Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Yesu bikũ̀ Galili sɛ̀bɛ kũ òdi pi dↄ Tiberia bara.
2Gbɛ̃nↄ gↄ̃ tɛ́i dasidasi, kũ ò a daboyãnↄ è deran àtɛn gyãrenↄ werekↄ̃ana yãi.
3Akũ Yesu dìdi à vùtɛ sĩ̀sĩi musu kũ a ìbanↄ.
4Yudanↄ Vĩnla dikpɛ kà kãni.
5Kũ Yesu wɛ́ sɛ̀ musu, à è gbɛ̃nↄ tɛn su a kĩnaa dasidasi, akũ à Filipi là à pì: Mákpan óni pↄ́ble lún de gbɛ̃nↄ blee?
6À abirekũ ò de à Filipi yↄ̃ à gwa yãimɛ, zaakũ à dↄ̃ lákũ áni kɛ nà.
7Akũ Filipi wèa à pì: Andurufu ↄgↄ mɛ̀n wàa do burodii, bee tó ò ɛ̀'ɛ baadinɛ fítifiti, ani mↄ́ḿmaro.
8A ìbanↄ do Anduru, Simↄ Pita dakũna pìnɛ:
9Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke kú la, à burodi araga vĩ mɛ̀n sↄↄro kũ kpↄ̀ fítinnanↄ mɛ̀n pla. Bↄ́n abirekũ ni kɛ pari díkĩnanↄnɛɛ?
10Yesu pì: À gbɛ̃nↄ vutɛvutɛ. Sɛ̃̀la di gu pìn, akũ ò vùtɛvutɛ. Gↄ̃gbɛ̃nↄ kà gbɛ̃nↄn dúbu sↄↄro taka.
11Yesu burodii pìnↄ sɛ̀ à arubarikaa dàn, akũ à kpàatɛtɛ gbɛ̃ kũ ò vutɛnaa pìnↄnɛ lákũ ò yei nà. Lɛn à kpↄ̀ↄ kpàḿma lɛ dↄ.
12Kũ ò kã̀ ó pínki, à pì a ìbanↄnɛ: À a kpara kũ à gↄ̃̀ sɛ́tɛ pínki, de a ke sún kɛ pãro.
13Akũ ò burodi mɛ̀n sↄↄro kũ ò sòo pì kpara kũ ò gↄ̃̀nↄ sɛ̀tɛ tãnko kuri awɛɛpla pà.
14Kũ ò daboyã kũ Yesu kɛ̀ɛ pìi è ò pì: Gbɛ̃ pì bi annabi kũ àtɛn su andunia gũmmɛ yãpura.
15Yesu dↄ̃̀ kũ ò ye ò su ò a kũ ò a ká kína ũ kũ gbãnaomɛ, akũ à gòńnɛ gwe à ɛ̀ra à dìdi sĩ̀sĩi musu ado.
16Kũ ↄkↄsi kɛ̀, a ìbanↄ gɛ̀ɛ sɛ̀bɛɛ bara.
17Akũ ò gɛ̃̀ gó'itɛ gũn, òtɛn bikũ sɛ̀bɛɛ pìi bara dire Kapɛnamu kpa. Gu gĩnakɛ à sì Yesu dí ká ń kĩnaa kↄ̀ro.
18Zàga'ĩa gbãna kàka, akũ í tɛn futɛ.

19Kũ a ìbanↄ gó lì ò kà kiloo sↄↄro ke suddo taka bà, akũ ò Yesu è àtɛn táa o íla, àtɛn na ń gói, akũ vĩna ń kũ.
20Akũ à pìńnɛ: Makũmɛ, àsun tó vĩna á kũro.
21Ò wènɛ à gɛ̃ gó gũn, akũ gó pìi kà gu kũ òtɛn gɛ́n gↄ̃̀nↄ.
22Kũ gu dↄ̀ pari kpɛ́ zɛna sɛ̀bɛɛ bara dire. Ò dↄ̃ kũ gó'itɛ kú gwe yã mɛ̀n domɛ, Yesu sↄ̃ adi gɛ̃ gó pìi gũn kũ a ìbanↄro, ò tà ńtɛ̃nɛmɛ.
23Kũ à kɛ̀ saa gó'itɛ pãndenↄ bò Tiberia, ò sù gu kũ kãni kũ gu kũ ò burodii sònwo, kũ Dikiri sáabu kpà à làka.
24Kũ pari pìi è àpii ke a ìbanↄn kú gwe doro, ò gɛ̃̀ gó pìnↄ gũn ò gɛ̀ɛ a wɛtɛ Kapɛnamu.
25Kũ ò a è sɛ̀bɛɛ bara gwe, ò pìnɛ: Rabi, n ka la bↄrɛɛ?
26Yesu pìńnɛ: Yãpuran matɛn oárɛ, átɛni ma wɛtɛ burodi kũ a sò a kã yãimɛ, adi kɛ daboyã kũ a ènↄ yãinlo.
27Àsun zĩ kɛ pↄ́ble kũ àdi láka yãiro, sé pↄ́ble kũ àdi ń ká wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaroa. Bisãsiri Nɛ́ mɛ́ ani á gba pↄ́ble pìi, zaakũ àpiin De Luda a sèedaa kɛ̀a.
28Akũ ò a là ò pì: Deran óni kɛ nà ò yã kũ Luda ye ò kɛ kɛɛ?
29Yesu wèḿma à pì: Yã kũ Luda ye à kɛn dí: À gbɛ̃ kũ à a zĩ̀ náani kɛ.
30Ò pìnɛ: Daboyã kpaten ĩni kɛwɛrɛ, de ò le ò n náani kɛɛ? Yã kpaten ĩni kɛɛ?
31Ó dizinↄ mana blè gbárannan lákũ ò kɛ̃̀ Luda yãn nà ò pì: A pↄ́ble kũ à bò musu kpàḿma ò blè.
32Akũ Yesu pìńnɛ: Yãpuran matɛn oárɛ, adi kɛ Musa mɛ́ à pↄ́ble kũ à bò musu kpàáwaro. Ma De mɛ́ àdi pↄ́ble yãpurade kũ à bò musu kpááwa.
33Pↄ́ble kũ Luda kpà pìin gbɛ̃ kũ à bò musu àdi wɛ̃̀ndi kpá anduniaa ũ.
34Ò pìnɛ: Mare, ǹgↄ̃ pↄ́ble bire taka kpáwá gↄrↄ sĩnda pínki.
35Akũ Yesu pìńnɛ: Makũmɛ pↄ́ble kũ àdi ń ká wɛ̃̀ndiia ũ. Nà ni gbɛ̃ kũ à sù ma kĩnaa dɛro, ími ni ma náanikɛri dɛ zikiro.
36Bee kũ abireo lákũ ma òárɛ nà, bee kũ a ma e, ádi ma náani kɛro.

37Gbɛ̃ kũ ma De kpàma ni su ma kĩnaa, mani pɛ́ gbɛ̃ kũ à sù ma kĩnaaa zikiro.
38Adi kɛ ma zĩda pↄyenyĩna yãin ma bo musu ma suro, gbɛ̃ kũ à ma zĩ pↄ́mɛ.
39Pↄ́ kũ gbɛ̃ kũ à ma zĩ pì yein dí: Màsun tó gbɛ̃ kũ à kpàmanↄ ke sãtɛro. À ye mà ń futɛ gↄrↄ kpɛde zĩ.
40Zaakũ pↄ́ kũ ma De yein dí: Gbɛ̃ kũ à wɛ́ pɛ̀ a Nɛ́a, akũsↄ̃ àtɛni a náani kɛ gↄ̃ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ, má a vu gↄrↄ kpɛde zĩ.
41Akũ Yuda gbãnadenↄ zuka kài, kũ à pì ákãamɛ pↄ́ble kũ à bò musu ũ yãi.
42Ò pì: Gbɛ̃ pì bi Yesu Yusufu nɛ́nloo? Ó a de kũ a dao dↄ̃ bi! Akũ àtɛn pi a bo musumɛ.
43Yesu pìńnɛ: Àsun zuka káro.
44Gbɛ̃ke ni fↄ̃ à su ma kĩnaaro, tó adi kɛ ma De kũ à ma zĩ a sìsi baasiro, mani a futɛ gↄrↄ kpɛde zĩ.
45À kɛ̃na annabinↄ takada gũn ò pì: Luda mɛ́ ani yã da baadinɛ. Gbɛ̃ kũ à De Luda yã mà, akũsↄ̃ à a yã dà, àkũ mɛ́ àdi su ma kĩnaa.
46Adi kɛ gbɛ̃ke De Luda è kũ wɛ́onlo. Gbɛ̃ kũ à bò a kĩnaa mɛ́ à a è ado.
47Yãpuran matɛn oárɛ, ma náanikɛrii wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ.
48Makũmɛ pↄ́ble kũ àdi ń ká wɛ̃̀ndiia ũ.
49Á dizinↄ mana blè gbárannan, bee kũ abireo ò gàga.
50Pↄ́ble kũ àdi bo musu sↄ̃, tó gbɛ̃ blè, ani garo.
51Makũmɛ pↄ́ble wɛ̃̀ndide kũ à bò musu pì ũ. Tó gbɛ̃ adi blè, anigↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínki. Pↄ́ble kũ mani kpáḿmamɛ ma mɛ̀baasi ũ, de andunia gↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ yãi.
52Akũ gbãnade pìnↄ tɛn lɛ́kpakↄ̃a kɛ kũ kↄ̃o ò pì: Gbɛ̃ pì ni fↄ̃ à a mɛ̀baasi kpáwá ò són yá?
53Akũ Yesu pìńnɛ: Yãpuran matɛn oárɛ, tó ádi Bisãsiri Nɛ́ mɛ̀baasi só a a aru mìro, ánigↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩro.
54Gbɛ̃ kũ àdi ma mɛ̀baasi só à ma aru mi wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ. Makũ mɛ́ mani a futɛ gↄrↄ kpɛde zĩ.

55Zaakũ ma mɛ̀baasi bi pↄ́ble yãpuramɛ, ma aru bi pↄ́mina yãpuramɛ.
56Gbɛ̃ kũ àdi ma mɛ̀baasi só à ma aru mi kú ma gũn, makũ sↄ̃ má kú a gũn.
57Lákũ De Luda Wɛ̃̀ndide ma zĩ, akũsↄ̃ má kun a yãi nà, lɛn gbɛ̃ kũ àdi ma mɛ̀baasi só nigↄ̃ kun ma yãi lɛ.
58Pↄ́ble kũ à bò musun gwe. À de lán pↄ́ble kũ á dizinↄ blè ò gà bàro. Pↄ́ble bire blèri nigↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínkimɛ.
59Yesu yã birenↄ ò gↄrↄ kũ àtɛn yã dańnɛ Kapɛnamu aduakɛkpɛmmɛ.
60Kũ a ìbanↄ yã pìi mà, ń gbɛ̃ dasidenↄ pì: Yã gbãnamɛ, dí mɛ́ ani abirekũ fↄ̃ↄ?
61Yesu dↄ̃̀ a swɛ̃̀ɛ gũn kũ a ìbanↄ tɛn zuka ká yã pìi musu, akũ à pìńnɛ: Yã pì tɛni á fu yá?
62Tó a è Bisãsiri Nɛ́ fùtɛ àtɛn tá gu kũ a kun yã sↄ̃ bi?
63Luda Nini mɛ́ àdi wɛ̃̀ndi kpáḿma, mɛ̀baasi bi pↄ́kenlo. Yã kũ ma òárɛnↄmɛ Luda Nini kũ àdi ń ká wɛ̃̀ndiia yã ũ.
64Ama á gbɛ̃kenↄ tɛni ma náani kɛro. Zaakũ Yesu gbɛ̃ kũ òtɛni a náani kɛronↄ dↄ̃ zaa káaku kũ gbɛ̃ kũ ani a kpáḿmao.
65Akũ à pì dↄ: Abire yãin ma òárɛ, gbɛ̃ke ni fↄ̃ à su ma kĩnaaro, séto De Luda a gbà zɛ́.
66Zaa gↄrↄ birea a ìba kenↄ bòru kpɛo dasidasi, òdi tɛ́i doro.
67Akũ Yesu a ìba gbɛ̃nↄn kuri awɛɛplanↄ là à pì: Á ye à tá sen yá?
68Simↄ Pita wèa à pì: Dikiri, dí kĩnaan óni gɛ́nn? Ń wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro yã vĩ.
69O n náani kɛ̀, o dↄ̃̀ kũ Luda gbɛ̃ kũ à kú adonamɛ n ũ.
70Yesu pìńnɛ: Á gbɛ̃nↄn kuri awɛɛpla dínↄn ma sɛ̀roo? Bee kũ abireo á gbɛ̃ mɛ̀n do bi ibilisiimɛ.
71Yudasi, Simↄ Isikariↄti nɛ́n à tɛ́a. Àkũmɛ gbɛ̃nↄn kuri awɛɛpla pìnↄ doke kũ ani a kpáḿma ũ.