũ Yahaya gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ̀n káaku. À gↄrↄ pla kɛ̀ gwe,
41akũ ò sù a kĩnaa dasidasi ò pì: Bee kũ Yahaya dí daboyã ke kɛro, yã kũ à ò gbɛ̃ díkĩna musu pínki bi yãpuramɛ.
42Akũ wà a náani kɛ̀ gwe dasi.