Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yowɛli

Yowɛli 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ xɔtaan fe Siyon yi! Ɛ gbelegbele n ma geya sariɲanxin fari! Yamanan muxune birin xa xuruxurun gaxuni bayo Alatalaa lɔxɔn fama, a bata maso.
2Dimin nun nii rafɔrɛn lɔxɔna, kundaan nun kuye yifɔrɔn lɔxɔna. Ganla fama alo kuye yi yalanna geyaan kanke ra subaxani. Gali gbee sɛnbɛmaan fama, naxan ɲɔxɔn munma to, naxan ɲɔxɔn mi fa toma waxati famatɔne birin yi.
3Tɛɛ dɛgɛna e yɛɛ ra, a e xanbi ra. Bɔxɔn tofan e yɛɛ ra alo Eden nakɔna. Tonbonna nan a ra e xanbi ra. Sese mi a futuxuluma e yii.
4E maliga soo yama gbeen nan na, alo soo ragine ganla, naxanye xulun e gideni han!
5E dangu xuiin luxi nɛn alo yɛngɛ so wontorone. E tuganma geyane xun ma, alo tɛɛ gbeen nɛma sɛxɛ xaren ganɲɛ alo gali sɛnbɛmaan na ti yɛngɛ so xinla ma.
6Siyane birin xuruxurunma e yɛɛ ra, e yɛtagine yi tɔɲɔnxi.
7E fɔnma seene ma alo yɛngɛ sone, e tema taan nabilinna yinna ma alo sofane. E birin sigama e kiraan xɔn, e mi kiraan fatama.
8E sese mi dinma e bode ra, birin sigama a tinxinni. Sese na ti e yɛɛ ra, e tuganma nɛn na xun ma, e safane mi kalama.
9E na bɔxɔn taan ma, e e gi yinna ma, e tema banxine ma, e so banxin foye sodene ra alo muɲadene.
10Bɔxɔn xuruxurunma e yɛɛ ra, kore xɔnna yi maxa. Sogen nun kiken yi yidimi. Sarene mi fa dɛgɛma.
11Alatala sɔnxɔma a ganla yɛɛ ra. A yamaan mi nɔɛ yatɛ. Naxanye a falan suxuma, ne sɛnbɛn gbo! Amasɔtɔ Alatalaa lɔxɔn gbo, a magaxu! Nde nɔɛ tiyɛ a bun?
12Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Koni iki, ɛ mɔn xa xɛtɛ n ma ɛ bɔɲɛni feu, sun suxun nun wugan nun gbelegbele xuine yi!”
13Benun ɛ xa ɛ dugine yibɔ nimisani ɛ bɔɲɛne nan xa kala. Ɛ xɛtɛ Alatala ma, ɛ Ala bayo a diɲa, a kininkinin, a mi xɔlɔn xulɛn, a hinanna gbo. A a yɛtɛ ratangaxi yihadin ma.
14Nde a kolon xa a mi maxɛtɛma a kininkinin ɛ ma, a yi baraka sa ɛ feene yi, alogo ɛ xa nɔ bogise saraxane nun minse saraxane bɛ Alatala xa, ɛ Ala?
15Ɛ xɔtaan fe Siyon yi! Ɛ sun suxu waxatin nagidi. Ɛ yamaan maxili malan sariɲanxini.
16Ɛ yamaan malan, ɛ malanna rasariɲan. Ɛ fonne malan, ɛ dii ɲɔrɛne malan hali naxanye xiɲɛn minma. Hali xɛmɛn naxan baxi ɲaxanla dɔxɔdeni, na fan xa mini a banxini, a ɲaxanla fan xa fa malanni.
17Saraxaraliin naxanye walima Alatala xa ne xa wuga Ala Batu Banxin so dɛɛn nun saraxa ganden tagini. E yi Ala mafan, e naxa, “Alatala, kininkinin nxu ma, nxu tan i ya yamana. I nama i ya muxune rayagi, i nama tin yama xɔɲɛne yi nxu magele, e a fala, e naxa, ‘E Ala minɛn yi?’ ”
18Nayi, Alatalaa xɔxɔlɔnna kelima nɛn a yamanana fe ra, a yamaan kininkininna yi a suxu.

19Alatala a yamaan yabima nɛn nayi, a naxa, “N mɔn bogiseene ragidima ɛ ma nɛn, e nun manpa bogine nun ture faɲina. Ɛ lugoma nɛn ken! N mi fa ɛ findima magele seen na siyane tagi.
20Yaxun naxan kelima sogeteden kɔmɛnna ma, n na a masigama nɛn ɛ ra pon! N na a kedima nɛn siga bɔxɔ xare madunduxin mabinni. N na a ganla yɛɛ ra xiin naxuyama ayi nɛn siga han sogeteden baana, e nun a xanbi ra xiina siga han sogegododen fɔxɔ igena. E faxaxine xiri ɲaxin minima nɛn, a findi furen na foyeni. Amasɔtɔ Ala wali gbeen kɛma nɛn.
21I tan, bɔxɔna, i nama gaxu! I ya sɛwan xa gbo ayi, i ɲaxan! Amasɔtɔ Alatala bata fe gbeene rakamali.
22Ɛ tan, subene, ɛ nama gaxu! Amasɔtɔ burunna sɛxɛne mɔn ɲingima nɛn, wudine mɔn yi bogi. Xɔdɛ binle nun manpa binle mɔn yi dahamun namini.
23Ɛ tan, Siyon kaane, ɛ ɲaxan, ɛ sɛwa Alatala yi, ɛ Ala, bayo a mɔn tulen fima ɛ ma a waxatini a tinxinni, a tule gbeen nafa ɛ ma a darixi fɛ waxatin naxanye birin yi.
24Lonne rafema nɛn, kundine yi rafe manpa nɛnɛn nun turen na.”
25“N ɲɛɛ danguxine seene ɲɔxɔne raxɛtɛma nɛn ɛ ma tuguminne nun xoxorone naxanye donxi, e nun songolonbalane nun suɲɛne, n ma gali gbeena, n naxan nasiga ɛ xili ma.
26Ɛ dɛgema nɛn han ɛ lugo. Ɛ Alatala xinla tantunma nɛn, ɛ Ala, naxan bata kabanako feene liga ɛ xa. N ma yamaan mi fa yagima mumɛ!
27Ɛ a kolonma nɛn nayi a n luxi Isirayila kaane yɛ. Alatala nan n tan na, ɛ Ala. Ala gbɛtɛ mi na mumɛ. N ma yamaan mi fa yagima mumɛ!”