Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YUHANA

YUHANA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu gɛ̀ɛ Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛrɛɛi.
2Kũ gu dↄ̀ gↄ̃̀nↄ, à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ Luda ↄnn. Gbɛ̃ sĩnda pínki sù a kĩnaa, akũ à vùtɛ àtɛn yã dańnɛ.
3Akũ ludayãdannɛrinↄ kũ Farisinↄ sù a kĩnaa kũ nↄgbɛ̃ kũ ò kũ̀ zinakɛnaa gũn, ò a zɛ̀ zàa gũn
4ò pì Yesunɛ: Dannɛri, ò nↄgbɛ̃ díkĩna kũ̀ kũ gↄ̃poseo wɛdewɛ.
5Ó doka gũn Musa dìtɛ ò nↄgbɛ̃ dí taka pápa kũ gbɛ̀ɛo ò a dɛmɛ. N è dera sↄ̃ↄ?
6Ò abirekũ ò de ò a yↄ̃ ò gwa ò le ò yã daala yãimɛ. Akũ Yesu nàtɛ àtɛn ↄgbɛ kɛ̃ zĩtɛa.
7Kũ ò kpɛ́ òtɛni a lala, akũ à a mìi sɛ̀ lei à pìńnɛ: Á gbɛ̃ kũ adi durunna kɛ zikiro a pá kũ gbɛ̀ɛo káaku.
8Akũ à ɛ̀ra à nàtɛ àtɛn ↄgbɛ kɛ̃ zĩtɛa dↄ.
9Kũ ò mà lɛ, akũ ò fã̀kↄ̃a dodo sɛna zaa gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄa. Akũ ò Yesu tò ado kũ nↄgbɛ̃ pìio.
10Akũ à ɛ̀ra à a mìi sɛ̀ lei à pìnɛ: Nↄgbɛ̃, ò tà máa? Odi yã danla doroo?
11Nↄgbɛ̃ pìi wèa à pì: Baa, ń gbɛ̃ke kú la doro. Akũ Yesu pìnɛ: Makũ se, mani yã danlaro. Ǹ gɛ́. Zaa gbãra ǹsun durunna kɛ doro.
12Akũ Yesu yã ò gbɛ̃nↄnɛ dↄ à pì: Makũmɛ gupura ũ andunianɛ, gbɛ̃ kũ à tɛ́mai nigↄ̃ kú gusiran doro, gupura kũ àdi ń ká wɛ̃̀ndiian ade nigↄ̃ vĩ.
13Akũ Farisinↄ pìnɛ: Ń de n zĩda sèedade ũ, n yã náani vĩro.
14Akũ Yesu wèḿma à pì: Bee tó matɛni ma zĩda yã o, ma yã náani vĩ, zaakũ má dↄ̃ gu kũ ma bon kũ gu kũ matɛn tánwo. Ákↄ̃nↄ sↄ̃, á gu kũ ma bon kũ gu kũ matɛn tánwo dↄ̃ro.
15Átɛni ma taari e bisãsirikɛmmɛ. Mádi gbɛ̃ke taari e sↄ̃ro.
16Tó ma gbɛ̃ taari è sↄ̃, taari'enaa pìi nigↄ̃ náani vĩ, zaakũ má kú madoro, ma De kũ à ma zĩ kú kũmao.
17À kú á doka takadan ò pì, sèedade gbɛ̃nↄn planↄ yã mɛ́ à náani vĩ.
18Makũmɛ ma zĩda sèedade ũ. Ma De kũ à ma zĩ bi ma sèedademɛ dↄ.

19Akũ ò a là ò pì: N de kú máa? Yesu wèḿma à pì: Á ma dↄ̃ro, akũsↄ̃ á ma De dↄ̃ro. Tó a ma dↄ̃, de a ma De dↄ̃.
20Yesu yã bire ò ↄgↄdakia, gↄrↄ kũ àtɛn yã dańnɛ Luda ↄn gũmmɛ. Odi a kũro, zaakũ a gↄrↄ dí papa kↄ̀ro.
21Akũ Yesu pìńnɛ dↄ: Matɛn tá, áni ma wɛtɛ, ama áni ga á durunna gũmmɛ. Áni fↄ̃ à gɛ́ gu kũ matɛn tánlo.
22Akũ gbãnade pìnↄ pì: À pì óni fↄ̃ ò gɛ́ gu kũ átɛn tánlo. Ani a zĩda dɛn yá?
23Akũ Yesu pìńnɛ: Zĩtɛ la gbɛ̃nↄn á ũ, musu gbɛ̃n ma ũ. Andunia díkĩna gbɛ̃nↄn á ũ, andunia díkĩna gbɛ̃n ma ũro.
24Abire yãin ma pìárɛ áni ga á durunna gũmmɛ. Tó ádi sí kũ makũmɛ gbɛ̃ kũ má de a ũ ũro, áni ga á durunna gũmmɛ.
25Akũ ò a là ò pì: Dímɛ n ũu? Yesu wèḿma à pì: Gbɛ̃ kũ ma òárɛ zaa káakun ma ũ.
26Má yã vĩ dasi mà o á musu mà yã daoála. Gbɛ̃ kũ à ma zĩ bi yãpurademɛ, yã kũ ma mà a kĩnaan madì o andunianɛ.
27Odi dↄ̃ kũ De Ludan à tɛ́aro,
28akũ Yesu pìńnɛ: Tó a Bisãsiri Nɛ́ sɛ̀ a dↄ̀ musu, gbasa à dↄ̃ kũ makũmɛ gbɛ̃ kũ má de a ũ ũ. Madì yãke kɛ kũ ma zĩdaoro, yã kũ ma De dàmɛnɛn madì o.
29Gbɛ̃ kũ à ma zĩ kú kũmao, adi ma tó madoro, zaakũ madìgↄ̃ yã kũ àdi káagu kɛ gↄrↄ sĩnda pínki.
30Gↄrↄ kũ Yesu tɛn yã pìnↄ o, ò a náani kɛ̀ dasi.
31Akũ Yesu pì Yuda gbãnade kũ ò a yã sìnↄnɛ: Tó á ma yã kũna, ánigↄ̃ de ma ìbanↄ ũ yãpura.
32Ánigↄ̃ yãpura dↄ̃, yãpura pì ni tó à gↄ̃ á zĩda vĩ.
33Akũ ò pìnɛ: Ibrahĩ burin ó ũ, ódi zↄ̀ ble gbɛ̃kenɛ zikiro. Akũ ntɛn pi óni gↄ̃ ó zĩda vĩ yá?
34Yesu wèḿma à pì: Yãpuran matɛn oárɛ, gbɛ̃ kũ àdi durunna kɛ bi durunna zↄ̀ↄmɛ.
35Zↄ̀ kun ↄn gbɛ̃ ũ gↄrↄ sĩnda pínkiro, ↄn nɛ́ mɛ́ à ↄn gbɛ̃ ũ gↄrↄ sĩnda pínki.
36Tó Luda Nɛ́ á bo zↄ̀blenan, áni gↄ̃ á zĩda vĩ yãpura.

37Má dↄ̃ kũ Ibrahĩ burin á ũ, ama átɛni ma wɛtɛ à ma dɛ kũ ma yã kú á nɛ̀sɛɛ gũnlo yãi.
38Yã kũ ma è ma De kĩnaan matɛn o, yã kũ a mà á de kĩnaan átɛn kɛ.
39Akũ ò pìnɛ: Ibrahĩmɛ ó de ũ. Akũ Yesu pìńnɛ: Tó Ibrahĩ nɛ́nↄn á ũ, de a Ibrahĩ dà sɛ̀tɛ.
40Tera sà átɛn wɛtɛ à ma dɛ, makũ kũ ma yãpura kũ ma mà Luda kĩnaa òárɛ. Ibrahĩ dí yã bire taka kɛro.
41Átɛni á de yãkɛna kɛmɛ. Akũ ò pìnɛ: Nↄ yìgisaride nɛ́nↄn ó ũro. De mɛ̀n don ó vĩ, àkũmɛ Luda ũ.
42Yesu pìńnɛ: Tó á den Luda ũ, de á yemai, zaakũ Luda kĩnaan ma bon ma su. Mádi su kũ ma zĩdaoro, àkũ mɛ́ à ma zĩ.
43À kɛ̀ dera ádi ma yã dↄ̀rↄ dↄ̃roo? Kũ adì fↄ̃ à ma yã dↄ̀rↄ dↄ̃ro yãimɛ.
44Á de Ibilisi pↄ́n á ũ, a pↄyeinaan á ye à kɛ. Gbɛ̃dɛriin a ũ zaa káaku, àdi zɛ kũ yãpuraoro, kũ yãpura kú a nɛ̀sɛɛ gũnlo yãi. Tó à ɛ́kɛ tò, a zĩda dàan gwe, zaakũ ɛ́kɛden a ũ, ɛ́kɛ mìimɛ.
45Makũ sↄ̃, madì yãpura o. Abire yãi adì ma yã síro.
46Á tɛ́, dí mɛ́ ani pi ma durunna kɛ̀ɛ? Kũ yãpuran matɛn o, à kɛ̀ dera átɛni ma yã síroo?
47Gbɛ̃ kũ à de Luda pↄ́ ũ dì yã kũ Luda tɛn o mamɛ. Á de Luda pↄ́ ũro, abire yãin adì we ma yãiro.
48Akũ gbãnade pìnↄ pìnɛ: Samaria gbɛ̃mɛ n ũ! Ń tãna vĩmɛ! Ke yãpuranlo?
49Akũ Yesu pì: Má tãna vĩro. Madì bɛ̀ɛrɛ li ma Denɛ, ama adì ma kpe bo.
50Madì wɛtɛ mà a zĩda tↄ́ boro, gbɛ̃ke mɛ́ àdi wɛtɛmɛnɛ, àkũmɛ yãgↄ̃gↄ̃ri ũ.
51Yãpuran matɛn oárɛ, gbɛ̃ kũ àdi dↄ ma yãi ni ga zikiro.
52Akũ gbãnade pìnↄ pìnɛ: Ó dↄ̃ sà kũ ń tãna vĩ. Ibrahĩ gà kũ annabinↄ pínki, akũ ntɛn pi gbɛ̃ kũ àdi dↄ n yãi ni ga zikiro yá?
53Ń de ó dizi Ibrahĩ kũ à gàlan yá? Annabinↄ gàga dↄ. Dín ntɛni n zĩda sɛ́ a ũu?
54Akũ Yesu pì: Tó matɛni ma zĩda tↄ́ bomɛ, abirekũ bɛ̀ɛrɛ vĩro. Ma De kũ átɛn pi à de á Luda ũ, àkũ mɛ́ àdi ma tↄ́ bo.

55Á a dↄ̃ro, ama má a dↄ̃. Tó ma pì má a dↄ̃ro, manigↄ̃ de ɛ́kɛde ũ lán á bàmɛ. Má a dↄ̃, akũ má a yã kũna.
56Á dizi káaku Ibrahĩ pↄnna kɛ̀ ma gↄrↄ ena yã musu. À è, akũ a pↄ kɛ̀ nna.
57Akũ gbãnade pìnↄ pìnɛ: Ńdi ká wɛ̃̀ bupla akuri kↄ̀ro, akũ n Ibrahĩ è yá?
58Yesu pìńnɛ: Yãpuran matɛn oárɛ, de odi Ibrahĩ i kↄ̀ro, má kun.
59Akũ ò gbɛ̀ɛ sɛ̀tɛ de ò a pápao. Akũ a a zĩda ùtɛ à bò Luda ↄnn.